Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.01.04

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-006-085:577.152:615.272.6:611-118.13.001.6
МПК 7A 61 K 31/185; A 61 K 33/06 
№ держреєстрації 0101U000385
Інв. № 0204U000031

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

РОЗРОБИТИ НОВИЙ НАПРЯМОК ПАТОГЕНЕТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЗГІДНО ГІПОТЕЗИ ПРО КАЛЬЦІЙБІЛКОВОЗАЛЕЖНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ КЛІТИН НА ОСНОВІ ВИВЧЕННЯ ЗМІН ЯДЕРНИХ БІЛКІВ І ГІДРОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ТКАНИН ПРИ ЗАПАЛЬНИХ ПРОДУКТИВНИХ ТА ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРОБАХ ЛЕГЕНЬ
А.01.04

(заключний)


Заст. директора з наукової
роботи, д-р мед. наук, проф.                                                        В. М. Петренко   
                                                             2003.11.18.

Керівник теми, зав. лабораторією
патоморфології д-р мед наук, професор,
Заслужений діяч науки і техніки України                                   Є. І. Суслов                  
                                                              2003.11.18.

2003

Рукопис закінчено 18 листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 91 с., 10 рис., 18 табл., 39 джерел.

Об'єкт дослідження - тканини легень 80 хворих людей та 280 експериментальних тварин (мишей).

 

Мета роботи - обгрунтування нового напрямку патогенетичної терапії раку легень та розробка нового протипухлинного засобу.

 

Методи дослідження та апаратура - в роботі використані гістохімічні, електронномікроскопічні, спектрометричні та біохімічні методи дослідження, а також мікроскопи МБІ-15-2 ЛОМО, МБІ-3, іономір ЕВ-74, торсійні терези ВТ-500, спектрофотометр СФ-46.

 

Отримані дані про зміщення спектру ядерних білків у бік негістонових при новоутвореннях відносно запального процесу з підвищенням у них протеазної активності і значним поглинанням кальційбілкових сполук. Останній феномен свідчить про дефіцит кальцію та його сполук у ядерних білках, що призводить до неконтрольованого поділу злоякісних клітин. Враховуючи отримані дані розроблено принципово новий засіб для лікування злоякісних пухлин (пат. України № 42244 А), до складу якого входить комплексна сполука кальцію. На відміну від існуючих протипухлинних засобів, розроблений засіб не грунтується лише на принципах стимулювання некротичних процесів у проліферуючих клітинах, а базується на активації факторів апоптозу неопластичних клітин і стимулювання фізіологічного диференціювання клітин легень. Розроблений засіб має досить невелику токсичність (LD = 8000 мг/кг), в той же час має високу антиметастатичну дію.

 

Ступінь впровадження - отримано патент на винахід, опубліковано 50 наукових робіт. У тому числі "Атлас захворювань легень", який був розповсюджений у лікувальних закладах фтизіатричного і пульмонологічного профілю України, матеріали НДР доповідалися на 1 міжнародному і 3 республіканських наукових симпозіумах.

 

Галузь використання - отримані результати дослідження будуть використані в подальших наукових розробках.


РАК ЛЕГЕНЬ, КОНЦЕПЦІЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ, ПРОТИПУХЛИННИЙ ЗАСІБ, ЯДЕРНІ БІЛКИ

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: morphol@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua