Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР КФК 01.08

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК 616-002.5-036.2-07-084-08.001.5(477)
№ державної реєстрації 0101U000389
Інв. № 0204U000027

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, вул. М. Амосова, 10

тел.: (044) 275 54 88; факс: (044) 275 21 18

Е-mail: secretar@ifp.kiev.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з наукової роботи Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
д-р мед. наук, професор
_____________В.М. Петренко
2003.12.09

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ 

ВИВЧИТИ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ З ТУБЕРКУЛЬОЗУ В УКРАЇНІ 
В УМОВАХ ЕПІДЕМІЇ, ЇЇ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИЯВЛЕННЯ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЦЮ НЕДУГУ ТА РОЗРОБИТИ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЇХ ПОЛІПШЕННЯ
КФК 01.08

(заключний)


Керівники НДР
Директор Інституту
фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського АМН України,
д-р мед. наук, професор, академік АМН України                       Ю.І. Фещенко         

Зав. відділом епідеміологічних
та організаційних проблем
фтизіопульмонології,
д-р мед. наук, професор                                                              В.М. Мельник

2003.11.18

2003

Рукопис закінчено 18 листопада 2003 р

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 250 с., 1 рис., 88 табл., 7 додатків, 82 джерела.

Об'єкт дослідження - довідки перевірок та анкети, статистичні звіти установ, історії хвороби та амбулаторні карти, обстеження хворих, мікробіологічні та морфологічні дослідження.

 

Мета роботи - розробка економічно вигідних підходів до реорганізації протитуберкульозної служби для ефективнішого її функціонування в умовах епідемії туберкульозу.

 

Методи дослідження - статистичні, клінічні, мікробіологічні, патоморфологічні, флюорографічні, наукометричні, математичні.

 

Вивчена епідеміологічна ситуація з туберкульозу за останні 12 років (1999 - 2002 рр.). Встановлені основні причини, що сприяють її погіршенню, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні. На підставі аналізу недоліків в організації роботи раннього виявлення туберкульозу у дітей молодшого та дошкільного віку, були встановлені основні причини несвоєчасного виявлення цієї недуги у дітей. Подані рекомендації щодо застосування сучасних методів виявлення туберкульозу у різних групах населення . Проведений аналіз порівняльної ефективності лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із застосуванням стандартних (DOTS) та індивідуальних режимів антимікобактеріальної терапії. Проведено фінансово-економічне обґрунтування функціонування протитуберкульозної служби та встановлені основні причини неефективної дієспроможності її в сучасних умовах. 

 

Ступінь впровадження - опубліковано 41 наукова робота, виданий 1 інформаційний лист та 1 методичні рекомендації. Матеріали НДР доповідались на 4 міжнародних і 8 республіканських наукових симпозіумах.
Розроблена Концепція реорганізації і реструктуризації протитуберкульозної служби та оптимізації протитуберкульозних заходів в Україні в умовах соціально-економічної кризи і недостатнього фінансування та Державна програма подолання епідемії туберкульозу на 2005 -2010 рр.

 

Галузь застосування - фтизіатрія.


ЗАХВОРЮВАНІСТЬ, ХВОРОБЛИВІСТЬ, СМЕРТНІСТЬ, ТУБЕРКУЛІНОДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, СТАНДАРТНА (DOTS) ТА ІНДИВІДУАЛЬНА ТЕРАПІЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ, ФІНАНСУВАННЯ, ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім.

Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: orgmetod@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua