Історія ННЦ
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

Русская версия

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Вимоги до авторів

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦ

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

АВТОРАМ ОРИГІНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ

До публікації на Web-сервері ННЦ ФПА приймаються результати оригінальних наукових досліджень, лекції, огляди, медичні рекомендації з актуальних тем, статті з питань організації охорони здоров'я, які раніше ніде не публікувалися. Статті можуть бути написані українською або російською мовами.

ТЕКСТ СТАТТІ

Оригінал статті подається до групи інформаційно-компютерних технологій ННЦ ФПА у друкованому вигляді в 1-му примірнику, а також в електронному вигляді у форматі  .rtf (на дискеті 3,5" або електронною поштою). Стаття друкується через 1 інтервал шрифтом Times New Roman.

На першій сторінці спочатку пишуться УДК статі, ініціали та прізвище автора, назва статті. Далі з нового рядка вказується повна назва закладу, з якого вийшла праця (прізвище керівника цього закладу, кафедри та ін. наводити у вихідних даних не потрібно). У кінці статті обов'язково повинні бути прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора, його точна адреса з поштовим індексом, телефон, E-mail (якщо є).

Друкований оригінал роботи  повинен мати візу керівника закладу, в якому вона виконана, висновок експертної комісії про можливість опублікування та.ов'язково підписи всіх авторів.

Обсяг статей не повинен перевищувати 10-15 сторінок машинопису (з таблицями та ілюстраціями).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Автор цілковито відповідає за точність бібліографічних даних, наведених у пристатейному списку літератури.

Бібліографічний опис літературних джерел до статті дається за ДСТом "Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1-84). Скорочення слів та словосполучень наводять за ДСТами "Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі друкованих творів" (ГОСТ 7.11-78 та 7.12-77 відповідно), а також за РСТ УРСР 1743-82 "Скорочення українських слів і словосполучень". Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російською мовами (кирилицею), потім — іншими мовами (латиницею).

Праці вітчизняних авторів, опубліковані іноземними мовами, розташовують серед публікацій латиницею. Праці іноземних авторів, опубліковані українською або російською мовами, розташовують серед публікацій кирилицею.

Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи у співавторстві) наводять за хронологією: від давніших до новіших. В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують усіх авторів, опис розташовують у списку за прізвищем першого.

Приклад:

Горбенко П.П., Адамова Й.В., Зильбєр Н.А. Реакция дыхательных путей на ингаляции ультразвуковых аэрозолей дистиллированной воды и изотонического раствора натрия у больных бронхиальной астмой // Пульмонология.- 1992.- № 1.- C. 46-49.

Праці численнішого колективу авторів вносять до списку за початковим словом назви (заголовку). Після назви через пряму косу риску вказують прізвища авторів — усіх (якщо їх чотири) або перших трьох (якщо більше, решту зазначають "та ін.", "и др."), ініціали пишуть до прізвища.

Приклад:

Особенности клеточньх реакций в легких во время обострения бронхиальной астмы / Л.К. Романова, С.Й. Овчаренко, Т.Б. Младковская  и др. // Пульмонология.- 1992.- № 11.- С. 20-27.

Опис літератури складається із елементів (областей), які відокремлюються один від одного спеціальними бібліографічними розділовими знаками. Відсутні в описуваному творі елементи опускаються. Наводимо найбільш типові схеми з усіма відповідними знаками. Увага: визначення "автор" включає в себе відомості також і про колектив авторів.

СХЕМА ОПИСУ КНИГ

Автор. Назва: Підзаголовок / Відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальні установи,- Яке за порядком видання, чи є переробки чи доповнення.- Місце видання: Видавництво, Рік видання.-Кількість сторінок.- (Серія).

Приклад:

Єфременко M.I., Ліщінер П.Й. Підготовка молодшого медичного персоналу:

Посібник / Луцьке мед. училище; За ред. О.С. Новака.- 3-е вид., доп. і перероб. -Луцьк; Львів, Світанок, 1993.- 212 с.- (На допомогу викладачам мед. уч-щ).

СХЕМА ОПИСУ ОКРЕМОГО ТОМУ З БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ

Автор. Назва: Підзаголовок. - Номер тому. Назва тому.- Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення.- Місце видання: Видавництво, Рік видання.- Кількість сторіок.

Приклад:

Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т., Т, 1. Механика. Молекулярная физика.- 2-е изд.. перераб,- Москва: Наука, 1982.- 320 с. Схема опису частини (розділу) книги чи статп у збірнику: Автор. Назва описуваного матеріалу // Автор книги. Назва книги,- Місце видання, Рік видання.- На яких сторінках вміщено описуваний матеріал.

Приклад:

Астахов А.И., Скепьян Н.А. Бронхиты у ткачихи// Гигиена труда и охрана здоровья населения.- Минск, 1974.- С. 101-103.

СХЕМА ОПИСУ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

Автор. Назва статі // Назва видання.- Рік.- Том, випуск, номер.- На яких сторінках вміщено статтю. Приклад:

Cameron I.S. Pefloxacin // Amei. J. Nephrol.- 1986.- VоІ.1, .№ 3.- Р. 193-195.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРЕФЕРАТІВ

Автор. Повна назва теми: На здобуття ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат.- Місце видання, рік видання.- Кількість сторінок. 

Приклад:

Малина-Луценко В.П. Професійна патологія органів дихання: Автореф. дис. ... канд. мед.наук.- Харків, 1968.- 32 с.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ 1 ПАТЕНТІВ

Вид документу, його номер, країна, яка зареєструвала свідоцтво чи патент. Назва винаходу / Автор// Де опублікований документ. 

Приклад :

А. с. 1007970 СССР. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / Ваулин B.C., Кемайкин В.Г. // Открытия.- 983.-  № 12.- С. 15.  

СХЕМУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ можна побачити тут.

ТАБЛИЦІ

Всі таблиці нумерують арабськими цифрами і дають заголовки кожній графі. Таблиці розміщуються у тексті статті.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки. схеми) подається лише в електронному вигляді у форматі .bmp, кожен малюнок - в окремому файлі, назва якого відповідає порядковому номеру ілюстрації у тексті статті.  Підписи до ілюстрацій та їх порядковий номер (наприклад, мал. 1) друкуються у тексті статті з абзацу у тому місці, де автор(и) бажають їх бачити.

РЕЗЮМЕ

Cтаття повинна обов'язково завершуватися коротким резюме українською, російською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки машинопису) із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвища автора. Резюме повинно відображати у стислій формі матеріали і методи дослідження, зміст роботи, її висновки. Резюме повинно дати зарубіжному читачеві підставу для того, щоб скласти уявлення про предмет статті, про те нове, що міститься в ній. Усі скорочення мають бути розгорнені.

СУПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ

Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам слід вказувати вид, кількість використаних тварин, застосовані методи знеболення і позбавлення життя тварин у суворій відповідності до "Правил виконання робіт з використанням експериментальних тварин", затверджених наказом МОЗ України.

Якщо стаття повертається автору для доопрацювання, виправлень або скорочень, то разом із новим текстом автор мусить повернути і початковий текст. Коли перероблена стаття повертається до редакції пізніше встановленого терміну, дата надходження статті змінюється: встановлюється дата надходження доопрацьованого тексту. Ще раз нагадуємо про неприпустимість подання праць, що були опубліковані в інших виданнях чи надіслані до друку в інші редакції.

Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним правилам, не розглядатимуться.

 Статті подавати за адресою:

03038 м.Київ, вул. М. Амосова, 10
Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології та алергології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 
відділ інформаційно-компютерних технологій
тел. (044) 275-55-44
E-mail: postmaster@ifp.kiev.ua

Оригінальні статті розміщуються на сторінці офіційного web-сайту ННЦ за адресою:
www.ifp.kiev.ua/doc/original/origina_ukrl.htm


Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua