Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 2.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ОРИГИНАЛЬНІ СТАТІ / ОRYGINALS
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-5-14
Ю. І. Фещенко, М. І. Линник, В. І. Ігнатьєва, М. О. Полянська, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Опімах, І. В. Зволь, С. М. Москаленко, І. В. Чумак, Л. А. Галай, Н. А. Власова
Oсобливості загострень бронхіальної астми в постковідному періоді

®

Yu. I. Feshchenko, M. I. Lynnyk, V. I. Ignatieva, M. O. Polianska, G. L. Gumeniuk, S. G. Opimakh, I. V. Zvol, S. M. Moskalenko, I. V. Chumak, L. A. Halai, N. A. Vlasova
Features of the Exacerbations of the Bronchial Asthma During Post-COVID-19 Period

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-15-22
О. Р. Панасюкова, Ю. О. Матвієнко, О. М. Рекалова, В. М. Жадан, С. Г. Ясир, А.В.Тараненко, М. П. Будьонна
Лабораторні маркери алергічних та токсико-алергічних реакцій на медикаменти у хворих на туберкульоз легень

®

O. R. Panasiukova, Yu. O. Matviienko, O. M. Rekalova, V. M. Zhadan, S. G. Yasir, A. V. Taranenko, M. P. Budyonna
Laboratory Markers of Allergic and Toxico- Allergic Reactions to Medications in Patients with Pulmonary Tuberculosis

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-23-29
М. А. Ликова, С. В. Зайков
Профіль сенсибілізації до алергенних компонентів у пацієнтів з респіраторною алергічною патологією

®

M. A. Lykovа, S. V. Zaikov
Profile of Sensitization to Allergenic Components in Patients with Respiratory Allergic Pathology

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-30-34
Є. М. Дитятковська, Н. О. Недогибченко
Ефективність та безпечність підготовки до вакцинації проти вірусу SARS-COV-2 у пацієнтів із хронічною рецидивуючою кропив’янкою

®

Y. M. Dytiatkovska, N. O. Nedohybchenko
Effectiveness and Safety of Anti-SARS-COV-2 Vaccination Preparation in Patients with Chronic Reccurent Urticaria

 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ / LITERATURE REVIEWS
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-35-46
С. В. Зайков, А. Є. Богомолов, О. В. Катілов, Г. Л. Гуменюк, О. К. Яковенко, Е. М. Дмитрієва
Cвітові тенденції терапії пацієнтів з бронхіальною астмою — персоніфікований підхід до лікування

®

S. V. Zaikov, A. Ye. Bogomolov, O. V. Katilov, G. L. Gumeniuk, O. K. Yakovenko, E. M. Dmіtrieva
Global Trends in Therapy of Patients with Bronchial Asthma — a Personalized Approach to Treatment

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-47-55
Д. В. Добрянський, Г. Л. Гуменюк, П. Ф. Дудка, І. П. Тарченко, А. О. Дорохова, К. О. Кожевнікова
Вибір оптимальної стратегії муколітичної терапії при захворюваннях органів дихання

®

D. V. Dobrianskyi, G. L. Gumeniuk, P. F. Dudka, I. P. Tarchenko, А. О. Dorokhova, К. О. Kozhevnikova
Selection of the Optimal Strategy for Mucolytic Therapy of Respiratory Diseases

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-56-61
Л. Д. Калюжна, А. В. Петренко, Л. В. Матвеїва
Медикаментозно-індукована еритема та пурпура

®

L. D. Kaliuzhna, A. V. Petrenko, L. V. Matveiva
Drug-Induced Erythema and Purpura

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-2-62-66
О. В. Мироненко, Ю. В. Губа, Л. І. Конопкіна
Гіпереозинофілія як фактор ризику тромбоемболії легеневої артерії при онкологічних захворюваннях у практиці лікаря-інтерніста

®

O. V. Myronenko, Y. V. Huba, L. I. Konopkina
Hypereosinophilia as a Risk Factor of Pulmonary Embolism in Patients with Oncological Diseases in the Internist's Practice

 

ВІТАННЯ / GREETING
 

Вітаємо Миколу Миколайовича Островського з 50-річчям!
®

Congratulations to Mykola Mykolayovych Ostrovsky on his 50th birthday!
 

ІНФОРМАЦІЯ / INFORMATION
 

Авторам публікацій у журналі «Астма та Алергія»
®

For Authors of Publications in «Asthma and Allergy» Journal
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua