Історія ННЦу
Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського

Відвідайте нашу сторніку в Facebook

 

Клініка
Контакти

Переход на титульную страницуПоиск по сайту

Інфузія & Хіміотерапія

Про ННЦ:

історія,

загальні положення,

структура,

наукова діяльність,

плани НДР,

лікувально-діагностична робота,

провідні вчені

Новини:

новини на сайті

Наші видання:

"Український пульмонологічний журнал" (УПЖ),
"Український хіміотерапевтичний журнал" (УХЖ)
"Астма та алергія" (АА)
"Інфузія&Хіміотерапія"
(ІХ)

Оригінальні статті:

оригінальні наукові статті, що раніше не публікувалися

Нововведення:

методичні рекомендації, інформаційні листи,
відомчі інструкції,
нововведення, монографії

Патенти:

патенти й авторські свідоцтва ННЦу

Звіти про НДР:

реферати закінчених науково-дослідних робіт

Підготовка кадрів:

аспірантура,

клінічна ординатура,

планування дисертацій,
курси інформації і стажування,

на допомогу аспіранту і здобувачу

Наукові форуми:

резолюції й звернення з'їздів, конференцій, нарад

Інформація для фахівців:

огляди літератури, статистична інформація, нове у лікуванні  туберкульозу та неспецифічних захворювань легень

Інформація для населення:

корисна інформація про захворювання легень, їх профілактику й лікування

Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України:

основні завдання та діяльність асоціації

Спеціалізована вчена рада
Д 26.552.01:

оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів

Національна академія медичних наук України
ДУ "Національний науковий центр фтизіатрії, пульмонології
та алергології імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Громадська Спілка "Асоціація з інтенсивного лікування інфекційних захворювань"

National academy of medical sciences of Ukraine
SO "National sceintific center of phthisiology, pulmonology,
and allergology named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine”
Ukrainian specialists association of asthma and allergy problems
«COMMUNICABLE DISEASES INTENSIVE CARE ASSOCIATION»
Civic Union

Останній опублікований номер

Інфузія & Хіміотерапія


Инфузия & Химиотерапия

 

Infusion & Chemotherapy

ISSN 2663-0338 (Print)
ISSN 2709-0957 (Online)
DOI 10.32902/2663-0338

Crossref Member Badge

Журнал «Інфузія & Хіміотерапія» практикує політику відкритого доступу до опублікованого матеріалу
Повні тексти статей публікуються на сайті з 2018 року
Мови публікацій: українська, російська, англійська

Раніше видавався під назвою
"Український хіміотерапевтичний журнал"

Науковий журнал
Заснований у 2018 р.
Видається з періодичністю
4 рази на рік

Scientific journal
Founded in 2018
Frequency – 4 times per year

Електронні версії журналу:

http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/ic_ukr.htm
http://incure.info/journal/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/

Засновники:
Державна установа
"Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Громадська Спілка "Асоціація з
Інтенсивного Лікування Інфекційних
Захворювань"

Founders:
State organization
"National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
«COMMUNICABLE DISEASES INTENSIVE
CARE ASSOCIATION» Civic Union

Свідоцтво про державну реєстрацію
КВ № 23573-13413ПР
від 27.09.2018 р.

Certificate of state registration
KB # 23573-13413ПР,
dated 27/09/18

Включений до Переліку наукових
фахових видань України (категорія Б)

Наказ МОН України
№ 1188 від 24.09.2020 р.

Included in the List of scientific professional editions in Ukraine (cat. B)
Order of the Ministry of Education
and Science of Ukraine
# 1188 date 24/09/20

Журнал індексується у міжнародних
науковометричних системах
Google Scholar, WorldCat, Dimensions та
OUCI - Open Ukrainian Citation Index

Journal is listed at Google Scholar
international scientific
platforms, WorldCat, Dimensions and
OUCI - Open Ukrainian Citation Index

Журнал Інфузія & Хіміотерапія наслідує
вимоги Комітету з етики наукових публікацій (COPE)
http://publicationethics.org

Committee on Publication Ethics (COPE):
The Infusion & Chemotherapy journal follow
the COPE
http://publicationethics.org

Політика рецензування

Peer review policy

Адреса редколегії
10, вул. М. Амосова, м. Київ,
03038, Україна

Address of the editorial board:
10, M. Amosova str., Kyiv,
03038, Ukraine

Тел.:
+380 50 4499387

Тel.:
+380 50 4499387

Е-mail: info@incure.info

Е-mail: info@incure.info

Редакційна колегія / Editorial board

Почесний редактор
Фещенко Юрій Іванович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Генеральний директор ННЦ
Академік НАМН України, професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: 380 44 2750402
Факс: 38044 2752118
admin@ifp.kiev.ua
 

Honorary Editor
Yurii I. Feshchenko
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Director
Academician of NAMS of Ukraine, professor
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Tel.: 380 44 2750402
Fax: 380 44 2752118
admin@ifp.kiev.ua

Головний редактор
Гуменюк Микола Іванович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Провідний науковий співробітник відділення технологій
лікування неспецифічних захворювань легень
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел./факс: +380 44 2755304
mykolagumeniuk@gmail.com
 

Editor in chief
Mykola Gumeniuk
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Leading researcher Department of technologies of
treatment of nonspecific lung diseases
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel./fax: +380 44 2755304
mykolagumeniuk@gmail.com
 

Заступник головного редактора
Дзюблик Ярослав Олександрович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Клініко-функціональне відділення
Провідний науковий співробітник
Д. мед. н.
10, вул. М. Амосова, 03680, Київ, Україна
Тел./факс: 38044 275-20-04
dziublyk@gmail.com
 

Deputy Chief Editor
Yaroslav A. Dziublyk
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Leading research associate
Doctor of medicine
10, M. Amosova str., Kyiv, 03680, Ukraine
Tel./fax: 380 44  2752004
dziublyk@gmail.com
 

Бутов Дмитро Олександрович
Харківський Національний Медичний Університет
Кафедра фтизіатрії та пульмонології
Д. мед. н., професор
Тел./факс: +380 97 7723777
dddimad@gmail.com
 

Dmytro O. Butov
Kharkiv National Medical University
Department of Phthisiology and Pulmonology
Doctor of medicine, professor
Tel./fax: +380 97 7723777
dddimad@gmail.com
 

Галушко Олександр Анатолійович
ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України"
Заступник директора з наукової та лікувальної роботи
Провідний науковий співробітник відділу вивчення вік асоційованих кардіометаболічних захворювань
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Професор кафедри терапії, вік асоційованих захворювань і діабетології
Д. мед. н., професор
o.halushko@ukr.net
 

Halushko Oleksandr Anatoliiovych
State Institution “D.F. Chebotarev Institute of Gerontology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”
Deputy director for scientific and medical work
Leading researcher of the Department of Age-Associated Cardiometabolic Diseases
P. L. Shupyk National University of Health Care of Ukraine
Professor of the Department of Therapy, Age Associated Diseases and Diabetology
Doctor of medicine, professor
o.halushko@ukr.net
 

Горовенко Наталія Григорівна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Завідувачка кафедри медичної та лабораторної генетики
Член-кор. НАМН, д. мед. н., професор
Заслужений діяч науки і техніки України
9, вул. Дорогожицька, Київ, 04112, Україна
Тел.: +380 44 2054912
          +380 44 2054813
nataliagorovenko@gmail.com
 

Natalia G. Gorovenko
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Chief of department of medical and laboratory genetics
Corresponding Member of the NAMS
Doctor of medicine, professor
9, Dorohozhyts’ka str., Kyiv, 04112, Ukraine,
Теl. : +380 44 2054912
          +380 44 2054813
nataliagorovenko@gmail.com
 

Гуменюк Галина Львівна
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Старший науковий співробітник відділення діагностики, терапії
та клінічної фармакології захворювань легень
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2703561
gumenuk@ifp.kiev.ua
 

Galyna L. Gumeniuk
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Professor of phthisiology and pulmonology department
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Senior researcher of treatment, diagnosis, and clinical
pharmacology of lung disease
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Теl.: +380 44 2703561
gumenuk@ifp.kiev.ua
 

Зайков Сергій Вікторович
Національний університет охорони здоров′я України імені П. Л. Шупика
Професор кафедри фтизіатрії і пульмонології
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2755711
zaikov1960@gmail.com
 

Sergiy V. Zaikov
Shupyk National University of Healthcare of Ukraine
Professor of phthisiology and pulmonology department
Doctor of medicine, professor
10, M.Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Tel. +380 44 2755711
zaikov1960@gmail.com
 

Конопкіна Людмила Іванівна.
Дніпровський державний медичний університет
Завідувач кафедри внутрішньої медицини 1
Д. мед. н., професор
lkonopkina07@gmail.com
 

Lyudmyla I. Konopkina
Dnipro State Medical University
Head of the Department of Internal Medicine 1
Doctor of medicine, professor
lkonopkina07@gmail.com

Кужко Михайло Михайлович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Провідний науковий співробітник відділу хіміорезистентного
туберкульозу
Д. мед. н., професор
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: +380 44 2754200
кuzhko@ukr.net
 

Mykhailo M. Kuzhko
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Leading researcher of Department of chemo-resistant
tuberculosis
Doctor of medicine, professor
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
Тel.: +380 44 2754200
кuzhko@ukr.net
 

Линник Микола Іванович
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувач відділу епідеміологічних та
організаційних проблем фтизіопульмонології
Д. мед. н.
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
Тел.: 380 44 2754122
linnik@ifp.kiev.ua
 

Mykola I. Lynnyk
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of epidemiology and organizational problems
of phthisiology department
Doctor of medicine
10, M. Amosova str., Kyiv, 03038, Ukraine
Tel.: +380 44 2754122
linnik@ifp.kiev.ua

Литвиненко Наталія Анатоліївна
ДУ "Національний науковий центр
фтизіатрії, пульмонології та алергології
імені Ф.Г. Яновського НАМН України"
Завідувачка відділу хіміорезистентного
туберкульозу
Д. мед. н.
10, вул. М. Амосова, Київ, 03038, Україна
dr.n.lytvynenko@gmail.com
 

Nataliia A. Lytvynenko
SO "National sceintific center
of phthisiology, pulmonology, and allergology
named after F. G. Yanovsky NAMS of Ukraine"
Chief of department of chemo-resistant
tuberculosis
Doctor of medicine
10, M. Amosova str., 03038, Kyiv, Ukraine
dr.n.lytvynenko@gmail.com
 

Мельник Василь Павлович
Київський медичний університет Української асоціації
народної медицини
Завідувач кафедри інфекційних хвороб, фтизіатрії ї
пульмонології
Д. мед. н., професор
9, вул. Толстого, Київ, 01004, Україна
Тел.: 380 44 5600899
 

Vasyl P. Melnyk
Kyiv medical university of Ukrainian association of folk
 medicine
Chief of infectious diseases, phthisiology and
pulmonology
Doctor of medicine, professor
9, Tolstogo str., Kyiv, 01004, Ukraine
Tel.: +380 44 5600899
 

Островський Микола Миколайович
Івано-Франківський державний медичний університет
МОЗ України
Завідувач кафедри госпітальної терапії № 2
Д. мед. н., професор
117а, вул. Чорновола 1, Івано-Франківськ, 76005, Україна
Тел.: +380 67 9796690
Факс: +380 34 2712062
mykola.m.ostrovskyy@gmail.com
 

Mykola M. Ostrovskyi
Ivano-Frankivsk medical university MOH of Ukraine
Chief of hospital therapy # 2 chair
Doctor of medicine, professor
117а, Chornovola str., 1, Ivano-Frankivsk, 76005, Ukraine
Tel.: +380 67 9796690
Fax: +380 34 2712062
mykola.m.ostrovskyy@gmail.com
 

Парпієва Наргіза Нусратівна
Республіканський спеціалізований науково-практичний
медичний центр фтизіатрії та пульмонології ім. Ш. Алімова
Директор центру
Д. мед. н., професор
1, вул. Алімова, м. Ташкент, Узбекистан
Тел.: +383 71 2780470
nargizaparpieva@gmail.com
 

Parpieva Nargiza Nusratovna
Republican Specialized Scientific and Practical Medical
Center of Tuberculosis and Pulmonology named after Sh. Alimov
Director
Doctor of medicine, professor
1, Alimova str., Tashkent, Uzbekistan
Tel.: +383 71 2780470
nargizaparpieva@gmail.com

 

Разнатовська Олена Миколаївна
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет
завідувачка кафедри фтизіатрії і пульмонології
д. мед. наук, професор
raxnatovskaya@gmail.com
 

Raznatovska Olena Mykolaivna
Zaporizhzhia State Medical and Pharmaceutical University
Head of the Department of Phthisiology and Pulmonology
Doctor of medicine, professor
raxnatovskaya@gmail.com
 

Ровіна Русламі
Університет Паджаджаран
Завідувач кафедри фармакології та терапії
Бандунг, Індонезія
n.ruslami@gmail.com
 

Ruslami Rovina
Universitas Padjadjaran
Head of Department of Pharmacology and Therapy
Bandung, Indonesia
n.ruslami@gmail.com

Солович Іван
Католицький університет
Завідувач кафедри Національного інституту туберкульозу,
захворювання легенів і торакальної хірургії
Словаччина
solovic@hagy.sk
 

Solovic Ivan
Catholic University
Head of Dept. at National Institute for TB,
Lung Diseases and Thoracic Surgery
Slovakia
solovic@hagy.sk
 

Тодоріко Лілія Дмитрівна
Буковинський державний медичний університет
завідувачка кафедри фтизіатрії та пульмонології
д. мед. наук, професор
Тел.: +38 0 372 553754
pulmonology@bsmu.edu.ua
 

Todoriko Lilia Dmytrivna
Bucovinian state medical university
Head of department of phthisiology and pulmonology
Doctor of medicine, professor
Tel.: +38 0 372 553754
pulmonology@bsmu.edu.ua
 

Доктор Єремія Чакая Мухва
Президент Міжнародного Союзу Проти Туберкульоз і
хвороби легенів
Експерт Кенійської національної програми боротьби з
туберкульозом
Кенія
chakaya.jm@gmail.com
 

Dr Jeremiah Chakaya Muhwa
President of International Union Against Tuberculosis
 and Lung Disease
Expert for Kenyan National TB Programme
Kenya
chakaya.jm@gmail.com
 

Траян Міхаеску
Університет медицини і фармації
ім. Григора Т. Попа Ясси | УМФ Ясси
Клініка легеневих захворювань, Румунія
Головний пульмонолог
traian@mihaescu.eu
 

MihaescuTraian
Universitatea de Medicina si Farmacie
Grigore T. Popa Iasi | UMF Iasi, Romania
Clinic of Pulmonary Diseases
Primary Pneumologist
traian@mihaescu.eu

Широбоков Володимир Павлович
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та
імунології
Заслужений діяч науки і техніки України,
Академік НАН та НАМН України, професор
34, пр. Перемоги, Київ, 03057, Україна
Тел.: +380 44 4544948
mvi@nmu.kiev.ua

Volodymyr P. Shyrobokov
National Medical University named after
O.O. Bogomolets
Head of the Department of Microbiology, Virology and
Immunology
Honored Worker of Science and Technology of Ukraine
Academician of NAS and NAMS of Ukraine, professor
34, Peremohy Avenue, Kyiv, 03057, Ukraine
Tel.: +380 44 4544948
mvi@nmu.kiev.ua


Для перегляду файлів 
.pdf установіть
Acrobat Reader 
 

 

Получить Acrobat Reader


Home Пошук Про ННЦ Новини Наші видання Оригінальні статті Нововведення
Патенти Звіти про НДР Підготовка кадрів Наукові форуми
Iнформація для фахівців Інформація для населення Медичні послуги


Усі матеріали, що розміщені на сайті, є власністю ННЦ ФПА НАМН України, але публікуються в режимі відкритого доступу.
При розміщенні в Інтернеті запозичених матеріалів гіперпосилання на сайт ННЦ обов'язкове!

© Відділ ІКТ
ННЦ ФПА

Отправить E-mail в Институт

www.ifp.kiev.ua