Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферат отчета о НИР КФК.02.05

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

УДК: 616.24-036.12-053.89/.9:547.586.2-085.001.5
№ держреєстрації 0102U003052
Інв. № 0203U000038

 

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України
( НІФП )
03680, Київ, узвіз Протасів Яр, 7; 

тел 38 (044) 275 54 88; факс 38 (044) 2752118; 

Е-mail secretar@ifp.kiev.ua.


Директор НІФП
академік АМН України
професор______________Ю.І. Фещенко
2002.12.25

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛIДНУ РОБОТУ

 ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПРЕПАРАТУ ТЕКОМ У КОРЕКЦІЇ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ В ХВОРИХ ЗРІЛОГО ТА ПОХИЛОГО ВІКУ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ЗАПАЛЬНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
КФК.02.05

(заключний)


Заступник директора з 
наукової роботи інституту 
д-р мед. наук, проф.                                                                                   В.Петренко
                                                                  2002.11.21
Науковий керівник теми
зав. клініко-функціональним
відділенням д-р мед. наук, професор                                                        В.Гаврисюк
                                                                  2002.11.21

2002

Рукопис закінчений 20 листопада 2002 р.


РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 37 с., 3 рис., 9 табл., 2 додатки, 13 джерел.

 

Об'єкт дослідження - 60 хворих на хронічні запальні захворювання органів дихання, серед них 30 хворих зрілого та 30 хворих похилого віку, параметри системи згортання крові в динаміці. 

 

Мета роботи - вивчення можливостей підвищення ефективності лікування хворих із хронічними запальними захворюваннями легень, ускладненими синдромом гіпкеркоагуляції.

 

Методи дослідження - комплексне клініко-інструментальне дослідження, біохімічні та інструментальні методи дослідження системи зсідання крові.

 

Одержані результати та їх новизна - порушення системи згортання крові, найбільш різко виражені у хворих похилого віку ( старших за 60 років). Встановлено, що в результаті застосування препарату омега-3 поліненасичених жирних кислот Текому відбувається зниження інтенсивності процесів паракоагуляції крові; показано, що найбільш виражена динаміка спостерігається у тесті з плазмовим лізисом в осіб похилого віку, що свідчить про поліпшення стану системи фібринолізу під впливом препарату Теком; виявлено, що Теком сприяє зменшенню вираженості гіперагрегації тромбоцитів, більшою мірою у хворих похилого віку; запропоновано застосуванням Текому в комплексному лікуванні хворих похилого віку з хронічними запальними захворюваннями легень з метою корекції стану системи гемостазу.

 

Ступінь впровадження - результати НДР упроваджені до лікування хворих на хронічні запальні захворювання бронхо-легеневої системи у клініко-функціональному відділенні Інституту фтизіатрії і пульмонології, відділеннях Клінічної лікарні нафто-переробної промисловості.

 

МЕГА-3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ЖИРНІ КИСЛОТИ, ТЕКОМ, ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, СИСТЕМА ГЕМОСТАЗУ.

 

Умови одержання звіту: за договором. 

 

03680, м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: cardio@ifp.kiev.ua


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua