Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 1.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

 

ОРИГІНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL STUDY

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-1-5-13

Т.О. Перцева, Л.І. Конопкіна, Ю.В. Губа, О.О. Щудро, Н.О. Дем’ян
Соматопсихічні порушення у хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану з коронавірусною хворобою (COVID-19)
®

Т.О. Pertseva, L.I. Konopkina, Yu.V. Huba, О.О. Shchudro, N.О. Demian
Somatopsychic disorders in patients with communityacquired pneumonia associated with coronavirus disease (COVID-19)

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-1-14-19

Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко
Варіанти перебігу постковідного синдрому залежно від віку, статі, коморбідності та тяжкості перебігу COVID-19
®

L.D. Todoriko, O.S. Shevchenko
Variants of the post-COVID syndrome course depending on age, gender, comorbidity and severity of COVID-19

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-1-20-24

Т.В. Черній, В.І. Черній, Д.А. Фокіна
Роль коморбідності в розвитку Long-COVID
®

T.V. Chernii, V.I. Chernii, D.A. Fokina
The role of comorbidity in the development of Long-COVID

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-1-25-31

М.С. Опанасенко, С.М. Білоконь, Б.М. Конік, О.В. Терешкович, С.М. Шалагай, Л.І. Леванда, М.І. Калениченко, В.Б. Бичковський, А.М. Степанюк, В.І. Лисенко, М.Ю. Шамрай
Хірургічна тактика лікування субплевральних і внутрішньолегеневих гематом унаслідок пневмоній, спричинених COVID-19
®

M.S. Opanasenko, S.M. Bilokon, B.M. Konik, O.V. Tereshkovych, S.M. Shalagay, L.I. Levanda, M.I. Kalenychenko, V.B. Bychkovskyi, A.M. Stepaniuk, V.I. Lysenko, M.Yu. Shamray
Surgical tactics for the treatment of subpleural and intra-pulmonary hematomas as a result of pneumonia caused by COVID-19

 

ОГЛЯДОВА СТАТТЯ / REVIEW

 

DOI: 10.32902/2663-0338-2023-1-32-37

О.А. Галушко
Едаравон у лікуванні контузії та постконтузійного синдрому
®

O.A. Halushko
Edaravone in the treatment of concussion and post-concussion syndrome

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД / FOREIGN EXPERIENCE

 

Ф. Кокколіні, Ф. Корраді, М. Сартеллі, Р. Коїмбра, І.А. Криворучко, А. Леппаніємі, К. Доклестіч, Е. Бігнамі, Г. Б’янкофіоре, М. Бала, М. Церезолі, Д. Дамаскос, В.Л. Біффл, П. Фугаццола, Д. Сантонастасо, В. Аньолетті, К. Сбарбаро, М. Накоті, Т.К. Гардкасл, Д. Маріані та ін.
Лікування післяопераційного болю в нетравматичній невідкладній загальній хірургії: рекомендації WSES-GAIS-SIAARTI-AAST
®

F. Coccolini, F. Corradi, M. Sartelli, R. Coimbra, I.A. Kryvoruchko, A. Leppaniemi, K. Doklestic, E. Bignami, G. Biancofiore, M. Bala, M. Ceresoli, D. Damaskos, W.L. Biffl, P. Fugazzola, D. Santonastaso, V. Agnoletti, C. Sbarbaro, M. Nacoti, T.C. Hardcastle, D. Mariani, et al.
Postoperative pain management in non-traumatic emergency general surgery: WSES-GAIS-SIAARTI-AAST guidelines

 

ДАЙДЖЕСТ / DIGEST

 

ОФІЦІЙНО / OFFICIALLY

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 19 січня 2023 р. № 102 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «Туберкульоз»
®

Order of the Ministry of Health of Ukraine of January 19, 2023 No. 102 “On Approval of Tuberculosis Medical Care Standards”
 

Загальносвітовий звіт щодо туберкульозу (2022)
®

Global Tuberculosis Report (2022)
 

ВІТАЄМО! / CONGRATULATIONS!

 

Розпорядження Кабінету міністрів України від 18 жовтня 2022 р. № 916-р «Про присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій»
®

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 18, 2022 № 916 “On awarding the Prize of the Cabinet of Ministers of Ukraine for development and implementation of innovative technologies”
 

ВИМОГИ ДО АВТОРІВ / REQUIREMENTS FOR AUTHORS
 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


Всі матеріали, розміщені на сайті, є власністю НІФП НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт інституту обов'язкове!

© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua