Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Порядок апробації дисертаційних робіт

Російська версія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Національна академія медичних наук України
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

НАКАЗ

N 80

          9 грудня 1997 року

м. Київ

Про внесення змін у Положення
щодо апробації (попередньої
експертизи) дисертацій на
здобуття наукового ступеня

У зв'язку із затвердження Кабінетом Міністрів України постановою N 644 від 28.06.97 р. "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань"

НАКАЗУЮ:

п. 1.1 Положення про апробаційну раду Інституту фтизіатрії і пульмонології їм. Ф.Г.Яновського АМН України та порядок апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня, затвердженого наказом директора інституту від 4.04.97 р., N 34, викласти в такій редакції:

"1.1. Апробаційна рада створюється для проведення апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня відповідно до п. 18 "Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. , N 644."

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТУ Ю.І. ФЕЩЕНКО

<><><><><>

Національна академія медичних наук України
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського

НАКАЗ

N 34

04 квітня 1997 року

м. Київ

Про Положення щодо апробації
(попередньої експертизи)
дисертацій на здобуття
наукового ступеня

З метою забезпечення відповідної якості та дотримання строків апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня, на підставі п. 19 "Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань України" та додатку 3 до цього "Положення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р., N 357

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Положення про апробаційну раду Інституту фтизіатрії 1 пульмонології їм. Ф. Г.Яновського АМН України та порядок апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня (додаток 1);

НАКАЗУЮ:

1. Призначити головою апробаційної ради інституту заступника директора з наукової роботи, д.м.н., професора В.М.Петренка, заступником голови апробаційної ради - заступника директора з науково-організаційної та науково-методичної роботи; д.м.н. В.М.Мельника, секретарем апробаційної ради - старшого наукового співробітника, к.м.н. 0.Р.Панасюкову.

2. Голові апробаційної ради (В.М.Петренко) при проведенні засідань ради та оформленні висновку керуватись зазначеним вище "Положенням" ВАК України та затвердженим Положенням про апробаційну раду інституту.

3. Цей наказ довести до відома завідуючих всіх наукових підрозділів інституту, аспірантів та здобувачів наукового ступеня.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТУ Ю.І. ФЕЩЕНКО

<><><><><>

 • Додаток 1 до наказу директора НІФП
  N 34 від 04 квітня 1997 року

 • ПОЛОЖЕННЯ
  про апробаційну раду

  Національного інституту фтизіатрії і пульмонології їм.Ф.Г. Яновського
  та порядок апробації (попередньої експертизи) дисертацій
  на здобуття наукового ступеня

  1. АПРОБАЦІЙНА РАДА

  1.1. Апробаційна рада створюється для проведення апробації (попередньої експертизи) дисертацій на здобуття наукового ступеня відповідно до п. 19 "Положення про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань України" та додатку 3 до цього "Положення", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.92 р., N 257.

  1.2. Апробаційна рада проводить апробацію (попередню експертизу) закінчених дисертаційних робіт аспірантів та здобувачів, які включені до плану підготовки кадрів, затвердженого Вченою радою інституту.

  1.3. Голова, його заступник та секретар апробаційної ради призначаються наказом директора інституту. Склад апробаційної ради не є постійним і змінюється в залежності від наукової спеціальності дисертації, що розглядається.

  1.4. Формою роботи апробаційної ради є засідання. Засідання апробаційної ради може відбутися при наявності голови або його заступника та секретаря ради і не менше 3-х докторів наук, включаючи неофіційних опонентів, при розгляді кандидатської, та не менше 5-ти докторів наук при розгляді докторської дисертації. При відсутності секретаря ради його обов'язки можуть бути покладені головою ради на іншого наукового співробітника, який має науковий ступінь. Засідання апробаційної ради є відкритими.

  1.5. Засідання апробаційної ради проводяться у міру необхідності. На одному засіданні ради може розглядатися лише одна дисертація.

  1.6. Засідання апробаційної ради проводяться в такому порядку: головуючий оголошує порядок денний засідання і надає слово секретарю ради, який доповідає про подані дисертантом документи та їх відповідність існуючим вимогам, Далі слово надається здобувачу для доповіді основних положень дисертації та відповіді на запитання присутніх. Після відповідей слово надається науковому керівнику або науковому консультанту здобувача та неофіційним опонентам. Після виступу кожного опонента здобувачу надається слово для відповіді на зауваження, які містяться у відгуках. В подальшому обговоренні беруть участь всі присутні на засіданні. Після закінчення обговорення дисертантові надається заключне слово.

  Після заключного слово головуючий зачитує проект висновку апробаційної ради, який приймається відкритим голосуванням, в якому беруть участь всі присутні на засіданні, які мають вчений ступінь. Висновок вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як дві третини присутніх із вченим ступенем.

  1.7. Результати апробації (попередньої експертизи) дисертаційних робіт на засіданні апробаційної ради оформлюються протоколом і висновком у вигляді витягу з протоколу засідання, в якому відображаються конкретна особиста участь автора в одержанні результатів, викладених у дисертації, ступінь достовірності результатів проведених досліджень, їх новизна, практичне значення, спеціальність, якій відповідає дисертація, повнота викладення матеріалів дисертації у працях, опублікованих автором. У висновку зазначаються також зауваження щодо змісту і оформлення дисертації. Протокол та виписка з протоколу засідання підписуються головою ради або його заступником та секретарем ради і затверджуються директором інституту.

  Висновок видається здобувачеві не пізніш як через 2 місяці з дня подання для попередньої експертизи кандидатської і трьох місяців - докторської дисертації.

   

  2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА АПРОБАЦІЮ
  (ПЕРЕДНЮ ЕКСПЕРТИЗУ)

  2.1. При закінченні дисертаційної роботи науковий керівник здобувача або, при його відсутності, сам здобувач подають директору інституту заяву з проханням призначити апробацію (попередню експертизу) дисертації. Заява може подаватися лише в межах строків, встановлених для виконання дисертації планом підготовки кадрів інституту.

  2.2. У випадку позитивної резолюції директора інституту Вчена рада інституту на черговому засіданні призначає апробацію (попередню експертиз.,) дисертації та неофіційних опонентів. (2-х - при експертизі кандидатської дисертації та 3-х,- докторської) з числа провідних фахівців, інституту за профілем дисертаційної роботи або фахівців з інших наукових установ.

  2.3. Для проведення апробації (попередньої експертизи) здобувач подає секретарю апробаційної ради наступні документи:

  - дисертацію в надрукованому вигляді;

  - виписку з протоколу засідання Вченої ради інституту про планування дисертації;

  - виписку з протоколу засідання Вченої ради Інституту про призначення апробації і неофіційних опонентів;

  - відгуки неофіційних опонентів;

  - довідку про стан первинної документації відповідно до наказу директора інституту від 4.01.97 р., N 4;

  - текст доповіді;

  - проект висновку апробаційної ради, який готується і підписується неофіційними опонентами.

  Всі документи представляються в друкованому вигляді, із засвідченими підписами і печаткою в 1-му примірнику.

  2.4. Секретар апробаційної ради знайомить голову ради або його заступника з усіма документами, що надійшли, після чого голова ради призначає дату проведення апробації (попередньої експертизи) дисертації, про що співробітники інституту сповіщаються об'явою не пізніше, аніж за 2 дні до проведення засідання. У випадку неналежного оформлення зазначених документів засідання апробаційної ради не може бути призначене.

  2.5. Перераховані в п. 2.3. документи, виключаючи дисертацію, разом з протоколом та випискою з протоколу засідання апробаційної ради складають особову справу здобувача, яка протягом поточного року зберігається у секретаря апробаційної ради, а по закінченню календарного року здається ним вченому секретарю інституту.

  Особові справи здобувачів щодо апробації (попередньої експертизи) дисертаційних робіт зберігаються в інституті протягом 15-ти років.

   


  HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
  ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
  Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


  © Відділ ІКТ
  НІФП

  Отправить E-mail в Институт

  www.ifp.kiev.ua