История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

 

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Украинский пульмонологический журнал

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ)

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

АВТОРАМ ЖУРНАЛЬНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
"УКРАЇНСЬКОГО ПУЛЬМОНОЛОГІЧНОГО ЖУРНАЛУ"

ТЕКСТ СТАТТІ


Стаття до редакції подається в 2-х примірниках. Обов'язковою умовою є додаток дискети (3,5 дюйма), яка містить статтю в текстовому редакторі "Word".


На першій сторінці спочатку пишуться ініціали та прізвище автора, назва статті. Далі з нового рядка вказується повна назва закладу, з якого вийшла праця (прізвище керівника цього закладу, кафедри та ін. наводити у вихідних даних не потрібно). У кінці статті обов'язково повинні бути прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора, його точна адреса з поштовим індексом, телефон, власноручний підпис. Для колективної статті обов'язкові підписи всіх авторів.


Стаття повинна мати візу керівника, офіційне направлення від закладу, у якому вона виконана.


Обсяг статей, що описують оригінальні дослідження, не повинен перевищувати 10 сторінок машинопису, казуїстичні повідомлення мають бути в межах 4 сторінок, рецензія - 5 сторінок, огляд літератури - 12-16 сторінок.


СПИСОК
ЛІТЕРАТУРИ


Бібліографічний опис літературних джерел до статті дається за ДЕСТом "Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1-84).


Скорочення слів та словосполучень наводять за ДСТУ "Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів" (ДСТУ 7.11-78 та 7.12-77), а також за РСТ УРСР 1743-82 "Скорочення українських слів і словосполучень".


Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російської мовами (кирилицею), потім - іншими мовами (латиницею). Праці вітчизняних авторів, опубліковані іноземними мовами, розташовують серед публікацій латиницею. Праці іноземних авторів, опубліковані українською або російською мовами, розташовують серед публікацій кирилицею.


Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи в співавторстві) наводять за хронологією: від давніших до новіших.
В описі праці кількох авторів (не більше трьох) указують усіх авторів, опис розташовують у списку за прізвищем першого.


Приклад:
Перцева Т. О., Паніна С. С., Концур В. М. Медико-соціальні аспекти інвалідності при хронічному обструктивному бронхіті // Укр. пульмонол. журнал. - 2004. - № 4. - С. 12-15.


Праці численнішого колективу авторів вносять до списку за початковим словом назви (заголовку). Після назви через пряму косу риску вказують прізвища авторів - усіх (якщо їх чотири) або перших трьох (якщо більше, решту зазначають "та ін.", "и др."), ініціали пишуть після прізвища.


Приклад:
Идиопатический фиброзирующий альвеолит как одна из форм идиопатический интерстициальных пневмоний / Фещенко Ю. И., Гаврисюк В. К., Моногарова Н. Е., Ячник А. И. // Укр. пульмонол. журн. - 2004. - № 4. - С. 5-11.


СХЕМА ОПИСУ КНИГ:


Автор. Назва: Підзаголовок/ Відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальні установи. ( Яке за порядком видання, чи є переробки чи доповнення. ( Місце видання: Видавництво, Рік видання. ( Кількість сторінок. ( (Серія).


Приклад:
Интерстициальные заболевания легких: Руководство для врачей / Под ред. М. М. Ильковича, А. Н. Кокосова. - Санкт-Петербург: Нордмедиздат, 2005. - 560 с.


СХЕМА ОПИСУ ОКРЕМОГО ТОМУ З БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ:


Автор. Назва: Підзаголовок. - Номер тому. Назва тому. - Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення. - Місце видання: Видавництво, Рік видання. - Кількість сторінок.


Приклад:
Болезни органов дыхания: Руководство для врачей: В 4 т. Под общей ред. Н. Р. Палеева. Т. 1. Общая пульмонология / Н. И. Александрова, А. Г. Бобков, Н. А. Богданов и др.; под ред. Н. В. Путова. , Москва: Медицина, 1989. - 640 с.


СХЕМА ОПИСУ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ:


Автор. Назва статті// Назва видання. - Рік. - Том, випуск, номер. - На яких сторінках вміщено статтю.


Приклад:
Fan V. S., Curtis J. R., Shin-Ping Tu. Using quality of life to predict hospitalization and mortality in patients with obstructive lung diseases // Chest. - 2002. - Vol. 122. - P. 429-436.


СХЕМА ОПИСУ АВТОРЕФЕРАТІВ:


Автор. Повна назва теми: На здобуття ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат. - Місце видання, Рік видання. - Кількість сторінок.


Приклад:
Беренда О. А. Шаттл-тест в оцінці фізичної активності хворих на хронічні запальні захворювання легень: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.,  Київ, 2007. - 20 с.


ТАБЛИЦІ, ІЛЮСТРАЦІЇ


Усі таблиці нумерують арабськими цифрами, і дають заголовки кожній графі.
Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки, схеми) має бути представлений окремо в електронному вигляді в графічних незжатих форматах BMP чи TIF, або, у виключних випадках, - у зжатому форматі JPG, записаному з максимальною якістю. Фотографії мають бути розміром не менше 1600 х 1200 пікселів та мати розподільчу здатність не менше 300 dpi. Ілюстративний матеріал у файлах повинен бути орієнтований так, як він має виглядати в журналі. Підписи до ілюстративного матеріалу наводяться на окремому аркуші (2 екземпляри) із зазначенням назви статті та прізвища автора(ів). Спочатку дається загальний підпис до ілюстрації, а потім пояснюються всі цифрові чи літерні позначки, що є на ньому. У підписах до мікрофотографій гістологічних препаратів слід указати метод фарбування та кратність збільшення.


РЕЗЮМЕ


До статті обов'язково додати коротке резюме українською, російською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки машинопису) із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвища автора. Резюме повинно відображати в стислій формі матеріал і метод дослідження, зміст роботи, її висновки. Усі скорочення мають бути розгорнені.


Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам слід указувати вид, кількість використаних тварин, застосовані методи знеболення й позбавлення життя тварин у суворій відповідності до "Правил виконання робіт із використанням експериментальних тварин", затверджених наказом МОЗ України.


Неприпустимо подавати до редакції праці, що були опубліковані в інших виданнях чи надіслані до друку в інші редакції.


Журнал розміщується на web-сайті Інституту за адресою:
www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm


Статті подавати за адресою: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, редакція "Українського пульмонологічного журналу". Тел./факс (044) 275-93-11, E-mail:
cardio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua