Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.99.01

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-032.12-07-085.001.5
МПК7 А61К9/127, А61К31/00, А61K31/63, А61K38/21, А61P31/12, А 61P37/02
N держреєстрації - 0199U000439
Инв.№ 0202U000018

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України 

(НІФП)

 

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7; 

тел. (044)2755488;

факс (044)2752118


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової роботи НІФП
проф.______________В. Петренко
25.12.2001

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
ВИВЧИТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНИХ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ЛЕГЕНІВ У ХВОРИХ, УРАЖЕНИХ PNEUMOCYSTIS CARINII 
З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
А.99.01

(заключний)


Науковий керівник теми
директор інституту, академік АМН України професор Ю. Фещенко
2001.11.10

2001

Рукопис закінчений 10 листопада 2001 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 73 с., 4 табл., 4 додатка, 60 джерел.

Об'єкт дослідження: 124 хворих на хронічні неспецифічні захворювання легенів (ХНЗЛ).

Мета роботи - вивчення закономірностей перебігу хронічних неспецифічних захворювань легенів у хворих, уражених Pneumocystis carinii, з метою удосконалення методів лікування.

Методи дослідження: загально-клінічні, біохімічні, функціональні, мікробіологічні, паразитологічні, імунологічні, статистичні.
Встановлено, що наявність пневмоцист у харкотинні хворих ХНЗЛ супроводжується тяжким перебігом хвороби, прямо залежить від тяжкості хвороби, виникає при несприятливих умовах життя (професіональна шкідливість, алергізація організму, холодна пора року). на тлі виражених порушень в імунній системі, переважно, на рівні фагоцитарної ланки. Доведена ефективність застосування нових методів лікування (інгаляції суміші Бісептолу з Ліпіном, курс Лаферону), які сприяють знищенню пневмоцист та подовженню строків клінічної ремісії ХНЗЛ. 

Ступінь впровадження - публікація статей, тез, 1 інформаційний лист, 1 рішення на видачу патенту про винахід, 1 заява на винахід. 
Ефективність: знищення пневмоцист, подовження строків клінічної ремісії у хворих на ХНЗЛ. 

Галузь застосування - лікувальні заклади пульмонологічного профілю.

ХРОНІЧНІ НЕСПЕЦИФІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНІВ, ХРОНІЧНИЙ БРОНХІТ, БРОНХІАЛЬНА АСТМА, ПНЕВМОЦИСТОЗ, ІМУНОЛОГІЧНИЙ СТАН, PNEUMOCYSTIS CARINII (ПНЕВМОЦИСТА КАРІНІ), ЛІКУВАННЯ, ЛАФЕРОН, ЛІПІН, БІСЕПТОЛ.

Умови одержання звіту: за договором. 

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

E-mail: pulmonol@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua