Історія ННЦ

Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені. Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про ННЦ :

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ)
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Національна академія медичних наук України
ДУ "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології
та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної
астми та алергії України

National academy of medical sciences of Ukraine
SO "National sceintific center of phthisiology, pulmonology,
and allergology named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine”
Ukrainian specialists association of asthma and allergy problems

Останній опублікований номер

Астма та алергія


Астма и аллергия

 

Asthma and allergy

ISSN 2307-3373 (Print)
ISSN 2709-0922 (Online)
DOI 10.31655/2307-3373

Crossref Member Badge

Журнал «Астма та алергія»
практикує політику відкритого доступу
до опублікованого матеріалу

Повні тексти статей публікуються на сайті з 2002 року
Мови публікацій: українська, російська, англійська

Науково-практичний журнал
Заснований у лютому 2002 р.
Видається з періодичністю
4 рази на рік
Політика журналу
(мета та завдання)

Scientific and practical journal
Founded in February 2002
Frequency – 4 times per year
Journal policy
(aim and objectives)

Електронні версії журналу:

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa_ukr.htm
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Засновники:
Державна установа
"Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Асоціація спеціалістів з проблем
бронхіальної астми та алергії України

Founders:
State organization
"National sceintific centergy
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Ukrainian specialists association
of asthma and allergy problems

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 5876
від 20.02.2002 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 20509-10309ПР
від 17.01.2014 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 24258-14098ПР
від 16.12.2019 р.

Certificate of state registration
KB # 5876
dated 20/02/02
Certificate of state registration
KB # 20509-10309ПР
dated 17/01/14

Certificate of state registration
KB # 24258-14098ПР
dated 16/12/19

Атестований Вищою атестаційною
комісією

Постанова Президії ВАК
№ 1-05/6 від 12.06.2002 р.
Включений до Переліку наукових
фахових видань України
Наказ МОН України
№ 455 від 15.04.2014 р.

Включений до Переліку наукових
фахових видань України (категорія Б)

Наказ МОН України
№ 886 від 02.07.2020 р.

Attested by Supreme Attestation
commission Addendum
#1-05/6 dated 12/06/02

I
ncluded in the list of scientific professional editions in Ukraine
Order of the Ministry of Education
and Science of Ukraine
# 455 date 15/04/14
Included in the list of scientific professional editions in Ukraine (cat. B)
Order of the Ministry of Education
and Science of Ukraine
# 886 date 02/07/20

Журнал індексується у міжнародних
науковометричних системах
Іndex Copernicus, Google Scholar, HINARI, WorldCat, Dimensions, OpenAIRE, Fatcat, Wikidata, Scilit, Wizdom, BASE, Корейська платформа відкритого доступу для дослідників (KOAR), Stanford Libraries та
OUCI - Open Ukrainian Citation Index

Journal is listed at Index Copernicus,
Google Scholar international scientific platforms, HINARI, WorldCat, Dimensionsб OpenAIRE, Fatcat, Wikidata, Scilit, Wizdom, BASE, KOAR, Stanford Libraries and OUCI - Open Ukrainian Citation Index

CiteFactor

CiteFactor

Журнал Астма та алергія наслідує вимоги Комітету з етики наукових публікацій (COPE)
http://publicationethics.org

Committee on Publication Ethics (COPE): The Asthma and allergy journal follow the COPE
Code of Conduct
http://publicationethics.org

Політика рецензування

Peer review policy

Адреса редколегії:
10, вул. М. Амосова,м. Київ,
 03038, Україна

Address of the editorial board:
10, M. Amosova str., Kyiv,
03038, Ukraine

Тел.: +380 44 2703561

Тel.: +380 44 2703561

Е-mail: gumenuk@ifp.kiev.ua
              pulmggl@gmail.com

Е-mail: gumenuk@ifp.kiev.ua
              pulmggl@gmail.com

Редакційна колегія / Editorial board

Головний редактор
Гуменюк Галина Львівна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії
та клінічної фармакології захворювань легень
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2703561
gumenuk@ifp.kiev.ua
pulmggl@gmail.com

Editor in chief
Galyna L. Gumeniuk
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Professor of phthisiology and pulmonology department
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Senior researcher of treatment, diagnosis, and clinical
pharmacology of lung disease
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Теl.: +380 44 2703561
gumenuk@ifp.kiev.ua
pulmggl@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons

Pubmed
 

 

Заступник головного редактора
Рекалова Олена Михайлівна
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувачка лабораторії клінічної імунології
Д. мед.н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2754222
pulmonol@ifp.kiev.ua

Deputy Chief Editor
Olena M. Rekalova
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of the Laboratory of Clinical Immunology
Doctor of
medicine, PhD
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Теl.: +380 44 2754222

pulmonol@ifp.kiev.ua

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Заступник головного редактора
Зайков Сергій Вікторович
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2755711
zaikov1960@gmail.com

Deputy Chief Editor
Sergiy V. Zaikov
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Professor of phthisiology and pulmonology department
Doctor of medicine, professor
10, M.Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Tel. +380 44 2755711
zaikov1960@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Відповідальний секретар
Жадан Вікторія Миколаївна
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Старший науковий співробітник лабораторії клінічної імунології
К. біол. н., с.н.с.
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2754000
zhadan@ifp.kiev.ua

Executive secretary
Victoria M. Zhadan
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Senior researcher of clinical immunology laboratoriy
PhD
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Теl.: +380 44 2754000
zhadan@ifp.kiev.ua

ORCID
Google Scholar
 

 

Барнс Пітер
Національний інститут серця и легень
Професор торакальної медицини и голова
респіраторної медицини, почесний лікар-консультант
в Роял Бромптон госпіталі
Лондон, Велика Британія
Тел.: +44 207 594 7959
          +44 207 351 5675
 p.j.barns@imperial.ac.uk
 p.j.barnes@ic.ac.uk

Peter J. Barnes
National Heart and Lung Institute
Professor of Thoracic Medicine and Head of Respiratory
Medicine at the National Heart and Lung Institute and Honorary
Consultant Physician at Royal Brompton Hospital
Guy Scadding Building Royal Brompton Campus, London,
United Kingdom, 227C
Тel.: +44 2075947959
         +44 207 3515675
 
p.j.barns@imperial.ac.uk
 p.j.barnes@ic.ac.uk

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Бездітко Тетяна Василівна
Державний заклад "Харьковский національний медичний
університет МОЗ України"
Професор кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини №2 та медсестринства
Д. мед. н., професор
4, проспект Науки, Харьків, 61022, Україна
Тел.: +380 50 7165369
tvbezdetko@gmail.com

Tetyana V. Bezditko
State Institution "Kharkiv National Medical University
 of the Ministry of Health of Ukraine"
Professor of the department of propedeutics of the
internal medicine № 2 and nursing
Doctor of Medical Sciences, professor
4, ave Nauky, Kharkiv, 61022, Ukraine
Тel.: +380 50 7165369
tvbezdetko@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons

 

 

Беш Леся Василівна
Львівський державний медичний університет
ім. Данили Галицького МОЗ України
Завідувач кафедри педіатрії № 2
Д. мед. н., професор
69, вул. Пекарська, Львів, 79010, Україна
Тел./факс: +380 22 938250
Lesya.besh@gmail.com

Bes Lesia Vasilivna
Lviv State Medical University
them Danyli of the Galician Ministry of Health of Ukraine
Chief of the Department of Pediatrics № 2
Doctor of Medicine, Professor
69, street Pekarska, Lviv, 79010, Ukraine
Теl./fax: +380 22 938250
Lesya.besh@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons

 

 

Бойко Дмитро Миколайович
ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія»
Завідувач кафедри фізичного виховання та здоров’я,
фізичної реабілітації, спортивної медицини
Д. мед. н., доцент
23, ул. Шевченка, Полтава, 36011, Україна
Тел./факс: +380 66 4464003
dim.xata@gmail.com

Dmytro M. Boiko
HSEI "Ukrainian Medical Somatological Academy"
Head of Department of Physical Education and Health,
Physical rehabilitation, Sports medicine
Doctor of medicine, docent
23, Shevchenko st., Poltava, 336011, Ukraine
Tel.: +380 66 4464003
dim.xata@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons
 

 

Богомолов Артемій Євгенійович
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Професор кафедри фтизіатрії з курсом клінічної імунології та алергології
Д. мед. н.
56, вул. Пирогова, Вінниця, 21037, Україна
Тел.: +380 97 0663555
e-mail: art.bogomolov@gmail.com

Artemii Y. Bogomolov
National Pirogov memorial medical university, Vinnytsya
Professor of Tuberculosis, Clinical immunology and Allergology department
Doctor of medicine
56, Pirogova str., Vinnytsya, 21037, Ukraine
Tel.: +380 97 0663555
e-mail: art.bogomolov@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Web of Science ResearcherID
 

 

Гаврисюк Володимир Костянтинович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувач клініко-функціонального відділення
Член-кор. НАМН України, професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел./факс: +380 44 2703559
gavrysyuk@ukr.net

Volodymyr K. Gavrysiuk
SO "National sceintific centergy
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of clinical-functional department
Corresponding member of NAMS of Ukraine, professor
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel./fax.: +380 44
2703559
gavrysyuk@ukr.net

ORCID
Scopus Author ID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Горовенко Наталія Григорівна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Завідуюча кафедрою медичної та лабораторної генетики
Член-кор. НАМН України, професор
Заслужений діяч науки і техніки України
9, вул. Дорогожицька, Київ, 04112, Україна
Тел.: +380 44 2054912
         +380 44 2054813
nataliagorovenko@gmail.com

Natalia G. Gorovenko
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Head of Department of Medical and Laboratory Genetics
Corresponding member of NAMS of Ukraine, professor
9, Dorohozhyts’ka str., Kyiv, 04112, Ukraine
Теl.: +380 44 2054912
       +380 44 2054813
nataliagorovenko@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID

Google Scholar
Publons

 

 

Гуменюк Микола Іванович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Провідний науковий співробітник відділення технологій
лікування неспецифічних захворювань легень
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел./факс: +380 44 2755304
mykolagumeniuk@gmail.com

Mykola I. Gumeniuk
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Leading researcher Department of technologies of
treatment of nonspecific lung diseases
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel./fax: +380 44 2755304
mykolagumeniuk@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID

Scopus Author ID
Google Scholar
Publons
 

 

Дзюблик Олександр Ярославович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувач відділення технологій лікування
неспецифічних захворювань легень
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел./факс: +380 44 2703561
dziublyk@ifp.kiev.ua

Olexandr Ya. Dziublyk
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of technologies of treatment
of nonspecific lung diseases department
Doctor of
medicine, professor
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel./fax.: +380 44 2703561
dziublyk@ifp.kiev.ua

ORCID
Scopus Author ID
Scopus Author ID

Google Scholar
 

 

Дитятківська Євгенія Михайлівна
Дніпровський державний медичний університет
Професор кафедри професійних хвороб та
клінічної імунології
Комунальний заклад «Дніпровське клінічне об’єднання
швидкої медичної допомоги»
Дніпровської міської ради
Завідувач алергологічним центром
Д. мед. н., професор
26, вул. Шмідта, Дніпро, Україна
Тел.: +380 562 335903
          +380 562335903
allergy@i.ua

Ievgeniia M. Dityatkovsky
Dnipro State Medical University
Professor of the Department of Occupational Diseases
and Immunology
Public Institution
"Dnipro Clinical Emergency Care Association "
Head of Allergy Center
Doctor of Medicine, professor
26, st. Schmidt, Dnipro, Ukraine
Tel.: +380 562 335903
         +380 562335903
allergy@i.ua

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons

 

 

Кайдашев Ігор Петрович
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія»
Проректор з наукової роботи, професор кафедри
внутрішньої медицини № 3 із фтизіатрією
Д. мед. н.
23, вул. Шевченка, Полтава, 36011, Україна
kaydashevip@gmail.com

Igor P. Kaidashev
Higher state educational institution of Ukraine
"Ukrainian Medical Stomatological Academy"
Prorector from the advanced study, professor of
department of internal medicine № 3 with phthisiology
Doctor of Medicine
23, Shevchenko st., Poltava, 36011, Ukraine
kaydashevip@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Калюжна Лідія Денисівна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Кафедра дерматовенерології
Д. мед. н., професор
32, вул. Богатирська, Київ, 04209, Україна
Тел.: +380 44 4135352
lidia.derm@gmail.com

Lidia D. Kaljuzhna
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Doctor of medicine, Professor
Department of Dermatovenereology
32, Bohatyrska str., Kyiv, 04209, Ukraine
Tel.: +380 44 4135352
lidia.derm@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Клименко Вікторія Анатоліївна
Харківський національний медичний університет
Завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії № 2
Д. мед. н., професорка,
4, пр. Науки, Харків, 61022, Україна
Тел.: +380 99 0907889
Факс.: +380 57 7251038
klymenkoviktoriia@gmail.com

Victoria A. Klymenko
Kharkiv National Medical University
Head of Department of Fundamentals of Pediatrics N2
Doctor of medicine, Professor
4, Nauki ave., Kharkiv, 61022, Ukraine
Tel.: +380 99 0907889;
Fax.: +380 57 7251038
klymenkoviktoriia@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Курченко Андрій Ігорович
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
Завідувач кафедри клінічної імунології та алергології
з секцією медичної генетики
Д. мед. н., професор
13, бульвар Т. Шевченка, Київ, 01601, Україна
47, вул. Волоська, Київ, 04070, Україна
Тел.: +380 44 4258798
          +380 50 5812345
andriy.kurchenko@gmail.com

Andrii I. Kurchenko
Bogomolets National Medical University
Head of department Clinic immunology and allergy
with section of medical genetics
Doctor of medicine, professor
13, Т. Shevchenko avenue, Kyiv, 01601, Ukraine
47, st. Voloshskaya, Kiev, 04070, Ukraine
Tel.: +380 44 4258798
        +380 50 5812345
andriy.kurchenko@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID

Google Scholar
 

 

Кужко Михайло Михайлович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Провідний науковий співробітник відділу
хіміорезистентгого туберкульозу

Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2754200
кuzhko@ukr.net

Mykhailo M. Kuzhko
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Leading researcher Department of
Chemo-resistant tuberculosis
Doctor of
medicine, professor
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Тel.: +380 44 2754200
кuzhko@ukr.net

ORCID
Scopus Author ID

Google Scholar
 

 

Лемко Ольга Іванівна
ДУ «НПМЦ «Реабілітації» МОЗ України»
Д. мед. н., професор
Головний науковий співробітник
10, вул. Великокам’яна, Ужгород, 88000, Україна
Тел. +380 312 637462; +380 50 9509596
o.i.lemko@gmail.com

Olga I. Lemko
SO "The Scientific-practical Medical Centre
«Rehabilitation» of the Ministry of Health of Ukraine"
Doctor of medicine, professor
Leading researcher
10, Velykokamyana str., Uzhgorod, 88000, Ukraine
Tel.: + 380 312 637462; +380 50 9509596
o.i.lemko@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID

Google Scholar
Publons
 

 

Недельська Світлана Миколаївна
Запорізький державний медичний університет
КУ “5ДМБКЛ”, алергологічне відділення
Зав. кафедри факультетської педіатрії
Д. мед.н., професор
28а, вул. Новгородська, Запоріжжя, 69076, Україна
Тел./факс: +380 612 2249388
                    +380 612 2249407
nedelskayasvetlana@gmail.com

Svetlana N. Nedelskaya
Zaporozhye State Medical University.
KU "5DMBKL" allergy department
Chief of Faculty of Pediatrics
Doctor of medicine, professor
28a st.Novgorodskaya, Zaporozhye, 69076, Ukraine
Tel./fax: +380 612 2249388
                  +380 612 2249407
nedelskayasvetlana@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Researchgate
 

 

Охотнікова Олена Миколаївна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Завідуюча кафедри педіатрії № 1
Д. мед. н., професор
28/1, вул. Черновіла, Київ, 01135, Україна
Тел.: +380 44 2362197
eokhotnikova17@gmail.com

Оlena М. Оhotnikova
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Chief of Pediatric Department № 1
Doctor of medicine, professor
01113. Kiev, str. Chоrnovola, 28/1,
Теl.: +380 44 2362197
eokhotnikova17@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Web of Science
 

 

Перцева Тетяна Олексіївна
Дніпровський державний медичний університет
Ректор, професор кафедри внутрішньої медицини № 1
Академік НАМН України, професор
9, вул. В. Вернадського, Дніпро, 49044, Україна
 Тел.: +380 56 2279966
tpertseva@dma.dp.ua

Tetyana O. Pertseva
Dnipro State Medical University
Rector, professor of Internal Medicine 1 chair
Academician of NAMS of Ukraine, professor
9, V.Vernadskogo str., Dnipro, 49044, Ukraine
Tel.: +380 56 2277966
tpertseva@dma.dp.ua

ORCID
Scopus Author ID

Google Scholar
 

 

Речкіна Олена Олександрівна
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувачка відділення дитячої пульмонології та алергології
Д. мед. н., с. н. с.
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Teл.: +380 44 2733126
rechkina@ifp.kiev.ua

Elena A. Rechkina
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of Pediatric Pulmonology and Allergology dpt.
Doctor of Medicine
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Tel.: +380 44 2733126
rechkina@ifp.kiev.ua

ORCID
Google Scholar
 

 

Розборілова Єва
Медичний факультет імені Єсеніуса в Мартіні
Університет імені Я.А. Коменського і університетська клініка
Клініка пульмонології і фтизіатрії
Завідуюча клініки туберкульозу і респіраторних захворювань
Д. мед. н., профессор
4/12, Хурбанова, Мартін, 03601, Словацька Республіка
Тел/факс: +421 043 413 39 50
                   +421 043 423 95 85
eva.rozborilova@jfmed.uniba.sk
rozborilova@jfmed.uniba.sk

Eva Rozborilova
Jessenius medical faculty in Martin
Commenius University and University Hospital
Clinic of Pneumology and Phthisiology
Head of Clinic of TB and Respiratory Diseases
Рrofessor, M.D., Ph.D.
4/12, Hurbanova, Martin, 03601, Slovak Republic
Тel/Fax: +421 043 413 39 50
               +421 043 423 95 85
eva.rozborilova@jfmed.uniba.sk
rozborilova@jfmed.uniba.sk

Scopus Author ID
 

 

Уманець Тетяна Рудольфівна
ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України"
Головний науковий співробітник відділення
захворювань органів дихання та респіраторних алергозів
 у дітей
Д. мед. н., с.н.с.
8, вул. П. Майбороди, Київ, 04050, Україна
Тел.: +380 44 4839094
          +380 50 9830858
tetiana.umanets@gmail.com

Tetyana R. Umanets
SO "Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology
NAMS of Ukraine"
Chief Research Officer respiratory diseases and
respiratory allergies in children
Doctor of medicine, PhD
8, st. P. Mayboroda, Kyiv, 04050, Ukraine
Теl.: +380 44 4839094
         +380 50 9830858
tetiana.umanets@gmail.com

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Publons

 

 

Фещенко Юрій Іванович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Директор ННЦ
Академік НАМН України, професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2750402
Факс: +380 44 2752118
admin@ifp.kiev.ua

Yurii I. Feshchenko
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Director
Academician of NAMS of Ukraine, professor
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel.: +380 44 2750402
Fax: +380 44 2752118
admin@ifp.kiev.ua

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar

Publons
 

 

Харітонов Сергій
Відділення торакальної медицини, Національний інститут
серця і легень
, факультет медицини, Imperial College, Royal
Доктор філософії (PhD), Богословіє / теологічні дослідження
і медицина
Клінічний старший викладач
в галузі
респіраторної медицини
Imperial College London
Лондон, Велика Британія
s.kharitonov@ic.ac.uk

Sergey Kharitonov
Department of Thoracic Medicine, National Heart and
Lung Institute, Faculty of Medicine, Imperial College,
Royal
PhD, Theology / Theological Studies and medicine
Clinical Senior Lecturer in Respiratory Medicine Imperial
College London
London, United Kingdom
s.kharitonov@ic.ac.uk

ORCID
Scopus Author ID
 

 

Чоп´як Валентина Володимирівна
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
Завідувачка кафедри клінічної імунології та
алергології
Д. мед. н., професор
69-Б, вул. Пекарська, Львів, 79010, Україна
Тел./факс: +380 322 756142
chopyakv@ukr.net

Valentina V. Chopyak
Lviv National Medical University
named D. Galitsky
Chief of Clinical Immunology and Allergology
Doctor of medicine, professor
69-B, Pekarska str., Lviv, 79010, Ukraine
Tel./fax: +380 322 756142
chopyakv@ukr.net

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Web of Science
 

 

Чумак Анатолій Андрійович
Інститут клінічної радіології ДУ “Науковий центр радіаційної
медицини НАМН України”
Завідувач лабораторії молекулярної біології відділу клінічної
імунології
Директор ННЦ
Член-кор. НАМН України, професор
53, вул.. Мельникова, Київ, 04050, Україна
Тел./факс: +380 44 4830637
ananch@ukr.net

Anatolij A. Chumak
Institute of Clinical Radiology SO "Research Center
for radiation medicine of NAMS Ukraine"
The head of the laboratory of molecular biology,
Department of clinical immunology
Corresponding member of NAMS of Ukraine, professor
53, Melnykova str., Kyiv, 04050, Ukraine
Tel.: +380 44 4830637
ananch@ukr.net

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
 

 

Чхаїдзе Іван Геннадійович
Тбіліський державний медичний університет
Завідувач департаменту педіатрії
ЦДБ ім. Яшвілі
Медичний директор
Д. мед. н., професор
2/6, вул. Любляна, м. Тбілісі, Грузія
Тел.: +995 577 418912
ivane_ch@georanet.org.ge

Ivane Chkhaidze
Tbilisi State Medical University
Head of the Department of Pediatrics
Iashvili Central Children's Hospital
Medical director
Doctor of medicine, professor
2/6, Ljubljana str., Tbilisi, Georgia
Tel.:
+995 577 418912
ivane_ch@georanet.org.ge

ORCID
Scopus Author ID
Google Scholar
Researchgate
 

 

Юхимець Володимир Олексійович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувач відділу інформаціонно-комп'ютерних технологій
Д. мед. н., с. н. с.
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2755544
yukhymets@ifp.kiev.ua

Volodimir A. Yukhumets
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of the IT-department
Doctor of medicine, PhD
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel.: +380 44 2755544
yukhymets@ifp.kiev.ua

ORCID

 


Для перегляду файлів
.pdf інсталюйте
Acrobat Reader 

 

Отримати Acrobat Reader


Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю ННЦ ФПА НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт ННЦ обов'язкове!

© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua