Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.02.04

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.24-002-036.11-085:615.015.8.001.5
МПК: А 61 К 31/00, А 61 К 35/60, А 61 Р 9/00, А 61 Р31/00, А 61 Р 31/04
№ держреєстрації 0102U003051
Інв. № 0204U006841

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10; 

тел 38 (044) 275 54 88; факс 38 (044) 275 21 18; 

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua.


Директор НІФП
академік АМН України
професор______________Ю.І. Фещенко
2004.12.21

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛIДНУ РОБОТУ

 ВИВЧИТИ ЧАСТОТУ ТА ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЗБУДНИКІВ НОЗОКОМІАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА РОЗРОБИТИ ОПТИМАЛЬНІ РЕЖИМИ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ЦІЄЮ ПАТОЛОГІЄЮ
А.02.04
(заключний)

Заступник директора з 
наукової роботи інституту 
д-р мед. наук, проф.                                                                                   В. Петренко
                                                                  2004.12.02
Керівник НДР, зав. відділенням
технологій лікування НЗЛ,
д-р мед. наук, проф.                                                                                   О. Дзюблик
                                                                  2004.11.17

2004

Рукопис закінчений 17 листопада 2004 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 137 с., 30 табл., 4 додатки, 61 джерел.

Об'єкт дослідження: 9852 медичних карт стаціонарних хворих, 102 хворих на нозокоміальну пневмонію, 586 штамів госпітальних мікроорганізмів.

Мета роботи - вивчення основних механізмів резистентності збудників нозокоміальної пневмонії та оптимізація антибактеріальної терапії цих хворих.

Методи досліджень - клінічні, рентгенологічні, інструментальні, мікробіологічні, імунологічні, фармакоекономічні.

Результати та їх новизна: за результатами дослідження встановлена фактична розповсюдженість нозокоміальної пневмонії (НП) (0,68 % серед усіх госпіталізованих хворих і 18,54 % серед усіх померлих) та найбільш значущі фактори ризику її розвитку у пацієнтів різних клінічних відділень багатопрофільного лікувального закладу. За даними локального мікробіологічного скринінгу визначені основні збудники НП (переважно це грамнегативні бактерії - 66,7 % штамів) та механізми їх резистентності до антибактеріальних препаратів (в основному це продукція ?-лактамаз розширеного спектру класу А). За результатами цих досліджень розроблені та визначені найбільш оптимальні, в т.ч. з урахуванням фармакоекономічних аспектів, режими емпіричної антибіотикотерапії хворих на НП, що перебувають у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії для кардіологічних та хірургічних хворих даного закладу. Застосування Амізону у лікуванні хворих на НП з нетяжким перебігом сприяло нормалізації імунологічного стану організму, зменшенню симптомів інтоксикації та тривалості антибіотикотерапії. Впровадження цих режимів дозволило підвищити ефективність лікування на 23 % порівняно з 2000-2001 рр. та досягти позитивних результатів (одужання або покращання) у переважної більшості (в середньому у 82 %) хворих на НП.. На підставі проведених досліджень розроблено формулярну систему антибіотикотерапії хворих на НП в багатопрофільному лікувальному закладі, яка містить формулярний список антибактеріальних препаратів, схеми їх застосування та систему контролю за раціональним використанням антибіотиків.

Ступінь впровадження - опубліковано 34 наукові публікації, зроблено 14 доповідей, отримано патент на винахід, розроблені методичні рекомендації.

Галузь застосування - пульмонологія.

НОЗОКОМІАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, ЗБУДНИКИ, РЕЗИСТЕНТНІСТЬ, АНТИ-БАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ, ФАРМАКОЕКОНОМІКА, ФОРМУЛЯР АНТИБІОТИКІВ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м. Київ , вул. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: treat@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua