Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.03.01

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.248–07–085–082(477).001.5
МПК7: А 61 В5/00, A 61 К31/00, A 61 Р11/00, G01N33/48–33/50, G01N33/53.
№ державної реєстрації 0103U000525

Інв. № 0207U000043

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ОПТИМІЗУВАТИ ДІАГНОСТИКУ І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУАСТМУ НА РІВНІ ПЕРВИННОЇ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЛАНОК МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ
А.03.01
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. відділенням діагностики, терапії і
клінічної фармакології захворювань легень,

д-р мед. наук, професор                                                                   Л.О. Яшина

                                                            2006.11.15

2006

Рукопис закінчений 15 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 260 с., 52 табл., 1 рис., 88 джерел, 6 додатків.

Об'єкт дослідження – 890 лікарів первинної і спеціалізованої мережі, 500 історій хвороби, 144 хворих на бронхіальну астму (БА).

Мета роботи – розробити нові, ефективні, функціонально і соціальнозберігаючі, економічно обгрунтовані методи лікування, технологію діагностики і ведення хворих на бронхіальну астму на рівні первинної і специалізованої ланок медичної допомоги в Україні.

Методи дослідження – клінічні, імунологічні, функціональні.

Одержані результати та їх новизна: розроблений новий спосіб лікування хворих на тяжку персистувальну бронхіальну астму із застосуванням ацетилцистеїну. Запропонована методика специфічної імунотерапії з використанням вітчизняних пероральних алергенів у лікуванні інтермітуючої та легкої персистуючої бронхіальної астми. Вперше розроблений галузевий стандарт "Протокол надання медичної допомоги дорослим хворим бронхіальною астмою (МКХ J45.0)".

Ступінь впровадження – опубліковано 107 наукових робіт, підготовлено 2 проекти На-казів МОЗ України (№ 499 від 28.10.2003 р. і №122 від 09.03.2004 р.), 1 інформаційний лист, 2 нововведення, отримано 1 патент на винахід, розроблений 1 галузевий стандарт.

Галузь застосування – пульмонологічні, алергологічні, терапевтичні лікува-льні заклади.

Економічна ефективність НДР – підвищення ефективності лікування хворих на терапієрезистентну бронхіальну астму на 13,3 % за рахунок стабілізації клінічних симптомів, показників функції зовнішнього дихання, системного та місцевого імунітету.

БРОНХIАЛЬНА АСТМА, БАЗИСНА ТЕРАПІЯ, СПЕЦИФІЧНА ІМУНОТЕРАПІЯ

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: victoria@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua