Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.01.03

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.233-002-036.12:577.586.2.11:616-092.6/.9.001.5
МПК-7 А 61 К 35/60, С 12 N 9/08, G 01 N 21/41 
№ держреєстрації 0101U000384
Інв. № 0204U000032

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ВИВЧИТИ В ЕКСПЕРИМЕНТІ ДІЮ ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА ПРОЦЕСИ ДЕТОКСИКАЦІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН ПРИ БРОНХО-ЛЕГЕНЕВІЙ ПАТОЛОГІЇ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ
А.01.03

(заключний)


Заст. директора з наукової
роботи, д-р мед. наук, проф.                                                        В. М. Петренко   
                                                              2003.11.04.

Керівник НДР
зав. лабораторією біохімії
д-р мед. наук, професор                                                               В.І. Коржов 
                                                              2003.11.04.

2003

Рукопис закінчено 3 листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 102 c., 40 табл., 4 додатки, 48 джерел.

 

Об'єкт дослідження: експериментальні нелінійні безпородні білі щури.

 

Мета роботи - обгрунтування доцільністі використання омега-3 поліненасичених жирних кислот (омега-3 ПНЖК) для корекції систем детоксикації та енергетичного обміну в організмі при експериментальній бронхо-легеневій патології різного генезу.

 

Методи дослідження: полярографічний, біохімічний,  спектрофотометричний.

 

Гострий бронхіт, хронічний бронхіт та пневмосклероз, що були змодельовані на білих щурах, приводять до вірогідних змін в показниках енергетичного обміну мітохондрій печінки, в монооксигеназній системі детоксикації мікросом, в глутатіон-залежній системі детоксикації цитозолю та еритроцитів крові, в показниках формули крові.
Використання омега-3 ПНЖК з профілактичною, лікувально-профілактичною та лікувальною метою у щурів з бронхо-легеневою патологією різного генезу вірогідно нормалізує швидкість фосфорилювання і термодинамічну ефективність дихання мітохондрій та швидкість поглинання кисню мікросомами печінки, підвищує активність ферментів глутатіон-залежної системи детоксикації в цитозолі печінки та еритроцитах крові., підвищує рівень цитохрому Р-450 в мікросомах печінки та кількість відновленого глутатіону в еритроцитах крові, нормалізує швидкість осідання еритроцитів та кількість палочкоядерних нейтрофілів в крові. Розроблений спосіб активації ферментів може бути рекомендован науково-дослідним інститутам медичного профілю для розробки нових методів корекції монооксигеназної та глутатіон-залежної систем детоксикації і енергетичного обміну хворих на запальні захворювання бронхів і легень за допомогою омега-3 ПНЖК. Спосіб дає можливість розшифрувати механізм за допомогою якого реалізується реактивуюча дія омега-3 ПНЖК на глутатіонзалежну систему детоксикації печінки і використовувати його для активації цієї системи при її порушенні.

 

Ступінь впровадження: опубліковано 8 статей і 6 тез, докладена одна доповідь, отриман один патент. Результати роботи впроваджені в лабораторії біохімії Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

Галузь застосування - пульмонологія.


ГОСТРИЙ БРОНХІТ, ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ, ПНЕВМОСКЛЕРОЗ, ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН, ГЛУТАТІОН-ЗАЛЕЖНА СИСТЕМА ДЕТОКСИКАЦІЇ, МОНООКСИГЕНАЗНА СИСТЕМА ДЕТОКСИКАЦІЇ, ЦИТОХРОМИ, МІТОХОНДРІЇ, МІКРОСОМИ, ЦИТОЗОЛЬ, ЕРИТРОЦИТИ КРОВІ, КРОВ, ОМЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: chemist@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua