Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ОРИГІНАЛЬНІ СТАТТІ / ОRYGINALS

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-5-13
Ю. О. Матвієнко, О. М. Рекалова, О. Р. Панасюкова, В. М. Жадан, С. Г. Ясирь, А. В. Тараненко, М. П. Будьонна
Відмінності в імунологічному статусі хворих на туберкульоз легень при розвитку алергічних та токсико-алергічних побічних реакцій при лікуванні протитуберкульозними препаратами

®

Yu. O. Matvienko, O. M. Rekalova, O. R. Panasyukova, V. M. Zhadan, S. G. Yasir, A. V. Taranenko, M. P. Budyonna
Differences in the Immunological Status of Patients with Pulmonary Tuberculosis in the Development of Allergic and Toxic-allergic Adverse Reactions during Treatment with Anti-tuberculosis Drugs

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-14-21
Н. В. Вантюх, О. І. Лемко, Д. В. Решетар
Хронічна бронхообструкція та ендотеліальна дисфункція: деякі імунологічні аспекти взаємозв’язку

®

N. V. Vantiukh, O. I. Lemko, D. V. Reshetar
Chronic Bronchial Obstruction and Endothelial Dysfunction: Some Immunological Aspects of Interaction

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-22-26
Е. О. Асанов, І. А. Диба, Ю. І. Голубова, С. О. Асанова
Вплив гіпоксичних тренувань на стан легеневої гемодинаміки у хворих похилого віку з хронічним обструктивним захворюванням легень

®

E. O. Asanov, I. A. Dyba, Yu. I. Holubova, S. O. Asanova
Influence of Hypoxic Training on the State of Pulmonary Hemodynamics in Elderly Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-27-32
Д. Дмитрієв, Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко
Вплив поліморфізму C79G (rs1072714) та A46G (rs1042713) гена ADRB2 на клінічний перебіг ХОЗЛ

®

K. D. Dmytriev, Yu. M. Mostovoy, N. S. Slepchenko
Influence of C79G (Rs1072714) and A46g (Rs1042713) Polymorphism of ADRB2 Gene on Clinical Course of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

 

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД / INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS AND OWN EXPERIENCE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-33-40
В. А. Клименко, Ю. В. Карпушенко, Т. В. Кулік, О. М. Ащеулов
Ведення хворого на алергічний риніт в україні: міжнародні рекомендації та власний досвід

®

V. A. Klymenko, Yu. V. Karpushenko, T. V. Kulik, O. M. Ashcheulov
Observation of a Patient with Allergic Rhinitis in Ukraine: International Recommendations and own experience

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / LITERATURE REVIEW
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-41-49
Ю. І. Фещенко, Л. О. Яшина, М. О. Полянська, Г. Л. Гуменюк, В. І. Ігнатьєва, С. Г. Опімах, С. М. Москаленко, І. В. Зволь
Коморбідність у хворих на бронхіальну астму та ризики тяжкого перебігу COVID-19

®

Yu. I. Feshchenko, L. O. Iashyna, M. O. Polianska, G. L. Gumeniuk, V. I. Ignatieva, S. G. Opimakh, S. M. Moskalenko, I. V. Zvol
Comorbidity in patients with Bronchial Asthma and Risks of Severe covid-19

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-50-56
Н. А. Саніна, М. С. Єханін
Особливості перебігу коронавірусної хвороби COVID-19 у хворих на бронхіальну астму

®

N. A. Sanina, M. S. Yekhanin
Features of the Coronavirus Disease (COVID-19) in Patients with Asthma

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-57-65
В. О. Стриж
Наслідки гострої респіраторної інфекції COVID-19 та їх вплив на перебіг хронічних бронхо-легеневих захворювань у дітей

®

V. O. Stryzh
Consequences of Acute Respiratory Infection COVID-19 and their Impact on the Course of Chronic Bronchopulmonary Diseases in Children

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-3-66-76
C. В. Зайков, А. Є. Богомолов, Т. В. Кириленко, А. П. Гришило
Гостра кропив'янка — актуальна мультидисциплінарна проблема

®

S. V. Zaikov, A. Ye. Bogomolov, T. V. Kуrуlenko, A. P. Grуshуlo
Acute Urticaria as a Current Multidisciplinary Problem

 

ІНФОРМАЦІЯ / INFORMATION
 

Доктору медичних наук ЛЕМКУ Івану Степановичу — 70!
®

Doctor of Medical Sciences Ivan Stepanovich LEMKO is 70!
 

Резолюція телемосту з циклу «Респіраторні захво-рювання — лікуй респіраторно» "Респіраторні алергози"
®

Resolution of telebridge from the cycle "Respiratory diseases — treat respiratory" "Respiratory allergies"
 

Пам’яті Бориса Михайловича ПУХЛИКА
®

In memory of Boris Mykhailovych PUHLYK
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua