Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР А.99.05

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК 616.24-002.54/.57-085.2/.3:611-018.5. 001.6
МКВ А 61К 31/00, А 61К 31/01, А 61К 31/16, А 61К 31/175 
N держреєстрації 0199U000443 
Інв. № 0202U000021

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України
(НІФП)

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр,7;
тел.(044) 275 54 88, 
факс (044) 275 21 18

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НІФП
академік АМН України,
д-р мед. наук, професор
_____________ Ю.І. Фещенко
25.12.2001


З В І Т

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
ВИВЧИТИ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ БАКТЕРІОСТАТИЧНОЮ АКТИВНІСТЮ КРОВІ І БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯМ ТА РОЗРОБИТИ НОВІ РЕЖИМИ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ, СПРОМОЖНІ СКОРОТИТИ СТРОКИ ЛІКУВАННЯ ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ ДЕСТРУКТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ
А.99.05

(заключний)Керівник НДР 
гол.наук.співроб.відділення фтизіатрії, д-р мед.наук, проф. Й.Б. Бялик

2001

Рукопис закінчено 12 листопада 2001 р. 


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 70 с., 4 табл., 4 додатки, 29 джерел.

Об'єкт дослідження: 220 хворих з вперше виявленим деструктивним туберкульозом легень (120 хворих основної групи і 100 контрольної).

Мета роботи: розкриття закономірностей взаємозв'язку між бактеріостатичною активністю крові і бактеріовиділенням та розробка нових режимів поліхіміотерапії, здатних скоротити строки лікування вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень.

Методи досліджень: клінічні, мікробіологічні, рентгенологічні, клініко-лабораторні.

Результати та їх новизна: розроблені 5-місячні інтенсивні режими поліхіміотерапії із застосуванням на всьому або майже всьому протязі лікування комбінацій із 5-6 протитуберкульозних препаратів при щоденному або переважно щоденному їх застосуванні, тобто при прийомі за один день 5 препаратів. Доти, в тому числі при стандартній методиці лікування вперше виявлених хворих на туберкульоз інтенсивність хіміотерапії не перевищувала 4 препаратів за день і те лише в перші 2-3 міс, а загальна тривалість хіміотерапії складала 6-7 міс.
Розроблений метод забезпечив абацілювання у 99,1 % хворих, в середньому за 
(1,55 ± 0,09) міс і загоєння каверн - у 93,3 %, в середньому за (3,21 ± 0,17) міс, скоротив у порівнянні із стандартною хіміотерапією строки абацілювання на 0,35 міс, строки загоєння каверн і стаціонарного лікування на 1 міс і строки всього курсу хіміотерапії - на 1,5 міс, а саме до 5 міс. Цей метод добре або задовільно переносився і забезпечив у наступні роки стійкість досягнутого ефекту у 97,5 % осіб (як і стандартна хіміотерапія).
Встановлений прямий зв'язок між бактеріостатичною активністю крові (БАК) і бактеріовиділенням. Чим більше БАК на протязі доби, тим швидше зникають мікобактерії.

Ступінь впровадження: по НДР опубліковано 8 робіт, зроблено 10 доповідей, отриманий патент України на винахід, складений інформаційний лист, підготовлено 1 нововведення, результати роботи впроваджені у відділенні фтизіатрії НІФП АМН України, в 1 обласному і 2 міських протитуберкульозних диспансерах України.
5-місячну інтенсивну поліхіміотерапію доцільно застосовувати у переважної більшості вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень в протитуберкульозних стаціонарах і диспансерах обласного, міського та районного рівнів.

ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНІ ХВОРІ ДЕСТРУКТИВНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ДЕГЕНЬ, ІНТЕНСИВНА ПОЛІХІМІОТЕРАПІЯ, СТАНДАРТНА ХІМІОТЕРАПІЯ, БАКТЕРІОСТАТИЧНА АКТИВНІСТЬ КРОВІ, ПРИПИНЕННЯ БАКТЕРІОВИДІЛЕННЯ, ЗАГОЄННЯ КАВЕРН, СТРОКИ ЛІКУВАННЯ, ПОБІЧНІ ЯВИЩА, ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

Умови одержання звіту: за договором. 

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, НІФП. 

E-mail: phthysio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua