Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Реферат звіту про НДР А.04.08

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

УДК:  616.24-002.54/.57:576.852.211.001.5.

МПК7: С 12 N 1/02, C 12  Q 1/02.

  держреєстрації 0104000939

Інв. № 0207U000051

Академія медичних наук України
Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (НІФП)

03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10;
тел. 2755488; факс 2752118

E-mail: secretar@ifp.kiev.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НІФП
академік АМН України,

____________ Ю.І. Фещенко

2006.12.12

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

ВИВЧИТИ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ЧАСТОТУ І ПРОФІЛЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ СТІЙКОСТІ M. TUBERCULOSIS У ХВОРИХ З ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ  ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГЕНЬ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
А.04.08
(заключний)

Заст. директора з наукової роботи

д-р мед. наук, професор                                                                   В.М. Петренко

                                                            2006.12.06


 

Науковий керівник теми,

зав. лабораторією мікробіології,

д-р мед. наук                                                                                     О.А. Журило

                                                            2006.11.22

2006

Рукопис закінчений 14 листопада 2006 р.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 118 с., 17 рис., 22 табл., 65 джерел.

Об’єкт дослідження – штами MБТ від хворих на вперше діагностований туберкульоз легень.

Мета роботи –  дослідити частоту і профіль резистентності M. tuberculosis до протитуберкульозних препаратів серед хворих з вперше діагностованим туберкульозм легень, вивчити мікробіологічні властивості первиннорезистентних варіантів мікобактерій з використанням традиційних та сучасних методів дослідження.

Методи дослідження – бактеріологічні,  епідеміологічні,  статистичні.

Результати та їх новизна: в результаті проведених досліджень встановлено, що бактеріологічне підтвердження діагнозу «вперше діагностований туберкульоз легень» за період 2004 – 2006 рр відбувалось в лабораторії НІФП в середньому в 83,0 % випадків. Найбільш інформативним методом  є метод культуральної діагностики. Виявлено високий ступінь резистентності штамів M. tuberculosis, які за методом бактеріоскопії не являються бактеріовиділювачами (18,9 %). При цьому мультирезистентні варіанти збудника виявлені в 61,9 % від хіміорезистентних варіантів.

Питома вага MDR M. tuberculosis за період 2004 – 2006 рр склала  16,9 % від загальної кількості хворих-бактеріовиділювачів. Відмічено високий рівень розповсюдженності штамів M. tuberculosis, що були резистентними до 4-х – 6-ти і навіть 7-ми препаратів.  Обгрунтовано використання в практиці методу пропорцій. Здійснено модифікацію  його методики. Створено мікробіологічні основи організації і проведення моніторингу за медикаментозностійкими штамами M. tuberculosis.

Стійкість M. tuberculosis супроводжується затримкою росту особин мікобактеріальної популяції. Масивність бактеріовиділення має тенденцію до росту по мірі збільшення числа хіміопрепаратів, до яких реєструється стійкість. Зниження активності ферментів мікробної клітини M. tuberculosis є допоміжним показником стійкості збудника до антимікобактеріальних препаратів. Наявність корд-фактору служить ознакою вірулентності у виділених штамів мікобактерій. Виявлення змінених форм M. tuberculosis може мати значення при підтвердженні діагнозу «туберкульоз». Доведено, що отримана культура, яка має нетрадиційну для M. tuberculosis морфологію, є однією із стадій її розвитку.

Ступінь впровадження – опубліковано 14 наукових робіт, підготовлено 6 проектів наказів МОЗ України, 1 методрекомендації, 1 інформаційний лист, отримано 1 патент на винахід, зроблено 30 доповідей, проведено 26 курсів інформації і стажування.

Галузь використання – фтизіатрія.

M. TUBERCULOSIS, ПЕРВИННА МЕДИКАМЕНТОЗНА СТІЙКІСТЬ

Умови одержання звіту: за угодою.

03680, м.Київ, вул.. М. Амосова, 10, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 

E-mail: microbio@ifp.kiev.ua


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua