История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

 

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма и аллергия

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

АВТОРАМ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЖУРНАЛУ
"АСТМА ТА АЛЕРГІЯ"

ТЕКСТ СТАТТІ

Стаття до редакції подається у 2-х примірниках, у тому числі надсилається перший машинописний екземпляр. Обов'язковою умовою є додаток дискети (3,5 дюйма), яка містить статтю у текстовому редакторі "Word'.

На першій сторінці спочатку пишуться УДК статті, ініціали та прізвище автора, назва статті. Далі з нового рядка вказується повна назва закладу, з якого вийшла праця (прізвище керівника цього закладу, кафедри та ін. наводити у вихідних даних не потрібно). В кінці статті обов'язково повинні бути прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора, його точна адреса з поштовим індексом, телефон, власноручний підпис. Для колективної статті обов'язкові підписи всіх авторів.

Стаття повинна мати візу керівника, офіційне направлення від закладу, в якому вона виконана.

Обсяг статей, що описують оригінальні дослідження, не повинен перевищувати 10 сторінок машинопису, казуїстичні повідомлення мають бути в межах 4 сторінок, рецензія — 5 сторінок, огляд літератури — 12-16 сторінок.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Автор цілковито відповідає за точність бібліографічних даних, наведених у пристатейному списку літератури.

Бібліографічний опис літературних джерел до статті дається за ДЕСТом "Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1-84).

Скорочення слів та словосполучень наводять за ДЕСТами "Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліграфічному описі друкованих творів" (ГОСТ 7.11-78 та 7.12-77 відповідно), а також за РСТ УРСР 1743-82 "Скорочення українських слів і словосполучень".

Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російської мовами (кирилицею), потім — іншими мовами (латиницею). Праці вітчизняних авторів, опубліковані іноземними мовами, розташовують серед публікацій латиницею. Праці іноземних авторів, опубліковані українською або російською мовами, розташовують серед публікацій кирилицею. Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи у співавторстві) наводять за хронологією від давніших до новіших. В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують усіх авторів, опис розташовують у списку за прізвищем першого.

Приклад:
Горбенко П.П. , Адамова Й.В., Зильбер Н.А. Реакция дыхательных путей на ингаляции ультразвуковых аэрозолей дистиллированной воды и изотонического раствора хлорида натрия у больных бронхиальной астмой // Пульмонология. - 1992. - № 1. -
C. 46-49.

Праці численішого колективу авторів вносять до списку за початковим словом назви (заголовку). Після назви через пряму косу риску вказують прізвища авторів — усіх (якщо їх чотири) або перших трьох (якщо більше, решту зазначають "'та ін.", "и др."'), ініціали пишуть до прізвища.

Приклад:
Особенности клеточных реакций в легких во время обострения бронхиальной астмы / Л.К. Романова, С.И. Овчаренко, Т.Б. Младковская и др. // Пульмонология. - 1992. - № 1. - С. 20-27.

Опис літератури складається із елементів (областей), які відокремлюються один від одного спеціальними бібліографічними розділовими знаками. Відсутні в описуваному творі елементи опускаються. Наводимо найбільш типові схеми з усіма відповідними знаками.

Увага: визначення "автор" включає в себе відомості також і про колектив авторів.

СХЕМА ОПИСУ КНИГ:
Автор. Назва: Підзаголовок / Відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальні установи. - Яке за порядком видання, чи є переробки чи доповнення. - Місце видання: Видавництво, Рік видання. - Кількість сторінок. - (Серія).

Приклад:
Єфременко М.І, Ліщінер П.Й. Підготовка молодшого медичного персоналу: Посібник / Луцьке мед. училище; За ред. О.С. Новака. -3-є вид., доп. і перероб.- Луцьк; Львів: Світанок, 1993. - 212 с. - (На допомогу викладачам мед. Уч-щ).

Схема опису окремого тому з багатотомного видання: 
Автор. Назва: Підзаголовок. - Номер тому. Назва тому. - Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення. - Місце видання: Видавництво, Рік видання.- Кількість сторінок.

Приклад:
Савельев Й.В. Курс общей физики: в 3 т., Т. 1. Механика. Молекулярная физика. - 2-е изд. перераб. - Москва: Наука, 1982. - 320 с.

Схема опису частини (розділу) книги чи статті у збірнику:
Автор. Назва описуваного матеріалу // Автор книги. Назва книги.- Місце видання, Рік видання. - На яких сторінках вміщено описуваний матеріал.

Приклад:
Астахов А.Й., Скепьян Н.А. Бронхиты у ткачих // Гигиена труда и охрана здоровья населення. - Минск, 1974. - С. 101-103.

СХЕМА ОПИСУ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ:
Автор. Назва статі // Назва видання. - Рік. - Том, випуск, номер. - На яких сторінках вміщено статтю.

Приклад:
Cameron I.S. Pefloxacin //
Атег. J. Nephrol. - 1986. - Vol, № 3. -P. 193-195.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРЕФЕРАТІВ:
Автор. Повна назва теми: На здобуття ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат. - Місце видання, Рік видання. - Кількість сторінок.

Приклад:
Малина-Пуценко В.П. Професійна патологія органів дихання: Автореф. дис. ...   канд. мед. наук. - Харків, 1968. - 32 с.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ І ПАТЕНТІВ:
Вид документу, його номер, країна, яка зареєструвала свідоцтво чи патент. Назва винаходу / Автор // Де опублікований документ.

Приклад:
А.с. 1007970 СССР. Устройство для захвата неориентированньїх деталей типа валов / Ваулин В.С., Кемайкин В.Г. // Открытия. - 1983. - № 12. -С. 15.

ТАБЛИЦІ

Усі таблиці нумерують арабськими цифрами і дають заголовки кожній графі. Матеріал в однотипних таблицях спід розташовувати однотипно. Таблиці мають подаватися у 2 прим. українською (російською) мовою.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, креслення діаграми, графіки, схеми) обов'язково у 2-х прим., повинен бути мінімальним. Фотографії, подані на глянцевому папері, розміром 9х12 см, мають бути контрастними, малюнки, креслення і діаграми — чіткими. Кожен малюнок на звороті має його номер, там же пишеться прізвище автора і назва статті, а також позначається верх і низ малюнка (простим м'яким олівцем без натиску). Латинський шрифт виконується друкованими літерами. Підписи до малюнків наводять на окремому аркуші (2 прим.), зазначивши назву статті і прізвище автора. Спочатку дається загальний підпис до малюнків, а потім пояснюються всі цифрові чи літерні позначки, що є на ньому. В підписах до мікрофотогрофій слід вказати метод фарбування, збільшення.

РЕЗЮМЕ

До статті обов'язково додати коротке резюме українською, російською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки машинопису) із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвища автора. Резюме повинно відображати в стислій формі матеріал і метод дослідження, зміст роботи, її висновки. Резюме повинно дати зарубіжному читачеві підставу для того, щоб скласти уявлення про предмет статті, про те нове, що міститься в ній. Усі скорочення мають бути розгорнені.

Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам спід вказувати вид, кількість використаних тварин, застосовані методи знеболення і позбавлення життя тварин у суворій відповідності до "Правил виконання робіт з використанням експериментальних тварин", затверджених наказом МОЗ України.

Неприпустимо подавати до редакції праці, що були опубліковані в інших виданнях, чи надіслані до друку в інші редакції.

 Статті подавати за адресою:

03680 м. Київ, вул. М. Амосова, 10,
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
АМН України, 
редакція
журналу "Астма та алергія"
тел./факс (044) 27
5 6242
або електронною поштою за адресою:
diagnost@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua