Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.05

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК: 616.24:615.015.81:616.091.8.001.5
МПК7: A 61 K 31/185; A 61 K 33/06
№ держреєстрації 0104U000936

Інв. № 0207U000048

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ АНТИМЕТАСТАТИЧНУ ДІЮ НОВОЇ КОМПОЗИЦІЇ ПРОТИПУХЛИННОГО ЗАСОБУ ДИГЛЮКАЛЬ-ЛІГАНДУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ МОФОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ЛЕГЕНЯХ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ КАРЦИНОМІ
А.04.05
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. лабораторією патоморфології,

д-р мед. наук, професор                                                                    Є.І. Суслов

                                                            2006.11.21

2006

Рукопис закінчений 21 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР 95 с., 4 рис., 9 табл., 119 джерел.

Об’єкт дослідження – тканини легень 80 експериментальних тварин (мишей).

Мета роботи – розробити нову композицію протипухлинного засобу диглюкаль-ліганду і вивчити морфологічні зміни в тканинах легень при його застосуванні в експерименті.

Методи дослідження та апаратура – в роботі використані гістохімічні та морфометричні методи дослідження, а також мікроскопи МБІ – 15 - ЛОМО, МБІ – 3, іономір ЕВ - 74.

Результати та їх новизна: створена нова композиція протипухлинного засобу диглюкаль-ліганду, яка відрізяється від попередньої збалансованістю інгредієнтів та зниженням вмісту динатрієвої солі етилендіамінотетраоцтової кислоти.

Морфологічний аналіз тканин легень встановив, що зменшення об’єму метастазів при лікуванні розробленим протипухлинним засобом пов’язано із зростанням вмісту макрофагів і процесу апоптозу. Також виявлено, що зменшення показника кількості метастазів в легенях карциноми експериментальних мишей при лікуванні їх новою композицією диглюкаль-ліганду обумовлено як зниженням проліферації ракових клітин у метастазах, так і значним зростанням апоптичної активності цих клітин, показник якої був вищим більш, ніж у два рази відносно аналогічного показника у тварин, лікованих раніше створеним протипухлинним засобом. При цьому встановлено, що підвищення апоптичної активності ракових клітин пов’язано зі змінами гістохімічних властивостей та біохімічного складу речовини апоптичних тілець. Отримані дані про вірогідне зменшення об’єму метастазів у тварин, лікованих новим протипухлинним засобом. Об’єм метастазів у останніх відносно аналогічного показника у мишей, лікованих попередньо розробленим протипухлинним засобом, в середньому зменшився у 3,75 рази. Кількість метастазів у тварин, лікованих новим протипухлинним засобом, також мала тенденцію до зменшення в порівнянні з аналогічним показником у мишей, лікованих раніш створеною композицією протипухлинного засобу диглюкаль-ліганду.

Ступінь впровадження – опубліковано 12 наукових робіт, отриманий патент України на винахід, зроблено 12 доповідей, проведено 1 курс інформації і стажування.

Галузь використання –онкологія, пульмонологія.

МОРФОЛОГІЯ, ЛЕГЕНІ, АПОПТОЗ, ПРОТИПУХЛИННИЙ ЗАСІБ, ДИГЛЮКАЛЬ-ЛІГАНД.

Умови одержання звіту: без відшкодування.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: morphol@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua