Національний
інститут фтизіатрії і пульмонології
імені Ф.Г. Яновського

Перехід на титульну сторінкуПошук по сайту

Підсумки діяльності інституту за 2008 рік

Русская версия

Про інститут:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ),
"Астма та алергія"

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва інституту

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ
ІМЕНІ Ф.Г. ЯНОВСЬКОГО
ЗА 2008 РІК

учений секретар інституту,
доктор медичних наук В.О. Юхимець

В 2008 році колектив інституту повністю виконав план наукових досліджень, науково-організаційної роботи та перевиконав плани клініко-діагностичної роботи та підготовки наукових кадрів.

1. СТРУКТУРА Й КАДРИ

Структура наукових підрозділів у звітному році не змінилась. Загальна чисельність працівників за бюджетом “Наука” станом на 1 січня 2009 року становила 123 особи. Кількість наукових співробітників – 102, у тому числі, докторів наук – 23 (серед них 15 професорів), кандидатів наук – 44.

План підготовки наукових кадрів у 2008 році, який загалом налічував 3 докторських і 17 кандидатських дисертацій, виконаний на 133 %: закінчені та подані до спеціалізованих рад 8 кандидатських дисертацій замість 6 за планом.

Ефективність аспірантури за рік склала 150 % – випущено 3 аспіранти, усі – із захистом дисертації.

2. НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ

В 2008 році інститутом виконувалось 14 науково-дослідних робіт, з яких 2 були планово й успішно закінчені в установлені терміни. Серед усіх науково-дослідних робіт фундаментальних було 4, прикладних – 10.

Основні отримані результати:

 • вивчена роль порушень цитокінової регуляції в розвитку вторинних імунодефіцитних станів при різних клінічних формах туберкульозу легень, розроблена методика визначення загального ступеня вторинної імунної недостатності, розроблені діагностичні критерії диференціації імунодефіцитних станів при різних клінічних формах вперше діагностованого туберкульозу легень та новий спосіб визначення цитокінсекретуючої функції адгерентних нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові. Впровадження: розроблені 2 нові технології, 2 нововведення, підготовлений 1 інформаційний лист, опубліковані 24 наукові роботи, отриманий 1 патент України на корисну модель, зроблено 5 наукових доповідей;

 • вивчені особливості перебігу бронхіальної астми на фоні сенсибілізації хворих до пліснявих мікроміцетів, розроблені новий спосіб їх лікування та спосіб визначення індукованого бактеріями апоптозу фагоцитів in vitro. Впровадження: розроблені 2 нові технології, 1 нововведення, підготовлений 1 інформаційний лист, опубліковані 28 наукових робіт, отриманий 1 патент України на корисну модель, зроблено 17 наукових доповідей.

3. ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Патентоспроможні НДР із загальної їх кількості склали майже 93 %. Усього протягом року подано 10 заявок на видачу патентів України на винаходи та корисні моделі, за цей же період отримано 7 патентів на корисні моделі. Кожний другий науковець інституту є винахідником.

4. ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

У звітному році співробітниками інституту опубліковано 290 праць, у тому числі, 5 монографій, 7 довідників та посібників, 176 журнальних статей, 3 методичні посібники, 13 інформаційних листів, до Бюлетеня АМН України запропоновано 6 нововведеннь.

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основним джерелом інформаційного забезпечення в інституті залишався Інтернет. В 2008 році інститут продовжував перебувати членом міжнародного проекту ВООЗ HINARY і мав безкоштовний доступ до електронних версій усіх наукових журналів найвідоміших наукових видавництв. Продовжувала удосконалюватись локальна комп’ютерна мережа інституту, яка протягом року збільшилась на 3 робочі станції. Розширювався обсяг власної електронної Бази знань, який налічує майже 23 тис. документів. В інституті вже створена сучасна потужна інформаційна інфраструктура, і практично завершенний 2-й етап автоматизації установи. В перспективі - раціональне й ефективне використання цієї інфраструктури, тобто поступове впровадження єдиної медичної інформаційної системи в клініці та в науковому процесі

6. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Протягом року інститут продовжував видавати 3 журнали – "Український пульмонологічний журнал", журнал "Астма та алергія" та "Український хіміотерапевтичний журнал". Найбільшого значення в популяризації наукових досягнень інституту має власний офіційний Web-сайт, який торік відвідало понад 150 тис. відвідувачів із різних країн світу та який уже четвертий рік за рейтингом займає місце в першій сотні найпопулярніших медичних сайтів України. Продовжувалась практика розсилки в електронному вигляді за підпискою наукових видань інституту, усього протягом звітного року зроблено 16 розсилок.

7. НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

В 2008 році частина наукових співробітників інституту продовжувала працювати на громадських засадах на центральні органи законодавчої та виконавчої влади. Протягом року інститутом підготовлено 38 пропозицій та проектів за своїм профілем для Верховної Ради, Уряду, АМН і МОЗ України, з них 15 проектів наказів та змін до наказів МОЗ України, у тому числі:

 • проект нової редакції Закону України “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”;

 • проект Постанови Кабінету Міністрів України “Про норми продовольчих та гігієнічних наборів для осіб, що вперше захворіли на туберкульоз на амбулаторному етапі лікування”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження першочергових заходів протидії захворюванню на туберкульоз у 2008 році”;

 • проект наказу МОЗ України “Стандарт надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження Інструкції про періодичність рентгенівських обстежень органів грудної порожнини певних категорій населення України”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження заходів щодо зниження смертності від туберкульозу”;

 • проект наказу МОЗ України “Про затвердження програми переходу до протитуберкульозного щеплення вакциною БЦЖ SSI (Данський штам) в Україні”;

 • проект наказу МОЗ України “Про створення лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу”;

 • іпроект наказу МОЗ України “Про затвердження Нормативів оснащення лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1 – 4 рівнів”;

 • проект наказу МОЗ України “Про дозвіл працевлаштування в лабораторії протитуберкульозних закладів України фахівців з вищою біологічною освітою”;

 • галузевий “Стандарт лікування ВІЛ-позитивних людей, які є споживачами ін’єкційних наркотиків” та інші.

Потрібно підкреслити, що з усіх цих важливих й об’ємних документів 32 підготовлені без відповідного фінансування, і лише 6 – у рамках держзамовлення на наукову продукцію.

Чільна увага приділялась науково-методичній роботі. Проведено 3 конгреси національного та міжнародного рівня, 2 науково-практичні конференції і школи. На базі інституту безкоштовно підвищили кваліфікацію на робочих місцях 85 лікарів, на виїздних семінарах за участю провідних учених інституту підвищили кваліфікацію 3,3 тис. лікарів. Впроваджено в практику лікувальних закладів України 53 наукові розробки, зроблено 146 наукових доповідей, прочитано 60 лекцій для фахівців та населення.

8. ДІЯЛЬНІСТЬ КЛІНІКИ

В інституті функціонує клініка фтизіопульмонологічного профілю з ліжковим фондом на 410 ліжок. За профілем ліжок: фтизіопульмонологічних – 285, торакальних – 80, фтизіопедіатричних – 45.

Основні показники роботи за 2008 рік:
        · число відвідувань – 37269
        · проконсультовано 13 034 хворих , із них:
           - дітей – 1659
           - мешканців села – 2846 (21,8%).

У стаціонарі проліковано всього 3747 хворих, у тому числі :
        · дітей – 282
        · мешканців села – 944
        · тематичних хворих – 3611 ( 96,4% ).

Ліжко-дні:
        · по плану – 143500
        · фактично виконано – 149984
        · % виконання – 104,5.

Проліковано хворих – 3747, померло – 36 (всього 3783).

Число днів використання ліжка – 365,8. Середня кількість днів перебування хворого в стаціонарі – 39,6. Обіг ліжка – 9,2. Загальна летальність по стаціонару – 1,0 %, післяопераційна – 2,5 %. Хірургічна активність по хірургічним відділенням – 74,3 % (672 особи), по стаціонару загалом – 17,8 %. Упроваджено в роботу клініки 53 нових методів, з них лікування – 30, діагностики –1 9, профілактики – 4.


HomeПошук Про інститутНовини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
ПатентиЗвіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівцівІнформація для населенняМедичні послуги


© Відділ ІКТ
НІФП

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua