Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.00.01

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-002.54/.57:576.852.211.001.5.
МПК-7 С 12 N 1/02, C 12 Q 1/02.
N держреєстрації 0100U000806
Інв. № 0204U000036

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ВИВЧЕННЯ ЧАСТОТИ ВИДІЛЕННЯ ТА МЕХАНІЗМІВ ВИНИКНЕННЯ ПОЛІРЕЗИСТЕНТНОСТІ ШТАМІВ M. TUBERCULOSIS, РОЗПОВСЮДЖЕНИХ В ДАНИЙ ЧАС В М. КИЄВІ ТА ДЕЯКИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
А.00.01

(заключний)


Заст. директора з наукової роботи
д-р мед. наук, професор                                                                 В.М. Петренко
                                                                2003.11.15
Керівник НДР
Завідуюча лабораторією імунології,
д-р мед. наук                                                                                 О.А. Журило
                                                                2003.11.15

2003

Рукопис закінчено " 15" листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 134 с., 1 мал., 25 табл., 44 джерела.

 

Об'єкт дослідження: штами MБТ від хворих на туберкульоз легень.

 

Мета роботи - встановлення механізмів виникнення полірезистентності M. tuberculosis до хіміотерапевтичних препаратів з використанням сучасних фенотипових і генотипових методів у вивченні біології мікобактерій.

 

Методи дослідження: бактеріологічні, генотипові, епідеміологічні, статистичні.

 

НДР дозволила оцінити місце молекулярно-біологічних методів діагностики МБТ в порівнянні з традиційними бактеріологічними, визначити показання до їх застосування і надати клінічну інтерпретацію отриманих результатів. Сучасний етап епідемії хіміорезистентного туберкульозу в Україні супроводжується ростом мультирезистентності штамів МБТ (48,9 % від загальної кількості виділених штамів МБТ), що є загрозливим прогностичним показником. В м. Києві зберіга-ється несприятлива ситуація з туберкульозу в плані загрози розповсюдження мульти- та полірезистентних штамів. В даний час збільшується кількість штамів MБТ, стійких до всіх 6-ти АМБП. В Україні виявлені загальні закономірності: збільшення питомої ваги МС варіантів МБТ, збільшення кількості мультирезистентних штамів, зниження рівня монорезистентних варіантів, стабілізація рівня виділення полірезистентних МБТ, поступове збільшення питомої ваги штамів МБТ, стійких до 4-х, 5-ти і 6-ти препаратів. Створена "Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції" (Наказ № 45 МОЗ України від 06.02.2002 р. "Про заходи щодо покращення бактеріологічної діагностики туберкульозу в Україні). Запропонована методика визначення ДНК методом ПЛР-аналізу при комбінованому застосуванні молекулярно-біологічного і культуральних методів. Методом прямого секвенування встановлено, що у рифампіцинрезистентних штамів домінують мутації, які торкаються 531, 526 і 516 кодонів rроВ гена.

 

Результати НДР впроваджені в практику роботи мережі лабораторій протитуберкульозних закладів України (Наказ № 45 МОЗ України від 06.02.2002 р. та Інструкція з бактеріологічної діагностики туберкульозної інфекції), опубліковано 20 статей, 2 Методичних рекомендацій, 1 Інформаційний лист, 4 тези, отримано 1 позитивне рішення на винахід. Організовано 16 виїзних семінарів-трнінгів, проведено стажування спеціалістів-бактеріологів на базі лабораторії з 14 областей України, прийнято участь у 4 міжнародних симпозіумах. 

 

Галузь застосування - фтизіатрія.


ТУБЕРКУЛЬОЗ, M. TUBERCULOSIS, МЕДИКАМЕНТОЗНА СТІЙКІСТЬ

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: microbio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua