Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.00.02

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-002.5-036.13:615.37:612.017.1.001.5
МПК 6 А 61 К 35/00
N держреєстрації 0100U000807
Інв. № 0203U000037

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, узвіз Протасів Яр, 7

тел 38 (044) 275 54 88; факс 38 (044) 2752118

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


Директор НІФП
академік АМН України
професор______________Ю.І. Фещенко
2002.12.25

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ВИВЧИТИ ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ В СИСТЕМІ ФАГОЦИТУЮЧИХ КЛІТИН У ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ТА З'ЯСУВАТИ МОЖЛИВІСТЬ ЇХ КОРЕКЦІЇ 
А.00.02

(заключний)


Заст. директора з наукової роботи
д-р мед. наук, професор                                                                 В.М. Петренко

Керівник НДР
Завідуюча лабораторією імунології
член-кор. АМН України, д-р мед. наук
професор                                                                                          К.Ф. Чернушенко 

Керівник НДР
Заст. директора з наукової роботи
д-р мед. наук, професор                                                                  В.М. Петренко

2002

Рукопис закінчений 19 листопада 2002 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 106 с., 39 табл., 4 додатки, 71 джерело.

 

Об'єкт дослідження: хворі на вперше виявлений туберкульоз легень.

 

Мета роботи - вивчити особливості порушень в системі фагоцитуючих клітин у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень та з'ясувати їх значення у патогенезі туберкульозу, визначити необхідність та можливість корекції виявлених порушень.

 

Методи дослідження: загально-клінічні, імунологічні, мікробіологічні, статистичні.

Обстежено 65 хворих на вперше виявлений туберкульоз легень (ВВТЛ). Порівняльне вивчення реакцій фагоцитуючих клітин (ФК) периферичної крові (ПК) на неспецифічні та специфічні для даної патології об'єкти фагоцитозу показало, що як тест-обўєкт доцільно застосовувати опсонізовану аутосироваткою хворого вакцину БЦЖ (о-БЦЖ). Найбільш інформативними у хворих на ВВТЛ є такі методи оцінки функціонального стану та резервних можливостей ФК: а) вивчення фагоцитозу о-БЦЖ;
б) активності продукції супероксидного аніона в НСТ- тесті та її зміни після поглинання о-БЦЖ;
в) активності мієлопероксидази та її зміни після поглинання о-БЦЖ; г) активності кисеньнезалежного метаболізму ФК: вмісту кислої фосфатази в моноцитах, лужної фосфатази та катіонних білків у нейтрофілах.

На основі розроблених методів встановлені імунологічні критерії прогнозу характеру перебігу ВВТЛ, що дозволяють на ранніх стадіях хвороби визначити темп його інволюції та з самого початку терапії хворого призначити найбільш ефективну індивідуальну антибактеріальну терапію, а саме: визначити тривалість інтенсивної фази та усього основного курсу лікування.

Встановлена пряма залежність між рівнем активації функцій нейтрофілоцитів та моноцитів периферичної крові. Виявлено взаємозв'язок між наявністю та ступенем порушень у Т-системі імунітету і рівнем активності ФК та клінічними особливостями перебігу специфічного процесу. Показано, що надмірна активація метаболічних процесів у ФК, поєднана з Т-імунодефіцитом, сприяє тривалому збереженню імунопатологічного запалення та його поширеності у легенях.

Продемонстровано, що у 97,7 % хворих із ВВТЛ спостерігається недостатність ФК і вона зберігається у 83,3 % пацієнтів до кінця стаціонарного етапу лікування. Вивчена можливість використання вітчизняного імуномодулятора рослинного походження з Ехінацеї пурпурної для її корекції. 

Розроблені показання та протипоказання до застосування препарату у хворих на ВВТЛ. Проведена імунотропна терапія сприяла підвищенню лікування хворих на 20 %.

 

Ступінь впровадження - видано 1 інформаційний лист, опубліковано 13 статей, подана заявка на видачу патенту України.

 

Галузь застосування - фтизіатрія.

 

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ФАГОЦИТУЮЧИ КЛІТИНИ,ІМУНОКОРЕКЦІЯ.

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: immunol@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua