Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2022. - № 4.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ВІТАННЯ СТАТТІ / GRRETING

 

Грамота голови Верховної ради зі славним ювілеєм
®

Certificate of the chairman of the Verkhovna Rada with a glorious anniversary
 

Вітання академіка Фещенко Юрія Івановича
®

Greetings from Academician Feshchenko Yuriy Ivanovich
 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / LITERATURE REVIEW
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-6-13
Ю. І. Фещенко, М. О. Полянська
Поточний перегляд GINA (основні положення) для дорослих та особливості ведення хворих на бронхіальну астму в умовах соціальних катастроф

®

Yu. I. Feshchenko, M. O. Polianska
Current Revision of GINA (Main Provisions) for Adults and Features of Management of Patients with Bronchial Asthma in Conditions of Social Disasters

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-14-22
С. В. Зайков, А. Є. Богомолов, Н. А. Гріцова, Л. В. Веселовський
Ефективність та безпечність терапії пацієнтів з бронхіальною астмою з використанням єдиного інгалятора

®

S. V. Zaikov, A. Ye. Bogomolov, N. A. Hritsova, L. V. Veselovsky
Effectiveness and Safety of Therapy of Patients with Bronchial Asthma using a Single Inhaler

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-23-30
Д. В. Добрянський, І. П. Тарченко, Г. Л. Гуменюк, А. О. Дорохова, К. О. Кожевнікова, А. І. Завацька
Механізми етіопатогенезу, клініки та сучасні підходи до лікування синдрому Стівенса-Джонсона та токсичного епідермального некролізу

®

D. V. Dobrianskyi, I. P. Tarchenko, G. L. Gumeniuk, А. О. Dorokhova, К. О. Kozhevnikova, А. І. Zavatska
Mechanisms of Etiopathogenesis, Clinical Presentation and Contemporary Approach to Treatment of Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-31-37
Т. Г. Березна
Персоніфікований підхід до лікування гострих бронхітів у дітей. Практика, що заснована на доказах

®

T. H. Berezna
A Personalized Approach to Acute Bronchitis Treatment in Children. Evidence-based Practice

 

ОРИГИНАЛЬНІ СТАТІ / ОRYGINALS
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-38-44
В. І. Коржов, В. М. Жадан, М. О. Полянська, С. Г. Опімах, В. І. Ігнатьєва
Оксидантно-антиоксидантна система крові при експериментальній емфіземі легень

®

V. I. Korzhov, V. M. Zhadan, M. O. Polianska, S. G. Opimakh, V. I. Ignatieva
Oxidant and Antioxidant Systems of the Blood in Experimental Pulmonary Emphysema

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-45-50
О. О. Речкіна, С. М. Руденко, В. О. Стриж
COVID-19 та постковідний синдром у дітей з бронхіальною астмою

®

О. О. Rechkina, S. M. Rudenko, V. O. Stryzh
COVID-19 and Post-covid syndrome in children with bronchial asthma

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-51-55
М. А. Ликова
Спектр сенсибілізації до молекулярних компонентів алергенів собаки у пацієнтів з респіраторною алергопатологією

®

M. A. Lykova
Spectrum of Sensitization to the Molecular Components of Dog Allergens in Patients with Respiratory Allergopathology

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / LITERATURE REVIEW AND CLINICAL CASE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2022-4-56-63
В. В. Царик
Синдром змішаної кріоглобулінемії: особливості клінічного перебігу та лікування. Огляд літератури та опис клінічного випадку, асоційованого з COVID-19

®

V. V. Tsaryk
Mixed Cryoglobulinemia Syndrome: Features of the Clinical Course and Treatment. Literature Review and Description of a Clinical Case Associated with COVID-19

 

ІНФОРМАЦІЯ / INFORMATION
 

Резолюція телемосту з циклу «Респіраторні захворювання — лікуй респіраторно.«Респіраторні інфекції — до чого готуватись цього сезону?», 15 вересня 2022 року м. Київ, Україна
®

Resolution of the Teleconference from the Cycle «Respiratory Лiseases — Respiratory Treatment». «Respiratory Infections — what to Prepare for this Season?», September 15, 2022 Kyiv, Ukraine
 

Резолюція науково-практичної конференції «Оптимізація ведення та контролю бронхіальної астми з урахуванням нових терапевтичних підходів та впливу COVID-19», 20 жовтня 2022, м. Київ, Україна
®

Resolution of the Scientific and Practical Conference «Optimization of the Management and Control of Bronchial Asthma Taking into Account new Therapeutic Approaches and Impact of COVID-19», October 20, 2022, Kyiv, Ukraine
 

Резолюція телемосту III-го онлайн-телемосту з циклу «Ведення пацієнтів з астмою, ХОЗЛ. Лікування в стилі «ІЗІ». Нові можливості програми «Доступні ліки», 08 листопада 2022 року, м. Київ, Україна
®

Resolution of the III-rd online Teleconference from the Cycle «Management of Patients with Asthma, COPD. Treatment in the Style of «EASY». New Opportunities of the Affordable Medicines Program», November 8, 2022, Kyiv, Ukraine
 

Авторам публікацій у журналі «Астма та алергія»
®

For authors of publications in «Asthma and Allergy» journal
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua