Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторінку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Список наукових і навчально-методичних праць

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Список наукових і навчально-методичних праць
наукового працівника, що атестується

(посада, наукове звання, вчений ступінь, прізвище, ім’я, по-батькові)
за період (зазначити конкретні роки 5 років або інші роки від останньої атестації)

№ з/п

Назва

Характер роботи

Вихідні дані

(видавництво, журнал (назва, номер, рік, сторінки) чи номер авторського свідоцтва, патенту)

Кількість друкованих сторінок

Прізвища та ініціали співавторів

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

(число, місяць, рік)

 

 

 

Посада безпосереднього керівника наукового працівника, що атестується

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

 

Учений секретар

(підпис)

(Прізвище та ініціали)

М.П.

 

Примітки:

1. У колонці 2 подається повна назва публікації мовою оригіналу.

2. У колонці 3 зазначається характер роботи: стаття, тези доповіді, авторське свідоцтво, патент, клінічна рекомендація, інформаційний лист, підручник, навчальний посібник тощо.

3. У колонці 4 конкретизуються місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік, сторінки); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких уміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік видачі; номери реєстрації і дати оформлення патентів, ліцензій.

Вихідні дані записуються відповідно до чинних правил бібліографічного опису літератури.

4. У колонці 5 вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця за обсягом більше 50 сторінок і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – частка автора.

5. У колонці 6 наводяться прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів наводяться прізвища перших трьох осіб, після чого вказується: та інші, всього ___ осіб.

6. Список формується у хронологічній послідовності опублікування робіт з наскрізною нумерацією праць за такими розділами:

- наукові праці;

- авторські свідоцтва, дипломи, патенти;

- навчально-методичні праці.

7. Наукові публікації, опубліковані у вітчизняних та/або міжнародних фахових виданнях, визнаних Міністерством освіти і науки України, та у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science, виділяються жирним шрифтом.


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua