Национальный
институт фтизиатрии и пульмонологии
имени Ф.Г. Яновского

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Мониторинг заболеваемости и смертности от туберкулеза в Украине

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия"

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

© Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Коблянська А.В., Лаптєва Н.О., Кучер Т.С., 2001
УДК: 616.24-002.5-036.2-053 (477)

Ю.І. Фещенко, В.М.Мельник, А.В.Коблянська, Н.О.Лаптєва, Т.С.Кучер

Моніторинг захворюваності та смертності від туберкульозу в Україні серед осіб різних вікових та статевих груп (аналіз за 1990-2000 рр.)

Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

Туберкульоз залишається найгострішою проблемою сучасного суспільства і на сьогодні визнаний Всесвітньою Організацією Охорони Здоров'я як хвороба, що потребує розробки та впровадження активних та невідкладних дій щодо запобігання розповсюдження у світі. Особливо ця проблема постає перед країнами, що розвиваються [1]. Туберкульоз - це хвороба, що вражає осіб різних вікових груп - дітей, підлітків, дорослу групу населення, жінок і, особливо, чоловіків. За останні часи відмічається збільшення в світі захворюваності туберкульозом і серед осіб літнього і старечого віку. Визнаним є той факт, що пік смертності від туберкульозу є найбільшим серед осіб працездатного віку, особливо чоловіків.

Наприкінці XX сторіччя у структурі населення постійно росте питома вага людей літнього віку - процес, що відомий у демографії під назвою постаріння населення, а це, у свою чергу, ставить перед органами влади й охорони здоров'я нові задачі з урахуванням цього явища, оскільки туберкульоз є провідним серед причин смерті від інфекційної патології [2, 3].

Наведені положення обумовлюють актуальність вивчення проблеми туберкульозу в Україні як у цілому, так і серед осіб різних вікових груп, зокрема, у порівняльному аспекті серед працездатного і непрацездатного населення.

Метою роботи є проведення моніторингу епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні за останні 11 років (1990-2000 рр.), визначення кількості осіб різних вікових та статевих груп у структурі загальної захворюваності і захворюваності туберкульозом органів дихання в динаміці, порівняльний аналіз захворюваності і смертності за віковими декадами.

Основні статистичні показники з туберкульозу в Україні за період 1990-2000 рр.

Таблиця 1

Показники,
на 100 тисяч населення 

1990 1995 1999 2000
1. Захворюваність туберкульозом: 32 41,6 54,3 60,1
а) усі форми туберкульозу  32 41,6 54,3 60,1
б) туберкульоз органів дихання 28 38,7 50,8 56,4
в) позалегеневий туберкульоз 3,3  2,9 3,4 3,5
2.
Смертність 
8,1 14,1 20,2 22,3

Як видно з таблиці 1, захворюваність усіма формами туберкульозу в Україні в 2000 році складає 60,1 на 100 тисяч населення. Це найвища захворюваність за останні 10 років. Ріст цього показника в порівнянні з 1995 роком склав 44,5 %, а в порівнянні з 1990 роком - майже в 2 рази, або на 87,8 %. Захворюваність легеневим туберкульозом за останні роки коливалась більш значуще, ніж захворюваність як туберкульозом в цілому, так і позалегеневим туберкульозом. Так, захворюваність легеневим туберкульозом у 2000 році складала 56,4 на 100 тисяч населення, що більше ніж у 1990 і 1995 роках відповідно на 101,4 % і 45,7 %. Захворюваність туберкульозом позалегеневих локалізацій за визначені роки в Україні була значно нижчою і складала 3,3, 2,9 і 3,5 на 100 тисяч населення відповідно в 1990, 1995 і 2000 рр. Коливання цього показника теж відрізняються від динаміки легеневого туберкульозу. Так, за 1990-1995 р. відзначено зниження захворюваності на 12,1 %, а з 1995 року - збільшення на 20,7 %, в результаті чого за весь період його величина змінилася дуже незначно - на 6,06 %. Імовірно, ріст захворюваності позалегеневим туберкульозом з 1995 року свідчить про підвищення уваги до діагностики цієї патології.

Приріст смертності від туберкульозу за 1990-2000 р. склав 175,3 % (від 8,1 на 100 тисяч населення в 1990 р. до 22,3 на 100 тисяч у 2000 р.). Найвищий приріст був у 1990-1995 р. - на 74,1 %, а з 1995 року - зростання було повільніше - на 58,2 %. Трохи нижчі темпи росту смертності від туберкульозу з 1995 року пов'язані з великою увагою лікарів-фтизіатрів до необхідності своєчасної діагностики і проведення якісного лікування, однак відсутність фінансової підтримки не припиняє приріст смертності. Приведені дані можуть бути основою для прогнозування динаміки смертності надалі: при аналогічних умовах існування фтизіатричної служби буде зростати смертність. Це дасть негативний вплив на чисельність населення в Україні, оскільки туберкульоз є провідим серед причин смерті від інфекційної патології.

Визначення долі туберкульозу органів дихання в структурі захворюваності в цілому (87,5 % від усієї захворюваності в 1990 р. та 93,5 % - у 2000 р.), і той факт, що внесок цієї патології зростає, наступний аналіз буде проведено з туберкульозу органів дихання.

У таблиці 2 представлена кількість нових випадків туберкульозу в Україні за 1990-2000 р. В абсолютних числах кількість нових випадків туберкульозу у 1990 році складала 16465, а в 2000 р. - уже 29753, що відповідає збільшенню на 80,7 %. Число нових випадків туберкульозу органів дихання в 1990 р. і 2000 р. дорівнювало відповідно 14728 і 27939 (приріст склав 89,7 %). Характерним як для загального числа захворілих, так і для захворілих туберкульозом органів дихання, є більш значимий приріст числа нових випадків за період 1995-2000 р.: відповідно для усіх випадків - на 38,8 %, а для випадків туберкульозу органів дихання - на 40,1 % (за період 1990-1995 р. ці цифри складали відповідно 30,3 і 35,4 %). Число нових випадків туберкульозу органів дихання з бактеріовиділенням у 1990 році склало 6701 (45,5 % від усіх нових випадків туберкульозу органів дихання), а в 2000 р. - 10738 (38,4 % від усіх нових випадків туберкульозу органів дихання), що свідчить про зниження долі бактеріовиділювачів серед нових випадків захворювання. У цілому в 1990-2000 р. число нових випадків туберкульозу з бактеріовиділенням збільшилося на 60,2 %, однак найбільший приріст відзначався з 1990 р. по 1995 р. (на 34,1 %), що в 1,7 рази вище приросту за 1995-2000 р. Це, імовірно, може бути відображенням негативних тенденцій у фтизіатричній службі України - реструктуризація служби,погіршення фінансування, зниження якості мікробіологічної діагностики. Абсолютне число нових випадків фіброзно-кавернозного туберкульозу складало відповідно в 1990 р. і 2000 р. 163 і 787, тобто в 2000 р. ця цифра була в 4,8 рази вищою.

 

Кількість нових випадків туберкульозу в Україні за період 1990-2000 рр.

Таблиця 2

Характер патології 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
активний туберкульоз - усього 16465 16713 18140 19926 20622 21459 23414 24883 27563 27118 29753
у тому числі активний туберкульоз органів дихання  14728 14889 16361 18383 18970 19945 21831 23219 26055 25367 27939
з них туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно 6701 6961 7547 8314 8471 8989 9564 9720 10586 10412 10738
фіброзно-кавернозний туберкульоз 163 186 248 295 325 375 547 584 621 666 787

 

Для вивчення кількості нових випадків захворювання серед осіб різної статі, нами проведено аналіз нових випадків захворювання туберкульозом серед чоловіків і жінок за останні 11 років (1990-2000 рр.) (таблиця 3). В структурі захворюваності 71-73 % займають нові випадки туберкульозу серед чоловіків, що у 2,3-2,7 рази (за різні роки) перевищувало кількість нових випадків серед жінок. Подібна тенденція спостерігається і при співвідношенні захворюваності туберкульозом органів дихання і бактеріальною формою захворювання. Аналіз рівня фіброзно-кавернозного туберкульозу продемонстрував зниження кількості осіб жіночої статі в структурі цієї патології, що, в свою чергу, може свідчити про більш тяжкі клінічні форми туберкульозу серед чоловіків.

Кількість нових випадків туберкульозу в Україні серед осіб чоловічої і жіночої статі (за період 1990-2000 рр.)

Таблиця 3

Характерні патології

1990  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
активний туберкульоз - всього  чол. 11561 11711 12841 14329 14775 15700 17141 18032 19918 19175 21184
жін. 4904 5002 5299 5597 5847 5759 6273 6851 7845 7943 8569
у тому числі активний туберкульоз органів дихання чол. 10734 10841 11965 13536 13998 14916 16322 17226 19065 18288 20274
жін. 3994 4048 4396 4747 4972 5029 5509 5993 6990 7079 7665
з них туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно чол. 5040 5373 5824 6521 6563 7151 7607 7653 8260 7935 8252
жін. 1661 1588 1723 1793 1908 1838 1957 2067 2326 2477 2486
фіброзно-кавернозний чол. 125 122 186 231 252 304 473 486 522 525 636
жін. 38 64 62 64 73 71 74 98 99 141 151

 

Таким чином, підсумовуючи отримані дані, слід зазначити той факт, що, якщо в 1990 році щодня занедужувало активним туберкульозом 45,1 чоловік, туберкульозом органів дихання - 40,3 чоловік, з бактеріовиділенням і фіброзно-кавернозним туберкульозом - відповідно 18,4 і 0,45 чоловік, то в 1995 році ці цифри дорівнювали 58,8, 54,6, 24,6 і 0,89 чоловік щоденно, а в 2000 році - 81,6, 76,5, 29,4 і 2,2 чоловік за цими категоріями занедужували щодня. Це свідчить, на жаль, про погіршення епідеміологічної ситуації з туберкульозом в Україні. Основну частину в структурі захворюваності туберкульозом займають нові випадки серед чоловіків (співвідношення кількості нових випадків серед чоловіків і жінок дорівнює 2,7:1), і серед осіб чоловічої статі з року в рік збільшується кількість занедбаних, фіброзно-кавернозних форм.

Кількість нових випадків туберкульозу в Україні за період 1990-2000 р. з розподілом за віковими групами представлено в таблиці 4. Серед усіх нових випадків захворювання основна частка випадала в 1990, 1995 і 2000 р. на вікову групу 0-59 років: 13434, 18161 і 24795 випадків, що склало 81,6 %, 84,4 % і 83,3 % відповідно від усіх нових випадків захворювання. Серед нових випадків захворювань туберкульозом органів дихання також основна частина належить віковій групі від 0 до 59 років: 12115, 17027 і 23447 випадків відповідно (82,3, 85,2 і 83,9 % від усіх нових випадків туберкульозом органів дихання).

Найбільша частина осіб з бактеріовиділенням припадає на групу від 0 до 59 років: відповідно в 1990, 1995 і 2000 рр. - 5293 випадки (79 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням), 7762 (86,4 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням) і 9072 випадки (84,5 % від усіх нових випадків з бактеріовиділенням). Аналіз нових випадків фіброзно-кавернозного туберкульозу свідчить про те, що, як і в попередніх випадках, основна частина належить віковій групі 0-59 років.

Серед осіб 0-59 років (таблиця 4) основна частина нових випадків хвороби припадає на 15-59 років, що свідчить про те, що туберкульоз уражає значно частіше осіб працездатного віку. Однак аналіз серед осіб 60 років і старше демонструє той факт, що постійно 15-18 % нових випадків випадає на цю вікову групу.

Кількість нових випадків туберкульозу в Україні за період 1990-2000 р.(розподіл за віковими групами)

Таблиця 4

Форми туберкульозу 

1990 1995 2000
0-14 років 15-59 років 0-59 років 60 років і старші 0-14 років 15-59 років 0-59 років 60 років і старші 0-14 років 15-59 років 0-59 років 60 років і старші
активний туберкульоз - усього 503 12931 13434 3031 724 17488  18161 3298 790 24005 24795 4958
у тому числі активний туберкульоз органів дихання  394 11721 12115 2613 603 16461 17027 2918 620 22827 23447 4492
з них туберкульоз органів дихання, підтверджений бактеріологічно 22 5271 5293 1408 22 7731 7762 1227 62 9010 9072 1666
Фіброзно-кавернозний туберкульоз 0 96 96 67 0 273 273 102 0 635 635 152

   

Таким чином, якщо щодня в 1990 році занедужувало в групі осіб від 0 до 14 років - 1,4 чоловік, у віці 15-59 - 35,4, а в групі 60 років і старше - 8,3, то в 2000 р. ці цифри складали, відповідно віковим групам, 2,2, 65,8 і 13,6 чоловік щодня, а у працездатному віці ця цифра збільшилася майже в 2 рази.

Нами проведений аналіз структури нових випадків захворювання туберкульозом у кожній віковій групі і порівняльний аналіз структури в 1990, 1995 і 2000 р. (таблиця 4). Основну увагу звертає на себе значний зріст нових випадків фіброзно-кавернозного туберкульозу серед осіб працездатного віку (у порівнянні з 1990 р. у 2000 р. число нових випадків у групі 0-59 років збільшилося в 5,0 разів, тоді як серед осіб 60 років і старше - тільки в 2,3 рази). Це у свою чергу свідчить про те, що росте кількість занедбаних випадків у структурі захворюваності і, як наслідок, потребує великих матеріальних витрат на лікування і диспансеризацію таких хворих.

Порівняльний аналіз показників захворюваності і смертності за 1997-1999 р. у різних вікових групах (таблиця 5) демонструє найбільші цифри по захворюваності в групах осіб від 20-24 до 50-59 років, що значно перевищує середньостатистичний показник в Україні (у середньому в 1,6 рази), а смертності - у групах від 30-39 до 50-59 років (рівні перевищують середньостатистичний показник в Україні в середньому в 2,2 рази).

Захворюваність і смертність від туберкульозу в Україніза період 1997-1999 рр.(розподіл за віковими групами)

Таблиця 5

Показники Захворюваність (на 100 тисяч населення) Смертність (на 100 тисяч населення)
Вікові групи 1997 1998 1999 1997 1998 1999
0-14 8,8 10,3 9,2 0,12 0,2 0,1
15-19 30,9 33,7 34,4 1,1 0,9 1,0
20-24 59,3 68,4 63,5 6,1 5,9 10,4
25-29 63,2 76,6 72,3 10,9 11,2 15,2
30-39 70,7 82,4 80,7 24,2 23,2 31,4
40-49 79,3 84,7 84,0 38,1 34,2 43,4
50-59 67,5 74,4 72,7 35,2 31,8 32,9
60 років і старше 40,2 35,9 36,9 15,6 13,8 17,4
Усього 49,5 55,7 54,8 17,1 16,1 20,2

 

Отримані дані підтверджують значимість туберкульозу в структурі захворюваності і смертності серед осіб найбільш працездатної частини населення України, що вимагає істотного втручання для контролю за туберкульозом саме в цій віковій групі. Однак стабільність захворюваності і смертності серед осіб 60 років і старше, при загальному постарінні населення, є основою для удосконалювання профілактичних і лікувальних заходів у старшій віковій групі.

На сьогодні в Україні проблемі туберкульозу приділяється значна увага на державному рівні, що призвело до розробки найбільш вагомих документів - розроблена та прийнята Національна програма боротьби з туберкульозом на 2002-2005 рр., затверджений Закон щодо боротьби з туберкульозом в Україні [4, 5]. Це є вагомим фактором проведення якісних, своєчасних та ефективних дій щодо припинення прогресування захворювання на туберкульоз в Україні та запобіганню поглиблення епідемічної ситуації.

Таким чином, проведений аналіз основних статистичних показників з туберкульозу в Україні за останні 11 років свідчить про значний зріст захворюваності і смертності, особливо серед осіб найбільш працездатного віку, однак стабільно високою залишається частка осіб старшої вікової групи в структурі захворюваності, що особливо важливо при загальному постарінні населення.

У висновку слід зазначити, що головними особливостями туберкульозу в Україні є:

1) значне збільшення частоти нових випадків захворювання, особливо серед осіб працездатного віку;

2) основну частину в структурі захворюваності займають нові випадки серед осіб чоловічої статі;

3) зростає з року в рік частота занедбаних фіброзно-кавернозних форм туберкульозу, особливо серед осіб чоловічої статі;

4) туберкульоз - провідний фактор смерті серед людей працездатного віку.

Таким чином, вищенаведене свідчить про необхідність створення системи проспективного спостереження за ситуацією з туберкульозом в Україні, оскільки зараз, за часів епідемії захворювання, потрібно розробляти та впроваджувати сучасні комплексні технології щодо невідкладного контролю за ситуацією. Це надасть можливість розробляти та впроваджувати комплекс невідкладних дій контролю туберкульозу, стабілізувати епідеміологічні показники та призупинити прогресування епідемії. Ми переконані, що для поліпшення моніторингу захворюваності та смертності від туберкульозу в Україні, а також ефективності лікування, необхідно створити комп'ютерну мережу між всіма адміністративними територіями та Інститутом фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України.

ЛІТЕРАТУРА

1. WHO Tuberculosis programme: Framework for effective tuberсulosis control.- Genevs:WHO/TB. - 1994. - 13p.

2. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" № 87-12 від 16 грудня 1993 р.

3. Рингач Н.О. Статево-вікові особливості смертності населення працездатного віку в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 1999. - №2. - C. 162-165.

4. Указ Президента України № 643/2001 від 20 cерпня 2001 року "Про національну програму боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002-2005 роки"

5. Закон України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" № 2586-III від 5 липня 2001 року.


HomeПоиск Про институтНовости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
ПатентыОтчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистовИнформация для населенияМедицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua