Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Фещенко Юрій Іванович

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

 
Фещенко Юрій Іванович
Лауреат Державної премії України
Лауреат премії ім. Ф.Г. Яновського
Заслужений діяч науки і техніки України
академік НАМН України
доктор медичних наук
професор

Фещенко Юрій Іванович, 1949 року народження, у 1973 році закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця (нині - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця). Працював молодшим, потім старшим науковим співробітником, завідувачем відділенням пульмонології Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, а з 1991 року очолив інститут (з 2007 року - Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського), поєднуючи адміністративну діяльність з науковою роботою на посаді завідувача відділом пульмонології.

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Клинико-иммунологические исследования в комплексной диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков", а у 1988 році - докторську дисертацію на тему "Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении пульмонологических больных". У 1990 році став професором, у 1994 році обраний членом-кореспондентом, а в 1997 році - дійсним членом (академіком) НАМН України.

Академік Ю.І. Фещенко підготував 14 докторів і 29 кандидатів наук.

Автор 840 наукових праць, в тому числі 49 монографій, 35 винаходів. Окрім того, ним розроблено і впроваджено у практику 39 методичних рекомендацій, 59 інформаційних листів, внесено 65 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом Ю.І. Фещенка закінчено 26 науково-дослідних робіт. Він не раз виступав з програмними науковими доповідями в різних країнах світу на багатьох наукових форумах, присвячених патології легенів. Наукові здобутки академіка Ю.І. Фещенка набули щирокого втілення на теренах лікувально-профілактичних закладів України і продовжують застосовуватися фахівцями різних спеціальностей, які причетні до легеневої патології.

Ім'я академіка Ю.І. Фещенка як одного із провідних вчених у галузі фтизіатрії, пульмонології, клінічної лімфології та організації фтизіопульмонологічної служби добре відоме в усьому світі. Його наукові розробки становлять вагомий внесок у фундаментальну та прикладну фтизіопульмонологію. Ним безпосередньо та під його керівництвом проводились і проводяться пріоритетні наукові дослідження за такими напрямками:

1) клініка, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу і неспецифічних захворювань легенів;

2) організація фтизіатричної та пульмонологічної допомоги населенню України;

3) сучасні аспекти лімфології та фармакології у фтизіатрії і пульмонології.

Значне місце у науково-практичній спадщині академіка Ю.І. Фещенка займають випробування і впровадження в клінічну практику нових лікарських препаратів, сучасних методів діагностики та лікування хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання легенів.

Під керівництвом академіка Ю.І. Фещенка започатковані нові перспективні напрями у фтизіопульмонології: ендолімфатична терапія туберкульозу і неспецифічних захворювань легень; генетична діагностика у фтизіопульмонології. Низка методів діагностики і лікування туберкульозу та неспецифічних захворювань легень розроблена на світовому рівні.

Академік Ю.І. Фещенко створив в Україні перспективну школу фтизіатрів і пульмонологів, яка успішно розробляє актуальні проблеми фтизіопульмонології.

Провідне місце у діяльності академіка Ю.І. Фещенка займають наукові аспекти епідеміології туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, організації та реорганізації і реструктуризації фтизіатричної та пульмонологічної служб країни. Ці дослідження спрямовані на поліпшення епідеміологічної ситуації щодо туберкульозу і неспецифічної патології легень. Він брав участь у розробці всіх чинних нині нормативно-правових документів Адміністрації Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Міністерства охорони здоров'я України щодо вдосконалення діяльності фтизіатричної та пульмонологічної галузей медицини.

Заслуги академіка Ю.І. Фещенка в розвитку вітчизняної фтизіопульмонології широко визнані в Україні та за її межами. У 1997 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У цьому ж році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки, а у 2000 році - премія імені Ф.Г. Яновського Національної Академії Наук України.

Академік Ю.І. Фещенко проводить велику науково-організаційну і громадську діяльність. Він є Головою Проблемної комісії Міністерства охорони здоров'я та Національної академії медичних наук України "Пульмонологія і фтизіатрія", членом Європейської та Міжнародної асоціації по боротьбі з туберкульозом та захворюваннями легень і Американської торакальної асоціації, головою спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Національному інституті фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського, головним редактором "Українського пульмонологічного журналу" та "Українського хіміотерапевтичного журналу", членом редколегій 9 науково-медичних журналів і 2 медичних газет, головою Асоціації фтизіатрів і пульмонологів України, Асоціації хіміотерапевтів України, членом Національної ради з питань протидії туберкульозу і ВІЛ-інфекції / СНІДу.

Академік Ю.І. Фещенко організував проведення ряду Національних з'їздів фтизіатрів і пульмонологів. Щороку під його керівництвом проводяться школи фтизіатрів, пульмонологів, фахові науково-практичні конференції, симпозіуми, наради. Вони суттєво поповнюють знання науковців, педагогічних та практичних фахівців із фтизіатрії та пульмонології.

Наукова, лікувальна та громадська діяльність академіка Ю.І. Фещенка відзначена високими державними нагородами України - орденом "За заслуги" ІІІ ступеня (1999 рік), орденом "За заслуги" ІІ ступеня (2001 рік), орденом "За заслуги" І ступеня (2009 рік), орденом "Ярослава Мудрого" V ступеня (2018 рік), Грамотою Верховної Ради України (2008 рік), премією Кабінету Міністрів України (2017 рік).

Основні наукові праці:
1. Лікування туберкульозу / Ю.І. Фещенко, В.М. Мельник, І.Г. Ільницький, В.Г. М'ясников. - К.: Логос, - 1996. - 120 с.
2. Омега-3 ПНЖК: Новый лекарственный препарат Теком / Ю.И. Фещенко, В.К. Гаврисюк, А.И. Ячник и др. - К., 1996. - 124 с.
3. Туберкульоз позалегеневої локалізації / Ю.І. Фещенко, І.Г. Ільницький, В.М. Мельник, О.В. Панасюк - К.: Логос, 1998. - 380 с.
4. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Туберкульоз легень в період епідемії: епідеміологічні, клініко-діагностичні, лікувально-профілактичні та організаційні аспекти. - К.: Логос, 1998. - 284 с.
5. Пульмонологія: Справочное пособие / В.Н. Соколов, М.И. Перельман, Ю.И.Фещенко и др. - 2-е изд. перераб. и доп. - Одесса: Астропринт, 1998. - 364 с.
6. Атлас заболеваний легких / Ю.И. Фещенко, Е.И. Суслов, В.М. Мельник и др. - К.: Здоров'я, 2001. - 88 с.
7. Фещенко Ю.И., Мостовий Ю.М. Доставочные устройства в пульмонологии (общие сведения о состоянии проблемы в Украине). - К., 2001. - 20 с.
8. Фещенко Ю.І., Мостовий Ю.М. 100 питань з пневмонії: Учбовий посібник. - К., 2002. - 24 с.
9. Фещенко Ю.И., Яшина Л.А., Горовенко Н.Г. Хронические обструктивные заболевания легких. - К.: Морион, 2002. - 79 с.
10. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Сучасні методи діагностики, лікування і профілактики туберкульозу. - К.: Здоров'я, 2002. - 904 с.
12. Feshchenko Yu.I., Melnyk V.M., Matusevych V.G. The causes of noneffective chemotherapy of patients with the newly detected pulmonary tuberculosis in Ukraine // 4 World Congr. on tuberculosis. - Washington, 2002.
13. The factors of the tuberculosis beginning in adults in Ukraine / Yu. Feshchenko, V. Melnyk, L. Mycolychyn, V. Matusevych // 12th ERS Annual Congress. - Stockholm, 2002. - № 318.
14. Фещенко Ю.И., Мельник В.М. Фтизиатрия: становление и развитие, направления и приоритеты // Doctor: журнал для практикующих врачей. - 2002. - № 4. - С. 9-10.
15. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Ільницький І.Г. Хвороби респіраторної системи. - Київ ; Львів, 2008. - 495 с.
16. Фещенко Ю.І., Мельник В.М., Турченко Л.В., Лірник С.В. Туберкульоз: організація, діагностика, лікування, профілактика та контроль за смертністю. - К. : Здоров’я, 2010. - 447 с.
17. Пульмонологія та фтизіатрія (у двох томах): національний підручник для лікарів-інтернів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / Під ред. Ю.І. Фещенка, В.П. Мельника, І.Г. Ільницького. - Київ-Львів : ПРАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас”, 2011. - 1363 c.
18. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація протитуберкульозної допомоги населенню : cучасні підходи. - Київ : Здоров’я, 2012. - 656 с.
19. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний органов дыхания / под ред. Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшиной. - Київ : ООО «Бібліотека «Здоров’я України», 2013. - 572 с.
20. Фещенко Ю.І., Мельник В.М. Організація контролю за хіміорезистентним туберкульозом - Київ : Здоров’я, 2013. - 704 с.

Основні винаходи:
1. А.с. № 1421345 "Способ лечения острых абсцедирующих и затяжных пневмоний" / Молотков В.Н., Фещенко Ю.И., Пристайко Я.И.
2. Патент України № 35249 А "Спосіб діагностики алергічного риніту, поєднаного з бронхіальною астмою" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Новосад Ф.Й., Полянська М.О., Лекан О.Я., Туманов А.М.
3. Патент України № 42534 А "Спосіб лікування пневмоцистозу у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Бегоулева Ж.Б., Юхимець В.О.
4. Патент України № 24325 А "Спосіб діагностики прихованих порушень бронхіальної прохідності" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М.
5. Патент України № 24886 А "Спосіб діагностики синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Полянська М.О., Лекан О.Я., Туманов А.М., Лебега О.В., Куц В.В, Гуменюк Г.Л.
6. Патент України № 14977 А "Спосіб лікування туберкульозу" / Фещенко Ю.І., Петренко В.І., Мельник В.М., Дзюблик О.Я.
7. Патент України № 47095 А "Спосіб лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Ігнатьєва В.І., Гуменюк Г.Л., Джавад І.В., Сідун Г.В.
8. Патент України / № 30912 А "Спосіб терапії хворих на хронічний обструктивний бронхіт" / Фещенко Ю.І., Рекалова О.М., Бегоулева Ж.Б., Коржов В.І., Арсенюк О.А., Жадан В.М.
9. Патент України № 17838 А "Спосіб лікування хронічного обструктивного бронхіту" / Фещенко Ю.І., Яшина Л.О., Коржов В.І.
10. Патент України № 51089 А "Спосіб диференційної діагностики ексудативних плевритів" / Фещенко Ю.І., Опанасенко М.С., Басанець А.В., Андрусішина І.М.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua