Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.03

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24-002.5-003.2.036-071-08.037-053.2.001.5

МПК6: A61B1/00, A61B1/26, A61B5/00, A61B10/00, G01N33/48, G01N33/49, G01N33/50, G01N33/53

№ держреєстрації  0104U000934

Інв. № 0207U000046

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИЗНАЧИТИ ПРОГНОСТИЧНУ ІНФОРМАТИВНІСТЬ КЛІНІЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ПОКАЗНИКІВ ПЕРЕБІГУ ІНФІЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ У ДІТЕЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ЛІКУВАННЯ
А.04.03
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. відділенням захворювань
органів дихання у дітей,

д-р мед. наук, професор                                                                   В.П. Костроміна

                                                            2006.11.15

2006

Рукопис закінчений 15 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 154 с., 40 табл., 3 рис., 101 джерело, 4 додатки.

Об’єкт дослідження – 144 дитини, хворі на інфільтративний туберкульоз легень.

Мета роботи – підвищити ефективність лікування інфільтративного туберкульозу у дітей шляхом розробки індивідуальних режимів антимікобактріальної терапії залежно від визначених прогностичних критеріїв його перебігу.

Методи дослідження – клінічні, лабораторні, фотогістохімічний, молекулярно-генетичні, статистично-математичні.

Результати та їх новизна: встановлено особливості клінічного перебігу інфільтративного туберкульозу легень у дітей в сучасних умовах. Шляхом комбінації різних методів математико-статистичного аналізу зв’язку між показниками розроблено інтегральний індикатор прогнозування ризику виникнення поширеної форми інфільтративного туберкульозу легень у дітей, який передбачає врахування лише 3 маркерів (індекс адаптації < 0,3 у.о., чутливість лімфоцитів до туберкуліну в реакції бластної трансформації < 5 %, секреторний імуноглобулін А > 2,6 г/л) і дозволяє призначати індивідуальні режими антимікобактеріальної терапії, що в 1,4 рази скорочує тривалість основного курсу лікування.

У зв'язку з генетичною особливістю ферментів, що беруть участь у метаболізмі препаратів, і впливають на ефективність і результат терапії, у план додаткового обстеження хворих з інфільтративним туберкульозом легень рекомендується включати алгоритм визначення мутацій гену NAT-2. Ведення хворих із несприятливим прогнозом, а також із сумнівним прогнозом повинно проводитися по програмі інтенсивного лікування.

Ступінь впровадження – опубліковано 60 наукових робіт, підготовлено 1 методичні рекомендації, 2 інформаційних листа, 1 патент на корисну модель, зроблено 27 доповідей.

Галузь застосування: фтизіатрія та педіатрія.

ДІТИ, ІНФІЛЬТРАТИВНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ, МАРКЕРИ РИЗИКУ, МУТАЦІЇ ГЕНІВ, ХІМІОТЕРАПІЯ

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: child@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua