Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.03.02

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24-036.12-092-085:612.017.1.001.6
МПК 6 А 61 К 35/00
№ держреєстрації 0103U000526
Інв. № 0205
U006922                                   

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел.: 275 04 02, факс: 275 21 18

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2005.12.06

 ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Вивчити роль порушень апоптозу імунокомпетентних клітин в патогенезі хронічних неспецифічних захворювань легень та визначити можливість їх корекції
А.03.02
(
заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2005. 12. 01

Керівник НДР

Завідуюча лабораторією імунології

член-кор. АМН України,
д-р мед. наук, професор                                                                    К.Ф. Чернушенко

2005. 11. 17

2005

Рукопис закінчено 17 листопада 2005

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 134 с., 37 табл., 4 додатки, 77 джерел.

Об’єкт дослідження – хворі на хронічні неспецифічні захворювання легень.

Мета роботи – вивчити роль порушень апоптозу імунокомпетентних клітин в розвитку імунної недостатності у хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень і виявити можливість їх корекції для удосконалення існуючих схем патогенетичної терапії.

Методи дослідження – загально-клінічні, імунологічні, статистичні.

       Результати та їх новизна: обстежено 88 хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (ХНЗЛ). Визначено, що стан імунологічної реактивності при ХНЗЛ характеризується: зменшенням кількості, змінами в субпопуляційному складі та зниженням проліферативної активності Т-лімфоцитів периферичної крові (ПК), активацією В-системи імунітету та послабленням поглинальної здатності нейтрофілоцитів. У переважної більшості хворих спостерігалися істотні порушення апоптозу імунокомпетентних клітин (ІКК): посилення апоптозу нейтрофілоцитів у 65,0 % та дисрегуляція процесів апоптозу лімфоцитів у 63,7 % обстежених пацієнтів. Доведено важливу роль апоптотичного механізму розвитку імунопатологічних станів у патогенезі ХНЗЛ. Досліджено залежність між клінічними особливостями перебігу захворювання та рівнем апоптозу ІКК, встановлено взаємозв’язок між інтенсивністю апоптозу та характером і ступенем порушень імунологічної реактивності у хворих. З’ясовано, що наявність значних порушень процесів програмованої смерті ІКК може вважатися ранньою ознакою формування імунопатологічного стану та потребує корекції. Досліджено in vitro вплив дексаметазону та амізону на апоптоз ІКК, що сприяє уточненню механізму дії цих препаратів. Вперше визначено можливість та доцільність застосування синглетно-кисневої терапії в комплексному лікуванні хворих на ХНЗЛ з метою підвищення ефективності лікування за рахунок корекції надмірної інтенсивності апоптозу нейтрофілоцитів периферичної крові.

Ступінь впровадження – опубліковано 16 наукових робіт, видано 1 інформаційний лист, отримано 1 патент України на корисну модель, підготовлено 1 нововведення та 2 раціоналізаторські пропозиції, зроблено 8 доповідей.

       Галузь застосування пульмонологія, імунологія.

       хронічні неспецифічні захворювання легень, ІМУННА СИСТЕМА, АПОПТОЗ, ІМУНОКОРЕКЦІЯ.

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: cell@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua