Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.02.02

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.24-002.54/.57-085.2/.3.001.5
МПК: А 61К 31/00, А 61К 31/06, А 61К 31/455, А 61P 31/06, С 12N 1/00, C 12 Q1/00
№ держреєстрації 0102U003049
Інв. № 0204U006840

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10; 

тел 38 (044) 275 54 88; факс 38 (044) 275 21 18; 

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua.


Директор НІФП
академік АМН України
професор______________Ю.І. Фещенко
2004.12.21

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛIДНУ РОБОТУ

 ВИВЧИТИ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНУ АКТИВНІСТЬ РИФАБУТІНУ І ФЛУРЕНІЗИДУ ТА РОЗРОБИТИ ЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ХІМІОТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЦИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
А.02.02
(заключний)

Заступник директора з 
наукової роботи інституту 
д-р мед. наук, проф.                                                                                   В. Петренко
                                                                  2004.12.02
Керівник НДР, гол.наук.співроб.
відділення фтизіатрії,
д-р мед.наук, проф.                                                                                    Й. Бялик
                                                                  2004.11.17

2004

Рукопис закінчений 15 листопада 2004 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 103 стор., 11 табл., 4 додатки, 66 джерел.

Об'єкт дослідження: 244 хворих деструктивним туберкульозом легень, 58 штамів МБТ.

Мета роботи: визначити протитуберкульозну дію рифабутіну і флуренізиду, розробити ефективні режими хіміотерапії з включенням цих ліків при деструктивному туберкульозі.

Методи досліджень: клінічні, мікробіологічні, рентгенологічні, клініко-лабораторні.

Результати та їх новизна: встановлена дуже висока - в 2 - 7 разів більша, ніж рифампі-цину - бактеріостатична активність рифабутіну in vitro щодо різних штамів МБТ: при кон-центраціях 0,02 - 0,3 мкг/мл. Виявлена часткова перехресна резистентність МБТ між рифабуті-ном і рифампіцином. Констатована висока активність флуренізиду щодо МБТ (при 0,04 - 0,6 мкг/мл), але в 2 рази менша, ніж ізоніазиду і повна перехресна резистентність МБТ між цими препаратами. Високі або значні концентраціїї в крові рифабутін створює протягом доби при дозах 0,3 - 0,45 г, а флуренізид - лише в перші 9 год після прийому доз 0,6 - 0,9 г. Включення рифабутіну в поліхіміотерапію хворих деструктивним раніш неефективно лікованим хіміорезистентним туберкульозом легень забезпечило абацилювання у 52,1 % осіб, загоєння каверн - у 25,0 %, тобто в 1,3 - 1,8 раза частіше, ніж у контрольній групі без рифабутіну. Встановлена однакова ефективність застосування рифабутіну щоденно і через день, але значно краща переносимість і менша коштовність інтермітуючого прийому. Хіміоте-рапія з включенням флуренізиду при вперше виявленому деструктивному туберкульозі була ефективною більш як у 80 % хворих і лише незначною мірою поступалася хіміотерапії, що включала ізоніазид. Флуренізид в 3,2 раза рідше, ніж ізоніазид, викликав побічні реакції. Рифабутін доцільно застосовувати у хворих деструктивним раніш неефективно лікова-ним туберкульозом легень при чутливості або невисокій стійкості МБТ до рифампіцину (5 - 20 мкг/мл) і збереженні чутливості до рифабутіну. Флуренізид показаний хворим деструктив-ним туберкульозом при поганій переносимості ізоніазиду.

Галузь застосування - фтизіатрія.

Ступінь впровадження: 13 наукових робіт, методичні рекомендації, 2 інформаційних листа, 10 доповідей, патент України на винахід, 2 нововведення, результати роботи впроваджені в 3 протитуберкульозних закладах.

МІКОБАКТЕРІЇ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ДЕСТРУКТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ, РИФАБУТІН, ФЛУРЕНІЗИД, БАКТЕРІОСТАТИЧНА ДІЯ, КОНЦЕНТРАЦІЯ, ПРИПИНЕННЯ БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯ, ЗАГОЄННЯ КАВЕРН, ПОБІЧНІ ЯВИЩА.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м. Київ , вул. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: phthysio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua