Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.99.02

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.24-002- 036.11 - 085:576.851.49.001.6
МПК 7: А 61 К 31/00, А 61 К 31/20, А 61 К 35/60, А 61 Р 31/06
№ держреєстрації: 0199U000440 
Інв. № 0202U000019

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
(НІФП)

03680, м. Київ, узвіз Протасiв Яр,7;

тел.38 (044) 2750402; 

факс 38 (044) 2752118


ЗАТВЕРДЖУЮ 
Директор НІФП АМН України
академік АМН України, професор
_________________Ю.І. Фещенко
25.12.2001 

 

З В І Т

 

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
ВИВЧИТИ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ПОРУШЕНЬ МІКРОБІОЦЕНОЗУ КИШЕЧНИКУ У ХВОРИХ НЕГОСПІТАЛЬНОЮ ПНЕВМОНІкЮ В ПРОЦЕСІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОп ХІМІОТЕРАПІп ТА РОЗРОБИТИ ОПТИМАЛЬНІ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ НА ОСНОВІ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОБІОТИКІВ
А.99.02

 

(заключний)


Керівник НДР, зав. відділенням
технологій лікування НЗЛ, д-р мед. наук, проф. О.Я. Дзюблик

2001

 
Рукопис закінчено 15 листопада 2001 р.


РЕФЕРАТ

 


Звіт про НДР: 153 с., 35 табл., 4 додатки, 190 джерел.

 

Об'єкт дослідження: 250 амбулаторних медичних карт, 466 історій хвороб стаціонарних хворих, 196 хворих на негоспітальну пневмонію (НП).

 

Мета роботи - оптимізація антибактеріальної хіміотерапії хворих НП та профілактика і корекція її небажаних явищ.

 

Методи досліджень - клінічні, рентгенологічні, мікробіологічні, імунологічні, функціональні, фармакоекономічні.
За даними фармакоепідеміологічного дослідження при лікуванні хворих на НП в амбулаторних умовах використовують переважно пеніциліни (у 31,6 % хворих) та аміноглікозиди (у 27,2 %), дози яких в більшості випадків неадекватні, а вибір антибіотиків зумовлений в основному їх вартістю. За тяжкістю стану лікування в умовах стаціонару було невиправданим у 49,1 % хворих; при лікуванні хворих на НП часто застосовують (44,8 % від всіх призначень) аміноглікозиди, цефалоспорини I покоління, лінкозаміди та нітроімідазоли, які недостатньо активні проти деяких основних збудників захворювання. Нераціональне застосування антибіотиків збільшує тривалість та знижує ефективність антибактеріального лікування. Призначення пробіотиків А-бактерину та біоспорину при проведенні антибіотикотерапії у хворих на НП з тяжким перебігом сприяє збереженню нормального складу мікробіоценозу кишечнику. Теком у лікуванні таких хворих дозволяє нормалізувати імунологічний стан організму, зменшити вираженість симптомів інтоксикації і тривалість антибіотикотерапії. У хворих на НП з нетяжким перебігом фармакоекономічно доцільно застосовувати пероральну антибактеріальну терапію (мідекаміцином), а при тяжкому перебігу - ступінчасту терапію амоксицилін/клавулановою кислотою.

 

Ступінь впровадження - наукові публікації та доповіді, патент на винахід, методичні рекомендації.

 

Галузь застосування - лікувально-профілактичні заклади.

 

НЕГОСПІТАЛЬНА ПНЕВМОНІЯ, АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ, ПРОФІЛАКТИКА, ФАРМАКОЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ФАРМАКОЕКОНОМІКА.

 

Умови одержання звіту: за угодою. 

 

03680, м. Київ-110, узвіз Протасiв Яр, 7; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: treat@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua