Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Реферати звітів про НДР

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

ОСТАННІ ЗВІТИ

Оптимізувати діагностику та розробити методи неспецифічної профілактики негоспітальної пневмонії, що викликана коронавірусами або поєднанням їх з бактеріальними збудниками (2022)

2021 РІК

Розробити методи профілактики та принципи персоніфікованої терапії рецидивів саркоїдозу легень (2021)

Розробити технологію антимікобактеріальної терапії із використанням нових препаратів у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2021)

Розробити алгоритм гістологічної діагностики патології легень у хворих на віл-інфекцію (2021)

Розробити технологію лікування нейтрофільної бронхіальної астми та бронхіальної астми поєднаної з хронічним обструктивним захворюванням легень з урахуванням їх ендотипів (2021)

Розробити технологію оцінки та поліпшення контролю бронхіальної астми у підлітків (2021)

Розробити технологію гено-фенотипічної діагностики легеневих уражень, які спричинені нетуберкульозними мікобактеріями (2021)

Розробити алгоритм застосування хірургічного лікування хворим на туберкульоз легень із використанням комп’ютерної денситометрії (2021)

Розробити технологію хірургічного лікування хворих на туберкульоз легень і плеври із застосуванням відеоторакоскопічних втручань (2021)

Розробити алгоритм діагностики туберкульозу та прогнозування ризику розвитку захворювання у дітей (2021)

2020 РІК

Розробити алгоритм лабораторної діагностики гіперчутливості до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень (2020)

Вивчити роль імунологічних механізмів дезадаптації у зниженні контролю бронхіальної астми (2020)

Розробити організаційні заходи щодо попередження неефективного лікування хворих на туберкульоз легень (2020)

2019 РІК

Оптимізувати етіологічну діагностику та лікування хворих на гострі негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів (2019)

2018 РІК

Розробити схеми лікування хворих на саркоїдоз органів дихання з резистентністю до терапії глюкокортикостероїдами або протипоказаннями до їх призначення (2018)

Розробити короткострокові схеми лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз (2018)

Вивчити механізми розвитку метаболічних порушень при експериментальній емфіземі легень та обґрунтувати можливість їх корекції (2018)

Дослідити місцеві імуноморфологічні реакції легеневої тканини хворих при хронічному туберкульозному запаленні (2018)

Розробити алгоритм діагностики, ведення і прогнозування тяжкого перебігу бронхіальної астми із урахуванням фенотипів захворювання (2018)

Розробити технологію лікування бронхіальної астми у дітей залежно від фено-генотипових особливостей організму (2018)

Провести епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження щодо розповсюдження хіміорезистентних штамів M. Tuberculosis в україні (2018)

Розробити технологію хірургічного лікування хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу легень (2018)

Розробити новий метод інвазивної діагностики та алгоритм диференційної діагностики етіології дисемінованих процесів у легенях (2018)

2017 РІК

Визначити роль Т-хелперів 17 типу у формуванні системного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2017)

Дослідити динаміку фізичної активності та якості життя хворих на бронхіальну астму та розробити нову технологію її відновлювальної корекції (2017)

Розробити концепцію реформування протитуберкульозної служби в Україні (2017)

2016 РІК

Вивичити роль вірусних збудників у перебігу хронічного бронхіту для оптимізації діагностики, лікування та профілактики загострення цієї недуги (2016)

2015 РІК

Удосконалити діагностику туберкульозної інфекції у дітей (2015)

Розробити новий метод і алгоритм диференційної діагностики внутрішньогрудної лімфаденопатії (2015)

Розробити сучасний алгоритм надання хірургічної допомоги хворим на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)

Розробити алгоритм гено-фенотипічної діагностики туберкульозу з раннім визначенням резистентності мікобактерій до антимікобактеріальних препаратів (2015)

Розробити нові інтенсивні короткострокові режими протитуберкульозної хіміотерапії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень (2015)

Розробити критерії прогнозування перебігу бронхіальної астми у дітей (2015)

Розробити ефективні лікувальні заходи медичної допомоги хворим на обструктивні захворювання легень (2015)

Дослідити патологоанатомічні ознаки фази прогресування туберкульозу легень на тлі його патоморфозу (2015)

Вивчити механізми розвитку метаболічних порушень і обгрунтувати можливість їх корекції при експериментальному легеневому набряку (2015)

Розробити ефективні стандартні та індивідуалізовані режими хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень (2015)

Дослідити фізичний стан та якість життя в осіб, вилікуваних від саркоїдозу органів дихання, вивчити фактори ризику несприятливого перебігу захворювання та розробити нову технологію диференційованого лікування хворих (2015)

2014 РІК

Вивчити патогенетичні механізми імунологічних порушень, обумовлених розладами продукції та рецепції гамма-інтерферону у хворих на деструктивний туберкульоз легень

Вивчити механізми патологічних змін системи кровообігу та їх вплив на стан фізичної активності у хворих на бронхіальну астму (2014)

Розробити заходи щодо поліпшення організації виявлення і лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз в Україні (2014)

2013 РІК

Вивчити роль вірусних збудників у перебігу бронхіальної астми та оптимізувати діагностику і лікування інфекційного загострення цієї недуги (2013)

Розробити короткострокові режими протитуберкульозної хіміотерапії для хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ> (2013)

2012 РІК

Розробити критерії диференціальної діагностики різних форм ідіопатичних інтерстиціальних пневмоній, схеми диференційованого лікування і диспансеризації хворих (2012)

Вивчити причини та частоту розвитку мультирезистентного туберкульозу легень у хворих з новими, хронічними випадками і рецидивами захворювання та розробити ефективні схеми лікування (2012)

Вивчити метаболічні порушення у хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2012)

Вивчити клініко-морфологічні особливості перебігу мультирезистентного туберкульозу легень (2012)

Підвищити інформативність клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2012)

Розробити клініко-діагностичні критерії виникнення бронхіальної астми у дітей для її ранньої діагностики (2012)

Визначити фактори ризику рецидивів туберкульозу легень та розробити оптимальні методи їх діагностики (2012)

Удосконалити раннє виявлення мультирезистентних мікобактерій туберкульозу у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з використанням автоматизованої системи та нового щільного живильного середовища (2012)

Розробити технологію застосування біологічного зварювання тканин при хірургічному лікуванні хворих на туберкульоз легень (2012)

Оцінити ефективність сучасних методів лікування плевральних випотів різного генезу та розробити нову технологію їх лікування (2012)

Розробити організаційні заходи щодо раннього виявлення та профілактики туберкульозу серед ВІЛ –інфікованих дітей та дітей, народжених від ВІЛ–інфікованих матерів (2012)

Ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в залежності від способу введення протитуберкульозних препаратів (2012)

2011 РІК

Вивчити стан та взаємодію різних популяцій імунокомпетентних клітин у реалізації системних та місцевих імунних реакцій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2011)

Установити роль колонізації дихальних шляхів хворих бактеріями та мікроміцетами у виникненні загострень бронхіальної астми та вдосконалити методи їх профілактики (2011)

Вивчити ефективність організації лікування хворих на туберкульоз легень і вдосконалити заходищодо її поліпшення (2011)

2010 РІК

Вивчити роль вірусних збудників у виникненні негоспітальної пневмонії для оптимізації діагностики та лікування цього захворювання (2010)

2009 РІК

Розробка методів раннього виявлення і лікування хворих на ідіопатичні інтерстиціальні пневмонії (2009)

Розробити стандартні режими хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу (2009)

Вивчити дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на моделі експериментальної інфекційної пневмонії з різними супутніми захворюваннями на функціонування поліферментних систем біологічних мембран мітохіндрій, мікросом печінки і кров (2009)

Розробити новий гістохімічний спосіб діагностики туберкульозу (2009)

Розробити новий ефективний метод диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом (2009)

Розробити спосіб патогенетичної терапії туберкульозу органів дихання у дітей із застосуванням водорозчинної форми бета-каротину (2009)

Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2009)

Розробити оптимальну схему і новий спосіб виявлення та ідентифікації мікроорганізмів роду Mycobacterium на основі сучасних фено- та генотипічних методів (2009)

Визначити потребу у хірургічному лікуванні та розробити стандарт надання хірургічної допомоги хворим на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень (2009)

Оцінити ефективність сучасних методів діагностики ексудативних плевритів, створити новий метод та сучасний алгоритм диференційної діагностики ексудативних плевритів різного генезу (2009)

2008 РІК

Вивчити особливості перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів (2008)

Вивчити роль порушень цитокінової регуляції у розвитку вторинних імунодефіцитних станів при різних клінічних формах туберкульозу легень (2008)

2007 РІК

Вивчити патоморфоз туберкульозу легень у дорослих в умовах епідемії та розробити організаційні заходи щодо зниження смертності від цієї недуги (2007)

Вивчити роль вірусних збудників у перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та оптимізувати діагностику, лікування і профілактику інфекційного загострення цієї недуги (2007)

2006 РІК

Оптимізувати діагностику і лікування хворих на бронхіальну астму на рівні первинної та специалізованої ланок медичної допомоги в Україні (2006)

Вивчення ефективності застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату у хворих із декомпенсованим хронічним легеневим серцем (2006>

Вивчити найближчі та віддалені результати лікування хворих на деструктивний туберкульоз легень (2006)

Визначити прогностичну інформативність клінічних та лабораторних показників перебігу інфільтративного туберкульозу легень у дітей для підвищення ефективності його лікування (2006)

Розробити раціональні схеми лікування хворих на туберкульоз легень в поєднанні з хронічним бронхітом (2006)

Вивчити антиметастатичну дію нової композиції протипухлинного засобу диглюкаль-ліганду і його вплив на формування морфологічних змін у легенях при експериментальній карциномі (2006)

Вивчити дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на енергетичний обмін, монооксигеназну і глутатіон-залежну системи детоксикації та оксидантно-антиоксидантну систему при експериментальному бронхообструктивному синдромі різного ступеню тяжкості (2006)

Розробити оптимальні методи комплексної передопераційної підготовки і хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень (2006)

Вивчити мікробіологічні властивості, частоту і профіль медикаментозної стійкості M. tuberculosis у хворих з вперше виявленим туберкульозом легень в сучасних умовах (2006)

2005 РІК

Вивчити роль порушень апоптозу імунокомпетентних клітин в патогенезі хронічних неспецифічних захворювань легень та визначити можливість їх корекції (2005)

Вивчити видові та клінічні особливості грибкової інфекції при неспецифічних захворюваннях легенів та удосконалити методи лікування хворих (2005)

Розробити заходи щодо проведення активного і пасивного виявлення туберкульозу серед осіб підвищеного ризику з урахуванням соціально-економічних, епідеміологічних та медико-біологічних чинників (2005)

Вивчити діагностичні можливості шаттл-тесту і лазерної агрегометрії у хворих із хронічним легеневим серцем (2005)

Вивчити ефективність лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, інфікованих мікобактеріями туберкульозу, із застосуванням комплексних гомеопатичних (антигомотоксичних) препаратів (2005)

2004 РІК

Вивчити причини захворюваності на туберкульоз, розробити шляхи своєчасного виявлення, запобігання та лікування цієї недуги у медичних працівників (2004)

Вивчити протитуберкульозну активність рифабутину і флуренізиду та розробити ефективні режими хіміотерапії із застосуванням цих препаратів у хворих деструктивним туберкульозом легень (2004)

Вивчити частоту та основні механізми резистентності збудників нозокоміальної пневмонії та розробити оптимальні режими хіміотерапії хворих з цією патологією (2004)

2003 РІК

Вивчити епідеміологічну ситуацію з туберкульозу в Україні в умовах епідемії, її регіональні особливості, причини погіршення, ефективність виявлення і лікування хворих на цю недугу та розробити організаційні заходи їх поліпшення (2003)

Розробити метидики кріохірургічного лікування хворих на неспецифічні захворювання, туберкульоз та новоутворення легень і плерви (2003)

Розробити високоефективні і економічні режими антибактеріального лікування хворих на туберкульоз легень з мультирезистентними мікобактеріями туберкульзу (2003)

Вивчити вплив процесу апоптозу на стан імунної системи у хворих на туберкульоз легень для з'ясування доцільності імунокорегуючої терапії (2003)

Розробити новий напрямок патогенетичної терапії раку згідно гепотизи про кальційбілковозалежне диференціювання клітин на основі вивчення змін ядерних білків і гідролітичних ферментів тканин при загальних продуктивних та онкологічних хворобах легень (2003)

Вивчити в експеременті дію омега-3 поліненасичених жирних кислот на процеси детоксикації та енергетичний обмін при бронхо-легеневій патології різного генезу для підвищення ефективності лікування (2003)

Розробити критерії діагностики ранньої стадії хронічного бронхіту та вивчити патогенетичний взаємозв'язок між ним та туберкульозом легень (2003)

Вивчити безпеку та ефективність застосування нового лікарського препарату теком-а у хворих на хронічні запальні захворювання легенів, ускладнені синдромом гіперкоагуляції (2003)

Патоморфоз первинних форм туберкульозу і рецидивуючого бронхіту у дітей в сучасних умовах та шляхи підвищення ефективності лікування (2003)

Вивчення частоти виділення та механізмів винекнення полірезистентності штамів M. Tuberculosis, розповсюджених в даний час в м. Києві та деяких регіонах України (2003)

2002 РІК

Вивчити стан первинної та спеціалізованої медичної допомоги хворим на бронхіальну астму в україні на підставі аналізу медичної документації, організаційної та матеріальної інфраструктури медичних установ (2002)

Порівняльне вивчення ефективності використання нового вітчизняного препарату теком у корекції системи гемостазу в хворих зрілого та похилого віку із хронічними запальними захворюваннями органів дихання (2002)

Вивчити особливості порушень в системі фагоцитуючих клітин у хворих на вперше виявлений туберкульоз легень та з'ясувати можливість їх корекції (2002)

Дослідження ефективності та переносимості нових медикаментозних засобів у лікуванні захворювань легень (2002)

Розробити новий метод лікування синдрому сонного апное у хворих на хронічний обструктивний бронхіт і бронхіальну астму (2002)

2001 РІК

Оптимізувати антибактеріальну терапію в осіб літнього віку, хворих на негоспітальну пневмонію (2001)

Вивчити закономірності взаємозв'язку між бактеріостатичною активністю крові і бактеріовиділенням та розробити нові режими поліхіміотерапії, спроможні скоротити строки лікування вперше виявлених хворих деструктивним туберкульозом легень (2001)

Вивчити епідеміологічну ситуацію з позалегеневого туберкульозу, ефективність виявлення та лікування хворих на ці недуги і розробити програму комплексних заходів з позалегеневого туберкульозу в Україні (2001)

Вивчити механізми формування порушень мікробіоценозу кишечнику у хворих негоспітальною пневмонією в процесі антибактеріальної хіміотерапії та розробити оптимальні схеми лікування на основі фармакоекономічних аспектів із застосуванням пробіотиків (2001)

Вивчити закономірності перебігу хронічних неспецифічних захворювань легенів у хворих, уражених pneumocystis carinii з метою удосконалення методів лікування (2001)

2000 РІК

Разработать технологию лечения больных туберкулезом легких в зависимости от вида лекарственной устойчивости МБТ (2000)

Изучить состояние иммунной системы больных прогрессирующим туберкулезом легких при неэффективной антибактериальной терапии и разработать метод его коррекции (2000)

Разработать новые и усовершенствовать существующие морфологические методы диагностики туберкулеза и других заболеваний легких, основанные на фотогистохимических и физикооптических эффектах (2000)

Изучить действие електромагнитных волн миллиметровой длины на мооксигеназную и глутатион-зависимую системы детоксикации в эксперименте и у больных туберкулезом легких (2000)

Разрабортать методы ранней диагностики и профилактики нарушений бронхиальной проходимости у больных туберкулезом легких (2000)

Усовершенствовать методику резекции легких на основе применения трансстернального доступа и разработки нового способа укрепления культи бронха (2000)

Изучить частоту выделения и биологические особенности L-форм микобактерий туберкулеза у больных хроническим деструктивным туберкулезом легких (2000)

Разработать технологию применения нового лекарственного препарата Теком в комплексном лечении больных с хроническим легочным сердцем (2000)

1999 РІК

Разработать методы индивидуализированной иммунотерапии больных хроническим бронхитом в зависимости от наличия, характера и степени нарушений местного иммунитета (1999)

Изучить особенности течения и лечения НЗЛ у детей, инфицированных и неинфицированных туберкулезом, в современных экологических условиях (1999)


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua