Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.01.07

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.233/.24-002.5+616.25-002-089:615.832.96.001.5
МПК: А61В17/00
№ держ. реєстрації 0101U000388
Інв. № 0204U000028

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України, д-р мед. наук, професор______________Ю.І. Фещенко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

РОЗРОБИТИ МЕТОДИКИ КРІОХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА НОВОУТВОРЕННЯ ЛЕГЕНЬ І ПЛЕВРИ
А.01.07

(заключний)


Заст. директора з наукової
роботи, д-р мед. наук, проф.                                                        В. М. Петренко   

2003.11.20

Науковий керівник, зав. відділення 
торакальної хірургії, д-р мед. наук,
професор                                                                                        Б.В. Радiонов

2003.11.20

2003

Рукопис закінчено 20 листопада 2003 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 149 с., 9 табл., 4 додатки, 70 джерел.

Об'єкт дослідження - 20 лабораторних щурів, що були оперовані на легені із застосуванням кріогенного впливу; 108 хворих на туберкульоз, неспецифічні захворювання та пухлини легень, межистіння і грудної стінки, оперованих із застосуванням кріогенного впливу.

 

Мета - створення нових лікувальних технологій у торакальній хірургії на основі застосування кріохірургічної техніки.

 

Методи дослiджень i апаратура - клiнiчнi, бiохiмiчнi, рентгенологiчнi; кріохірургічна установка "Кріоелектроніка - 4" апарати штучної вентиляцiї легень РО-6, РО-8, "Angstrom"; електродiатермiчна установка.

Результати i новизна - визначено можливості застосування кріогенної техніки в торакальній клініці; розроблені два винаходи: "Спосіб лікування новоутворень межистіння" і "Спосіб лікування ексудативного плевриту", що забезпечили підвищення ефективності лікування хворих на відповідну патологію.

Ступінь впровадження - апробовано i впроваджено в хірургічних відділеннях iнституту-розробника методики застосування кріогенної техніки при виконанні торакальних операцій, що дозволило підвищити ефективність хірургічного лікування хворих на новоутворення межистіння та легень, гнійні і запальні захворювання плеври і грудної стінки, зменшити негативні прояви торакотомії. Результати роботи можуть бути впроваджені у торакальних вiддiленнях будь-якого рівню.

Ефективність - застосування розроблених методик дозволила на 34,8 % скоротити тривалість післяопераційного лікування та позбутися рецидивів при лікуванні хворих на новоутворення межистіння, підвищити на 26,7 % ефективність лікування хворих на випітні плеврити, підвищити радикальність розширених пневмонектомій при пухлинах легень, у 2,5 рази прискорити термін виконання реконструктивно-відновних операцій при етапному хірургічному лікуванні хворих з пострезекційними нагноювальними ускладненнями.


ЛЕГЕНІ, ПЛЕВРА, МЕЖИСТІННЯ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ТУБЕРКУЛЬОЗ, НОВОУТВОРЕННЯ, ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ, КРІОГЕННА ДІЯ
 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: surgery@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы 
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua