История института
Национальный институт фтизиатрии и
пульмонологии им Ф.Г. Яновского

Посетите нашу страницув Facebook

Українська версія

Клиника
Контакты

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Требования к авторам электронных публикаций

Об институте:

история,

общие положения,

структура,

научная деятельность,

планы НИР,

лечебно-диагностическая работа,

ведущие ученые

Новости:

новинки на сайте

Наши издания:

"Украинский пульмонологический журнал" (УПЖ),
"Украинский химиотерапевтический журнал" (УХЖ),
"Астма и аллергия" (АА)
"Инфузия&
Химиотерапия" (ИХ)

Оригинальные статьи:

оригинальные научные статьи, ранее нигде не публиковавшиеся

Нововведения:

методические рекомендации, информационные письма,
ведомственные инструкции,
нововведения, монографии

Патенты:

патенты и авторские свидетельства института

Отчеты о НИР:

рефераты законченных научно-исследовательских работ

Подготовка кадров:

аспирантура,

клиническая ординатура,
курсы информации и стажировки,

в помощь аспиранту и соискателю

Научные форумы:

резолюции и обращения съездов, конференций, совещаний...

Информация для специалистов:

обзоры литературы, статистическая информация, новое в лечении туберкулеза и неспецифических заболеваний легких...

Информация для населения:

полезная информация о заболеваниях легких, их профилактике и лечении

Асоциация фтизиатров и пульмонологов Украины:

основные задачи и деятельность ассоциации

АВТОРАМ ОРИГІНАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ

До публікації на Web-сервері НІФП приймаються результати оригінальних наукових досліджень, лекції, огляди, медичні рекомендації з актуальних тем, статті з питань організації охорони здоров'я, які раніше будь-де не публікувалися. Статті можуть бути написані українською або російською мовами.

ТЕКСТ СТАТТІ

Оригінал статті подається до групи інформаційно-компютерних технологій НІФП у друкованому вигляді в 1-му примірнику, а також в електронному вигляді у форматі  .rtf  (на дискеті 3,5" або електронною поштою). Стаття друкується через 1 інтервал шрифтом Times New Roman.

На першій сторінці спочатку пишуться УДК статі, ініціали та прізвище автора, назва статті. Далі з нового рядка вказується повна назва закладу, з якого вийшла праця (прізвище керівника цього закладу, кафедри та ін. наводити у вихідних даних не потрібно). У кінці статті обов'язково повинні бути прізвище, ім'я, по батькові (повністю) автора, його точна адреса з поштовим індексом, телефон, E-mail (якщо є).

Друкований оригінал роботи  повинен мати візу керівника закладу, в якому вона виконана, висновок експертної комісії про можливість опублікування та.ов'язково підписи всіх авторів.

Обсяг статей не повинен перевищувати 10-15 сторінок машинопису (з таблицями та ілюстраціями).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Автор цілковито відповідає за точність бібліографічних даних, наведених у пристатейному списку літератури.

Бібліографічний опис літературних джерел до статті дається за ДЕСТом "Бібліографічний опис документа" (ГОСТ 7.1-84). Скорочення слів та словосполучень наводять за ДЕСТами "Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах в бібліографічному описі друкованих творів" (ГОСТ 7.11-78 та 7.12-77 відповідно), а також за РСТ УРСР 1743-82 "Скорочення українських слів і словосполучень". Списки літератури складаються тільки за алфавітом: спочатку праці українською або російською мовами (кирилицею), потім — іншими мовами (латиницею).

Праці вітчизняних авторів, опубліковані іноземними мовами, розташовують серед публікацій латиницею. Праці іноземних авторів, опубліковані українською або російською мовами, розташовують серед публікацій кирилицею.

Посилання на декілька праць одного автора (самостійних чи у співавторстві) наводять за хронологією: від давніших до новіших. В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують усіх авторів, опис розташовують у списку за прізвищем першого.

Приклад:

Горбенко П.П., Адамова Й.В., Зильбєр Н.А. Реакция дыхательных путей на ингаляции ультразвуковых аэрозолей дистиллированной воды и изотонического раствора натрия у больных бронхиальной астмой // Пульмонология.- 1992.- № 1.- C. 46-49.

Праці численнішого колективу авторів вносять до списку за початковим словом назви (заголовку). Після назви через пряму косу риску вказують прізвища авторів — усіх (якщо їх чотири) або перших трьох (якщо більше, решту зазначають "та ін.", "и др."), ініціали пишуть до прізвища.

Приклад:

Особенности клеточньх реакций в легких во время обострения бронхиальной астмы / Л.К. Романова, С.Й. Овчаренко, Т.Б. Младковская  и др. // Пульмонология.- 1992.- № 11.- С. 20-27.

Опис літератури складається із елементів (областей), які відокремлюються один від одного спеціальними бібліографічними розділовими знаками. Відсутні в описуваному творі елементи опускаються. Наводимо найбільш типові схеми з усіма відповідними знаками. Увага: визначення "автор" включає в себе відомості також і про колектив авторів.

СХЕМА ОПИСУ КНИГ

Автор. Назва: Підзаголовок / Відомості про наукового редактора, перекладача, інших відповідальних осіб чи відповідальні установи,- Яке за порядком видання, чи є переробки чи доповнення.- Місце видання: Видавництво, Рік видання.-Кількість сторінок.- (Серія).

Приклад:

Єфременко M.I., Ліщінер П.Й. Підготовка молодшого медичного персоналу:

Посібник / Луцьке мед. училище; За ред. О.С. Новака.- 3-е вид., доп. і перероб. -Луцьк; Львів, Світанок, 1993.- 212 с.- (На допомогу викладачам мед. уч-щ).

СХЕМА ОПИСУ ОКРЕМОГО ТОМУ З БАГАТОТОМНОГО ВИДАННЯ

Автор. Назва: Підзаголовок. - Номер тому. Назва тому.- Яке за порядком видання, чи є переробки та доповнення.- Місце видання: Видавництво, Рік видання.- Кількість сторіок.

Приклад:

Савельев И.В. Курс общей физики: в 3 т., Т, 1. Механика. Молекулярная физика.- 2-е изд.. перераб,- Москва: Наука, 1982.- 320 с. Схема опису частини (розділу) книги чи статп у збірнику: Автор. Назва описуваного матеріалу // Автор книги. Назва книги,- Місце видання, Рік видання.- На яких сторінках вміщено описуваний матеріал.

Приклад:

Астахов А.И., Скепьян Н.А. Бронхиты у ткачихи// Гигиена труда и охрана здоровья населения.- Минск, 1974.- С. 101-103.

СЕМА ОПИСУ СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНОГО ВИДАННЯ

Автор. Назва статі // Назва видання.- Рік.- Том, випуск, номер.- На яких сторінках вміщено статтю. Приклад:

Cameron I.S. Pefloxacin // Amei. J. Nephrol.- 1986.- VоІ.1, .№ 3.- Р. 193-195.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРЕФЕРАТІВ

Автор. Повна назва теми: На здобуття ступеня і в якій галузі науки виконано автореферат.- Місце видання, рік видання.- Кількість сторінок. 

Приклад:

Малина-Луценко В.П. Професійна патологія органів дихання: Автореф. дис. ... канд. мед.наук.- Харків, 1968.- 32 с.

СХЕМА ОПИСУ АВТОРСЬКИХ СВІДОЦТВ 1 ПАТЕНТІВ

Вид документу, його номер, країна, яка зареєструвала свідоцтво чи патент. Назва винаходу / Автор// Де опублікований документ. 

Приклад :

А. с. 1007970 СССР. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / Ваулин B.C., Кемайкин В.Г. // Открытия.- 983.-  № 12.- С. 15.  

СХЕМУ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ЕЛЕКТРОННИХ ПУБЛІКАЦІЙ можна побачити тут.

ТАБЛИЦІ

Всі таблиці нумерують арабськими цифрами і дають заголовки кожній графі. Таблиці розміщуються у тексті статті.

ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, креслення, діаграми, графіки. схеми) подається лише в електронному вигляді у форматі .bmp, кожен малюнок - в окремому файлі, назва якого відповідає порядковому номеру ілюстрації у тексті статті.  Підписи до ілюстрацій та їх порядковий номер (наприклад, мал. 1) друкуються у тексті статті з абзацу у тому місці, де автор(и) бажають їх бачити.

РЕЗЮМЕ

Cтаття повинна обов'язково завершуватися коротким резюме українською, російською та англійською мовами (не більше 1/2 сторінки машинопису) із зазначенням на початку назви статті, ініціалів та прізвища автора. Резюме повинно відображати у стислій формі матеріали і методи дослідження, зміст роботи, її висновки. Резюме повинно дати зарубіжному читачеві підставу для того, щоб скласти уявлення про предмет статті, про те нове, що міститься в ній. Усі скорочення мають бути розгорнені.

СУПРОВІДНІ МАТЕРІАЛИ

Подаючи до друку наукові експериментальні праці авторам слід вказувати вид, кількість використаних тварин, застосовані методи знеболення і позбавлення життя тварин у суворій відповідності до "Правил виконання робіт з використанням експериментальних тварин", затверджених наказом МОЗ України.

Якщо стаття повертається автору для доопрацювання, виправлень або скорочень, то разом із новим текстом автор мусить повернути і початковий текст. Коли перероблена стаття повертається до редакції пізніше встановленого терміну, дата надходження статті змінюється: встановлюється дата надходження доопрацьованого тексту. Ще раз нагадуємо про неприпустимість подання праць, що були опубліковані в інших виданнях чи надіслані до друку в інші редакції.

Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним правилам, не розглядатимуться.

 Статті подавати за адресою:

03038 м.Київ, вул. М. Амосова, 10
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України, 
відділ інформаційно-компютерних технологій
тел. (044) 275-55-44

E-mail:
postmaster@ifp.kiev.ua

Оригінальні статті розміщуються на сторінці офіційного web-сайту інституту за адресою:
www.ifp.kiev.ua/doc/original/original.htm


Home Поиск Про институт Новости Наши издания Оригинальные статтьи Нововведения
Патенты Отчеты о НДР Подготовка кадров Научные форумы
Информация для специалистов Информация для населения Медицинские услуги


© Отдел ИКТ
НИФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua