Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Инструкция по оформлению библиографических ссылок на электронные издания из Internet

Украинская версия

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

Утратила силу после введения
в действие
ДСТУ 7.1:2006

Затверджено
наказом директора НІФП
від 31.05.2001 р., № 44

Тимчасова  інструкція
щодо оформлення бібліографічних посилань
НА електронНі версії публікацій та електронні видання з Internet

Останнє п’ятиріччя Internet (Глобальна світова комп’ютерна мережа) став основним джерелом отримання найсучаснішої інформації, в тому числі у галузі медицини.

Завдання опису і посилань на інформаційні джерела в Internet представляє труднощі тому, що інформаційні ресурси можуть з’являтися та зникати дуже швидко. Вимоги до бібліографії для документів на уніфікованих локаторах ресурсів (URL), які використовуються на WWW (або Web) - серверах і в мережі електронної пошти відрізняються залежно від стилю, що застосовується у різних країнах.

 На основі практики оформлення посилань на інформаційні джерела в Internet у розвинутих країнах та Росії, з урахуванням вимог застарілого ГОСТ 7.1-84, пропонуються тимчасові (до появи сучасної редакції відповідного державного стандарту) рекомендації щодо оформлення посилань на електронні версії документів та електронні видання, розроблені на основі стилю WEAPAS (Web Extension to American Psychological Association Style) з використанням модифікації стилю АРА (American Psychological Association ).

Головним принципом опису таких документів є ”не представляти дані, які не можна перевірити”.

Рекомендації  щодо бібліографічного опису документів,
які існують на уніфікованих локаторах ресурсів (
URL)

 Обов’язковими елементами бібліографічного опису посилань за стилем WEAPAS з використанням модифікації стилю АРА є:

§         автор(и) електронного документу,

§         назва документу,

§         дата публікації версії документу,

§         тип документа у квадратних дужках,

§         URL - уніфікований локатор ресурсу (повна електронна адреса ресурсу в Internet),

§         дата перегляду документа,

§         інші дані.

Ці елементи друкуються у бібліографічному описі послідовно. Вимоги до кожного з елементів опису є такими.

Автор документу: на початку опису вказуються автори (перший, другий, третій та інші).

Замість імені автора можливе використання адреси електронної пошти, якщо немає іншої інформації, яка дозволила б ідентифікувати автора. При цьому не можна вносити ніяких змін в адресі (наприклад, замінювати прописні літери на строчні). Коли автор відомий під псевдонімом, то вказується  адреса його електроної пошти у круглих дужках відразу після псевдоніма. Увага! Особливості написання іншомовних прізвищ: прізвище та ініціали відокремлюються комою.

Приклад № 1:

Li, X., Crane, N. (1996, September 2). Bibliogaphic formats for citing electronic information [WWW document]. URL http://www.uvm/edu/ncrane/estyles (2 травня 1999).

Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе - Центр “Информатика“ // Письма в emmissia. offline.- CПбАИО [WWW документ]. URL http://www.informatica.ru/text/school/its.html (18 лютого 1999).

Подвійний слеш (//) підкреслює періодичність надходження  листів на сервер.

Назва документу: друкується курсивом з великої літери без крапки у кінці.

Дата публікації версії документу:

§         друкується у форматі (рік, місяць день) для англомовних посилань, у форматі (день, місяць, рік), наприклад (21 лютого 2001) – для російсько/україномовних посилань. Після дужок ставиться крапка,

§         посилання на статті у періодичних виданнях, які не модифікуються, повинні мати рік та місяць публікації. Якщо періодичним виданням є журнал, то вказується рік, номер тому, номер журналу, як це робиться за ГОСТ 7.31-84,

§         електронні документи, які не мають інформації щодо дати створення і модифікації, вважаються перевиданням робіт з невідомою датою публікації і посилання оформлюється як (n.d./рік), де рік - це рік отримання доступу до документу, а ”n.d.” – “не має дати”,

§         у посиланнях на документи, які модифікуються з часом, за роком вказується місяць та день (коли є).

Приклад № 2.

Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html (5 вересня 2000).

Типи документів: друкуються у квадратних дужках, після яких ставиться крапка:

§         база даних (Database),

§         FTP-архів (FTP archive) - каталог файлової системи з доступом за протоколом FTP,

§         On-line новини (On-line news posting) - стаття в Usenet або у локальній групі новин,

§         текстовий файл (Text file) - файл з текстом, який можливо прочитати без спеціальної програми, тобто, у будь-якому текстовому редакторі,

§         WWW-документ (WWW document) - документ HTML, який розташований на Web-сервері і продивляється із використанням спеціальної програми, яка називається Web-броузером (Microsoft Internet Explorer та інші подібні).

Приклад № 3.

Scribe, S. (1997, August 13). Scribe ARA Style reference builder [Computer program/Windows]. URL http://www.scribesa.com/apastyle.htm (27 квітня 2001).

Приклад № 4.

Tent, J. (1995, February 13) Citing e-text summary. Linguist list, 6(210) [On-line serial]. URL http://www.lamp.com/infosis (17 квітня 2001).

Приклад № 5.

Shakhtarin, E. (1995, April). Операционная система Linux - передовая технология для всех [FTP archive]. URL ftp://citforum.ru pub/os/linux1-win.zip (23 лютого 1997).

Вимоги до друкування URL:

§         до і після написання URL йде пробіл,

§         URL не повинен закінчуватися двокрапкою, крапкою, комою або іншим подібним знаком,

§         довгий URL може бути перенесеним  на інший рядок. В такому випадку URL розбивається символом (/) без пробілу, який повинен бути останнім символом у першій строці. Бажано друкувати адресу URL в один рядок для запобігання помилок.

Дата перегляду документу: друкується у круглих дужках у форматі (день, місяць, рік) українською мовою, наприклад, (31 травня 2001).

Рекомендації щодо опису документів, які одержані електроною поштою

Опис такого документу включає автора, його адресу, дату відправлення документу, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках <  >.

Приклад № 6.

German, C. <germannc@mscd.edu> Our projects [Личная переписка]. (5 лютого 1999).

 Рекомендації щодо опису документів, які одержані з телеконференцій
(
Usenet newsgroups)

Приклад № 7.

Розина И.Н. <rozina@edu.donpac.ru> (7 января 1999). Вопросы для преподавателей. edu@emissia.spb.su GROUP emissia offline, ART 629 (18 лютого 1999).

Примітка: ART 629 - це наскрізний номер статті або повідомлення на телеконференції.

Укладачі: д.м.н. В.О. Юхимець, к.м.н. В.Г. Матусевич
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

Київ, 2001
 


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua