Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.01.05

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-002.5-036.13:615.37:612.017.1.001.5
МПК6 А.61 К 35/00 
N держреєстрації 0101U000386
Інв. № 0204U000030

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ВИВЧИТИ ВПЛИВ ПРОЦЕСУ АПОПТОЗУ НА СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ ДЛЯ З'ЯСУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ІМУНОКОРЕГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ
А.01.05

(заключний)


Заст. директора з наукової
роботи, д-р мед. наук, проф.                                                     В. М. Петренко   

Завідувачка лабораторією імунології
член-кор. АМН України, д-р мед. наук,
професор                                                                                     К.Ф. Чернушенко          

2003

Рукопис закінчено 20 листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР, 106 с., 47 табл., 4 додатки, 115 джерел.

Об'єкт дослідження - хворі на туберкульоз легень.

 

Мета роботи - вивчити вплив процесу апоптозу на стан імунної системи у хворих на туберкульоз легень для з'ясування доцільності імунокорегуючої терапії

 

Методи дослідження - загально-клінічні, імунологічні, статистичні.

 

Обстежено 95 хворих на туберкульоз легень та 20 здорових донорів крові. Зміни в Т-ланці імунітету проявлялись зниженням відносної кількості Т-хелперів, пригніченням проліферативної активності Т-лімфоцитів. Активація гуморальної ланки проявлялась в підвищенні концентрації Ig G, Ig A, рівню ЦІК. Зміни фагоцитарної ланки проявлялись стимуляцією кисеньзалежного метаболізму на фоні нормальної поглинальної активності НГ. В залежності від поєднання цих змін зафіксовано 2 (І, ІІ) варіанти порушень імунітету (ВПІ). Найбільш тяжкий - ІІ спостерігається у 68,4 % хворих. Виявлено пригнічення інтенсивності спонтанного апоптозу Лф, числа клітин, що експресують CD 95+-антиген, підвищення PPD-індукованого апоптозу НГ. Активація ІКК як специфічними, так і неспецифічними сигналами викликає в них активацію процесів апоптозу. Виявлено залежіть рівню апоптозу ІКК від наявності інтоксикації, характеру імунних порушень, функціонального стану ІКК. Після етапу лікування у хворих спостережено активацію супресорної ланки імунної системи, нормалізацію рівню ЦІК, зниження інтенсивності PPD-індукованого апоптозу НГ. Встановлено, що підвищений рівень PPD-індукованого апоптозу НГ на початку захворювання може служити несприятливим прогностичним фактором в плані наслідку туберкульозного процесу. Виявлено імуномодулюючий ефект дексаметазону та альфа-інтерферону на інтенсивність апоптозу ІКК in vitro. Виявлено чутливість НГ до впливу ?-інтерферону, який у 76,0 % хворих підвищує апоптогенний вплив препарату. З'ясовано доцільність призначення гормонотерапії пацієнтам, у яких спостерігається підвищений початковий рівень активаційного апоптозу Лф, що сприяє припиненню бактеріовиділення у 100 % хворих. Обгрунтована доцільність призначення інтерферонів в комплексній терапії хворих на туберкульоз легень.

 

Ступінь впровадження - видано 1 інформаційний лист, опубліковано 10 статей, заява на видачу патенту України.

 

Галузь застосування - фтизіатрія.


ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, ІМУННА СИСТЕМА, ІМУНОКОРЕКЦІЯ

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: kadan@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua