Історія інституту
Національний інститут фтизіатрії і
пульмонології ім Ф.Г. Яновского

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Астма та алергія

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

2023. - № 3.
ЗМІСТ / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENTS

 

ПЕРЕДОВА СТАТТЯ / EDITORIAL
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-5-12
Г. Л. Гуменюк, С. Г. Опімах
Всесвітній день боротьби з астмою 2023: доступність лікування астми для всіх

®

G. L. Gumeniuk, S. G. Opimakh
World Asthma Day 2023: Asthma Care for all

 

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ / ORIGINAL RESEARCH
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-13-24
Ю. І. Фещенко, М. І. Линник, В. І. Ігнатьєва, М. О. Полянська, Г. Л. Гуменюк, С. Г. Опімах, І. В. Зволь, С. М. Москаленко, І. В. Чумак, Л. А. Галай, Н. А. Власова
Можливості лікування хворих на неконтрольовану бронхіальну астму з реактивацією епштейн-барр вірусної інфекції у постковідному періоді

®

Yu. I. Feshchenko, M. I. Lynnyk, V. I. Ignatieva, M. O. Polianska, G. L. Gumeniuk, S. G. Opimakh, I. V. Zvol, S. M. Moskalenko, I. V. Chumak, L. A. Halai, N. A.Vlasova
Possibilities of treatment of the patients with uncontrolled bronchial asthma with Epstein-Barr virus infection reactivation in the Post-covid period

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-25-31
В. В. Качковська, Л. Н. Приступа, В. Ф. Орловський
Дослідження зв'язку фенотипу бронхіальна астма-ожиріння з ER22/23EK і TTH111I поліморфізмами гена глюкокортикоїдного рецептора

®

V. V. Kachkovska, L. N. Pristupa, V. F. Orlovsky
Association of Bronchial Asthma-Obesity Phenotype with ER22/23EK and TTH111I Polymorphisms of the Glucocorticoid Receptor Gene

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-32-41
Ю. І. Фещенко, Л.М. Курик, О. І. Крилач, Н. А. Примушко, І. П. Турчина, О. А. Канарський
Ефективність ентеросорбції та системної ензимотерапії у лікуванні хворих із загостренням бронхіальної астми та коморбідною патологією органів травлення

®

Y. I. Feshchenko, L. M. Kuryk, О. І. Кrylach, N. А. Primushko, І. P. Тurchyna, О. А. Каnarskyi
Enterosorption and Systemic Enzymotherapy in Treatment of Patients with Exacerbation of Bronchial Asthma and Comorbid Pathology of the Digestive Organs

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-42-48
М. А. Ликова, С. В. Зайков
Ефективність алергенспецифічної імунотерапії пацієнтів з алергічним ринітом та/або бронхіальною астмою з гіперчутливістю до алергенів собаки. Дані першого року спостереження

®

M. A. Lykova, S.V. Zaikov
Effectiveness of Allergen-Specific Immunotherapy in Patients with Allergic Rhinitis and/or Bronchial Asthma with Hypersensitivity to Dog allergens. Data of the First Year of Observation

 

МІЖНАРОДНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ВЛАСНИЙ ДОСВІД / INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS AND OWN EXPERIENCE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-49-57
Л. О. Турова, О. М. Науменко, В. В. Бобир
Імуногенетичні предиктори алергічного риніту

®

L. Turova, O. Naumenko, V. Bobyr
Immunogenetic Predictors of Allergic Rhinitis

 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК / CLINICAL CASE
 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-58-64
М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, С. М. Шалагай, Б. М. Конік, О. Д. Шестакова, М. І. Калениченко, А. М. Степанюк, В. І. Лисенко, Л. І. Леванда, М. Ю. Шамрай, І. П. Нечаєнко
Застосування відеоасистованих операцій зі зменшення об’єму легені при бульозній емфіземі легень в клінічній практиці

®

M. S. Opanasenko, O. V. Tereshkovych, S. M. Shalahai, B. M. Konik, O. D. Shestakova, M. I. Kalenychenko, A. M. Stepaniuk, V. I. Lysenko, L. I. Levanda, M. Yu. Shamrai, I. P. Nechayenko
The Use of Video-Assisted Lung Volume Reduction Operations in the Bullous Emphysema of the Lungs in Clinical Practice

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-65-73
О. О. Речкіна, С. М. Руденко, О. М. Кравцова
Спірометрія у дітей. Основні положення та особливості

®

O. O. Rechkina, S. M. Rudenko, O. M. Kravtsova
Spirometry in Children. Basic Provisions and Features

 

DOI: 10.31655/2307-3373-2023-3-74-80
О. А. Ошлянська, Т. Г. Надточій, К. А. Яць
Чи завжди судинні ураження у дітей є васкулітом?

®

O. A. Oshlіanska, T. G. Nadtochiy, K. A.Yats
Are Vascular Lesions in Children Always Vasculitis?

 

ВІТАННЯ / GREETING
 

Доктору медичних наук Дзюблику Ярославу Олександровичу — 50!
®

Doctor of Medical Sciences Dzyublyk Yaroslav Oleksandrovich is 50!
 

 


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми 
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua