Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ)
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Національна академія медичних наук України
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної
астми та алергії України

National academy of medical sciences of Ukraine
SO “National institute of phthisiology and pulmonology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine”
Ukrainian specialists association of asthma and allergy problems

Астма та алергія

Астма та алергія


Астма и аллергия

 

Asthma and allergy

ISSN 2307-3373
DOI 10.31655/2307-3373

Crossref Member Badge

Повні тексти статей публікуються на сайті з 2010 року
Мови публікацій: українська, російська, англійська

Науково-практичний журнал
Заснований у лютому 2002 р.
Видається з періодичністю
4 рази на рік

Scientific and practical journal
Founded in February 2002
Frequency – 4 times per year
 

ПОЛІТИКА ЖУРНАЛУ (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ)

Журнал «Астма та алергія» – спеціалізований науково-практичний журнал, є одним з найвідоміших спеціалізованих видань на цю тему в Україні. Журнал публікує наукові статті з респіраторної медицині та алергології. Мета видання: інформування пульмонологів, алергологів, імунологів, терапевтів і педіатрів про новітні досягнення в діагностиці, лікуванні, профілактиці алергічних захворювань, бронхіальної астми, ХОЗЛ, їх поєднанні з синдромом обструктивного апное-гіпопное уві сні. Журнал публікує огляди провідних українських, російських вчених і лідерів думок з інших країн в області аллергодіагностики, диференціальної діагностики, фармакологічної терапії алергічних захворювань, в тому числі при вагітності, специфічній імунотерапії алергенами СІТ). Крім того, журнал публікує корисну інформацію з проблем алергології та пульмонології з українських і міжнародних конгресів (ERS, EAACI, Asthma-Congress і ін.). На конференціях, семінарах розміщуються новітні клінічні національні та зарубіжні керівництва з актуальних тем (рекомендації українських, європейських та американських респіраторних спільнот, ВООЗ), а також дослідження з новим ліками українських і зарубіжних компаній.

JOURNAL POLICY (AIM AND OBJECTIVES)

Asthma and Allergy' Journal – specialized scientific-practical journal, is one of the most known specialized issues on this subject in Ukraine. The journal publishes scientific articles in respiratory medicine and allergology. Aim of the edition: informing of pulmonologists, allergologists, immunologists, therapeutists and pediatricians about newest progress in diagnostics, treatment, prevention of allergic diseases, bronchial asthma, COPD, their combination with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. The journal publishes reviews of leading Ukrainian, Russian scientists and opinion leaders in these problems from other countries in allergodiagnostics, differential diagnostics, pharmacological therapy of allergic diseases, including in pregnancy, specific immunotherapy with allergens (SIT). Moreover, the magazine posts useful information in problems of allergology and pulmonology from Ukrainian and international congresses (ERS, EAACI, Asthma-Congress, etc.), conferences, seminars posted newest clinical national and foreign guidelines on relevant topics (recommendations of Ukrainian, European and American Respiratory Societies, WHO), also investigations of new medicines of Ukrainian and foreign companies.

ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА (ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ)

Журнал «Астма и аллергия» – специализированный научно-практический журнал, является одним из самых известных специализированных изданий на эту тему в Украине. Журнал публикует научные статьи по респираторной медицине и аллергологии. Цель издания: информирование пульмонологов, аллергологов, иммунологов, терапевтов и педиатров о новейших достижениях в диагностике, лечении, профилактике аллергических заболеваний, бронхиальной астмы, ХОБЛ, их сочетании с синдромом обструктивного апноэ-гипопноэ во сне. Журнал публикует обзоры ведущих украинских, российских ученых и лидеров мнений из других стран в области аллергодиагностики, дифференциальной диагностики, фармакологической терапии аллергических заболеваний, в том числе при беременности, специфической иммунотерапии аллергенами (СИТ). Кроме того, журнал публикует полезную информацию по проблемам аллергологии и пульмонологии с украинских и международных конгрессов (ERS, EAACI, Asthma-Congress и др.). На конференциях, семинарах размещаются новейшие клинические национальные и зарубежные руководства по актуальным темам (рекомендации украинских, европейских и американских респираторных сообществ, ВОЗ), а также исследования по новым лекарствам украинских и зарубежных компаний.


Home Пошук Про інститут Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua